Konspirationsteorier

HUR KÄNNER VI IGEN KONSPIRATIONSTEORIER?

 1. Boris Benulic
 2. Erik Åsgard
 3. Daisy och Michael Radner

EXEMPEL PÅ KONSPIRATIONSTEORETIKER:

A. Cui Bono
B. Jyri Lina
C. Ole Dammergård
d. Åsa Wikforss (globalist)
e. Mario Sousa (stalinförsvarare)

Konspirationer förenar ofta vänster och höger – samt en mängd andra människor. Vad vänstern beträffar har få beskrivit deras tendenser till att hamna konspiratoriskt fel än Boris Benulic i Metro:

*

1. BORIS BENULIC

Kolumnen Jätteödlor styr Världsbanken 2002-02-25K

Boris Benulic från hemsidan benulic.se

”På 1960-talet var David Icke brittiskt fotbollsproffs. Därefter blev han populär sportkommentator på BBC tills han fick sparken. Orsaken till avskedet var att han under en pratshow deklarerade att han var Jesus. Gud hade talat till Icke och berättat den lilla hemlisen. Förra gången en snickare – den här gången ett före detta fotbollsproffs. Något att tänka på för er som tycker att Tomas Brolins karriär tog en konstig vändning. Efter detta försvann Icke in i den stora glömskan tills han återvände med böcker som gav honom miljoner läsare över hela världen. Icke hävdar att världen styrs av ättlingar till jätteödlor som kom till jorden för mycket länge sedan. Jätteödlorna kontrollerar FN, Världsbanken, IMF, EU och ett antal regeringar – och givetvis är USA:s president alltid en jätteödla. (Och jag som trodde Bushs konstiga ögon berodde på att han rökt på för mycket när han låg på universitet.) Jätteödlornas mål är en världsregering som kontrollerar allt – och globaliseringen och marknadsekonomins utbredning är reptilernas vapen för att nå världsherravälde.

När Icke kom till Kanada för en väl förberedd PR-turné hade den nordamerikanska vänstern förberett sig för ordentliga demonstrationer för att stoppa Icke som hade föregåtts av ryktet att vara extremhöger och rasist. Alla räknade med rejäla sammandrabbningar – för nu talar vi om en vänster som härdats under kravallerna i Seattle.

Men en av Ickes ledsagare ordnade ett möte med dem som skulle leda protesterna. På mötet plockade han fram skrifter av vänsterikonen Noam Chomsky och på punkt efter punkt kunde han påvisa att Chomsky och Icke hade samma syn på världen. Det finns en jättelik konspiration kontrollerad av en liten klick politiker, bankirer och mediemoguler som vill kontrollera allt. Det enda som skiljer Icke och Chomsky är det där med ödlorna – men det var i grund och botten ingen stor sak, tyckte vänsterns representanter, och demonstrationerna uteblev.

Märkligt nog drog sig inte vänstermänniskorna undan och började grubbla – de borde tänkt ungefär så här: Hur kommer det sig att vi har samma världsbild som en patenterad tokskalle? (min fetstil)

Dessutom är det ju så att antiglobaliseringsrörelsen har samma sätt att se på världspolitiken som europeisk extremhöger, muslimska fundamentalister och Ku Klux Klan. Det som skiljer är rasismen. Men i övrigt så är man mot EU, FN, IMF och Världsbanken.

Den vänster där jag fostrades – och som jag fortfarande tillhör – där fick man lära sig att det gällde att vara konkret. Ta Världsbanken och IMF som alltid angrips av antiglobalisterna. Men i många länder i tredje världen står de två organen för olika politik. Den som bekymrar sig för till exempel Etiopiens befolkning bör stödja Världsbanken mot IMF. Världsbanken har stöttat Etiopien när IMF försökt tvinga landet att sluta satsa på skolor och sjukvård. Så kan man gå igenom land för land. IMF och Världsbanken har mycket att säga till om i tredje världen och östeuropa. Men rent konkret så beror ståndpunkten i varje land på vem som skickas dit som respektive institutions representant. Ibland har IMF den mest medkännande hållningen till befolkningens problem – ibland Världsbanken.

Att angripa dem båda som lika onda i stället för att mobilisera människor bakom den som har den bästa politiken gör bara den som inte bryr sig. Den som leker politik. Problemet för anti-globaliseringsrörelsen är att den är fångad i samma konspirationstänkande som extremhögern, och lika lite som den har den någon förankring i verkligheten. Nästa gång antiglobalisterna har årsmöte i Sverige så kan de ha det på Skansenakvariet och bjuda in Icke som gästtalare. Chomsky är visst också på gång hit, så det hela kanske går att samordna.
– Boris Benulic ”

Så fel det kan bli!

*

2. ERIK ÅSGARD

Men det finns mer att säga om konspirationstänkare. Följande är ur boken Det dunkelt tänkta av Erik Åsgard, som ger en sammanfattning av hur konspirationsteoretiker tänker (se även här och här). Några nedslag:

Storslagna händelser kräver storslagna förklaringar (13,160) är en utgångspunkt för konspirationsteoretiker. Och sedan utpekar de fiender mot vilka man kan vända sin vrede. Många av dem förstår att de måste framstå som seriösa i sina tidskrifter och ett drag i ”den mer respektabla konspirationslitteraturen: en vetenskaplig inramning, mängder av fakta och halsbrytande hopp från faktaredovisning till spekulativa slutsatser” (15).

”I det konspirativa tänkandet är emellertid inte sanningsfrågan det avgörande. Den som verkligen vill tro på konspirationer låter sig inte påverkas av nya fakta eller av påståenden om vad som är sant eller falskt. Konspirationsteoretikern väljer ut de fakta som passar in i hans teori och sållar bort sådant som motsäger den… Just det faktum att teorierna fjärmat sig från all etablerad kunskap har i konspirationstroende kretsar ansetts borga för deras riktighet” (16).

Det finns en central föreställning som kan kallas

”den konspirativa mentaliteten: tanken att det någonstans, oklart exakt var, existerar en grupp av anonyma, ondskefulla individer som konspirerar till förfång för befolkningen och samhället i stort”. De är få, de agerar för egen vinnings skull. ”Av stor vikt i denna föreställning är att ingenting sker slumpartat eller av misstag; allt är underordnat de sammansvurnas målmedvetna vilja” (17).

”Även partier och politiker på vänsterkanten har från tid till annan odlat mer eller mindre omfattande komplottidéer; man skulle kunna säga att de politiska extremerna på detta område berör och överlappar varandra” (22).

Fyra gemensamma drag hos konspirationsteoretikerna:

1. En ”ovilja eller oförmåga att dokumentera centrala påståenden” (80)

2. En ”upptagenhet med detaljer” (80,151). Konspirationsteoretiker har en passion för detaljer. Därav deras mängder av referenser (118). I dessa mängder kan de bygga på delvis riktiga observationer (fel hos vittnesmål etc) (119)

3. ”beskrivningen av motståndaren som farlig och nära nog allsmäktig” (80). De har en överdriven uppskattning av motståndarens snille. Fabulösa intriger. Om de vore klåpare vore det förspilld möda att angripa dem (121).
Konkreta fiender identifieras aldrig, bara makteliter som är osynliga och anonyma (147)

4. ”påståendet att konspiratörerna… förenat sig i syfte att mörklägga den verkliga sanningen” (80)

Vissa framställer sig som en mellanståndpunkt mellan etablissemang och fanatiker (126). De distanser sig mot begreppet konspiration (127) men vad som utgör äkta vetenskap kan slås fast i följande kriterier (83):

– Består av en öppen, testbar teori;
– Beaktar all tillgänglig kunskap;
– Har en vilja till omprövning.

Men så arbetar inte konspirationsteoretiker. Deras utgångspunkt från början är att den officiella synen är fel (115). Som i fallet med Kennedy-mordet. Deras syn på bevis är att man kan strunta i tekniska fakta som fingeravtryck. Och om de tekniska bevisen man får vid obduktionen av Kennedy är fel enligt konspirationsteorin, skapar de en ny teori om hur operationen ändrade skotthålen (117). Man konstruerar en intrig (139, 155).

En annan faktor hos konspirationsteoretiker är att negligera skillnaden i vittnenas kvalifikationer (120, 130). Liksom i att de väljer ut utsagor från en källa som accepteras, andra utsagor från samma källa negligeras (120, 123)

Andra fel hos dem är att de gillar att antyda utan att belägga, och upprepa sig (134). De saknar koppling mellan fakta och händelse (dokument och tolkning) (145). Händelser sätts inte in i sammanhang (148). Massor med detaljer, men ingen beskrivning av förklaring (157)

Den konspirativa mentaliteten har fem kännetecken (248)

 1. En ständig kamp mellan det onda och det goda.
  Inga kompromisser. Det går inte att samtala. Måste oskadliggöras
 2. En apokalyptiskt världsåskådning
  Rädsla för domedagen. Fienden är näst intill allsmäktig. Varje fördröjning är ödesdiger. Tiden håller på att rinna ut. Vardagen är därför mörk och dyster.
 3. En tydlig antielitism och antintellektualism
  Fienden är nästan alltid samhällets elitskikt. Oftast en politiker.
  Antiintellektuell i betydelsen att acceptera alla bevis pekar mot en konspiration, avfärda alla som går mot.
 4. En stark förlitan på utvalda fakta och detaljer
  Trots antiintellektualismen anstränger de sig för att stapla fakta, händelser och namn på hög. ”Genom att ständigt ifrågasätta det lilla (delarna) hoppas de så tvivel om det stora (helheten)”.
 5. En tro på att ingenting sker slumpartat och att allting hänger samman
  Ingen slump, inga misstag. Någon har velat det som händer. ”Resultatet är en synnerligen välordnad fantasivärld som saknar motsägelser och motsättningar”. Eftersom inga tillfälligheter finns i den egna fantasivärlden måste man söka de gömda, dolda sambanden utanför. Därför spanar de hela tiden efter saker som klargör och förbinda de dolda sambanden.

*

3. DAISY OCH MICHAEL RADNER

En sammanfattning av kännetecken på pseudovetenskap återfinns i Daisy och Michael Radners bok Science and unreason (på svenska här), kapitel tre (med lite svenska exempel);

3. HUR MAN KÄNNER IGEN PSEUDOVETENSKAP

Hur känner man igen ett pseudovetenskapligt verk? Och hur skiljer man det från ett äkta, legitimt vetenskapligt verk? Det finns kännetecken som bara återfinns hos pseudovetenskapen och aldrig i äkta vetenskapligt arbete. Genom att känna igen dessa kännetecken, så lär man sig känna igen en stolle. Här följer en lista på pseudovetenskapens kännetecken1, men innan man går in på dem måste man förstå skillnaden mellan nödvändiga och tillräckliga villkor.

Låt oss säga att en bil inte startar. Utan att se efter under huven kan föraren tänka sig många olika orsaker som vart och ett är ett tillräckligt villkor, eller orsak, för att bilen inte startar; t.ex. bensinen är slut eller locket till fördelardosan har lossnat. Men inget tankearbete i världen kommer att avslöja vilket villkor som inte är uppfyllt utan undersökning.

Om man istället tänker sig en bil som startar, så är det lätt att hitta nödvändiga villkor för att den fungerar: Det måste finnas ett laddat batteri, tändstiften måste tända, o.s.v. Flera olika villkor måste vara uppfyllda, men inget av dem är i sig själv tillräckligt för att den skall starta.

En punkt på listan över kännetecknen i pseudovetenskapen, men aldrig i vetenskapen, är ett tillräckligt villkor för att vara pseudovetenskap. Några stollar har flera av kännetecknen. Tänk också på att om en person inte har något av kännetecknen i sina arbeten, så kan man inte dra slutsatsen att han inte är en stolle. Listan är inte komplett. Det vore lika svårt som att sätta ihop en komplett lista av alla möjliga sätt på vilka en bil kan bryta ihop. Då och då kommer nya stollar med nya sätt att arbeta. Då och då kommer nya bilar, med nya sätt att gå sönder.

Till saken hör att om en forskare inte uppvisar något av listans kännetecken på pseudovetenskap så är det inte ett tillräckligt villkor för att vara vetenskapsman. Men det är ett nödvändigt villkor. Precis som en bil, vilken startar när man vrider om tändningsnyckeln, inte har ett fel som är tillräckligt för att den inte skall starta, så saknar den som gör äkta vetenskapligt arbete något av de villkor som vore tillräckligt för att göra arbetet pseudovetenskapligt.

Ofta kan man hitta vissa kännetecken som är gemensamma för de flesta stollar men som inte är ett tillräckligt villkor för att slå fast att någon är stolle. Ett sådant tecken är frånvaro av meriter. Eftersom dagens vetenskap är så komplicerad och det ofta krävs att man är insatt den speciella disciplinen, finns det få praktiserande vetenskapsmän som saknar meriter inom sitt område. Stollar brukar vara självlärda

Icke desto mindre är inte avsaknaden av meriter i sig ett bevis på att en person är en stolle, lika litet som att närvaron av meriter garanterar att han inte är en stolle. Ett exempel är geologen och docenten Nils Axel Mörner som blivit slagrutesökare. Vissa stora vetenskapsmän saknade formell träning inom sitt område. Charles Darwin och Michael Faraday är ett par exempel. Meriter påvisar oftast att personen har gjort ett visst acceptabelt vetenskapligt arbete, men garanterar ingenting.

Ett annat vanligt kännetecken på stollar är deras avskildhet från den vetenskapliga gemenskapen. De har inte någon kontakt med den överhuvudtaget. Detta bekommer dem egentligen inte. De gillar att se sig själva som röster som ropar i öknen; föregångare och profeter vilkas tid ännu inte kommit. De klagar visserligen över att vetenskapsmännen inte lyssnar på dem, men samtidigt betraktar de den ortodoxa vetenskapen med förakt, förstockad med dogmer och regler som den är.

Ändå är inte alla som arbetar ensamma stollar, likväl som alla stollar inte arbetar ensamma. Den store genetikern Gregor Mendel utförde sitt arbete nästan utan kontakt med sina samtida vetenskapsmän. Det som gör att någon är en stolle, är inte om vetenskapsmännen lyssnar till honom eller henne, utan om han eller hon lyssnar på dem. En stolle känns igen på sina metoder och arbetssätt, inte på sin plats i samhället (även om stollar älskar att anklaga vetenskapsetablissemanget för att bilda en särskild kast, avskärmad från nyskapande fritänkare).

Den vetenskapliga metoden är en bra början på förklaringen om hur vetenskapen arbetar. Vetenskaplig metod består enligt alla bedömare i att:

 • samla data,
 • formulera en hypotes för att förklara data,
 • testa hypotesen genom experiment.

Det är en bra början, men inte tillräckligt för att skilja vetenskap från pseudovetenskap. Standarduppfattningen om den vetenskapliga metoden som den beskrivs ovan räcker inte, eftersom den vetenskapliga metodens operationssätt är kopplat till det ämne vetenskapen behandlar. Om man skall kunna förstå metoden måste man först undersöka det vetenskapliga resonemanget i ett specifikt vetenskapsområdes sammanhang (med ett fint ord kontext).

Det finns operationssätt i pseudovetenskap som INTE finns i vetenskap. Operationssätten har att göra med skälen för att föreslå alternativa hypoteser, med vad som accepteras som fakta som behöver förklaras, med vad som räknas som ett stödjande bevis, och med vad som räknas som en teori.

Här följer listan med kännetecken på pseudovetenskap. Ingen som har ett eller flera av dessa kännetecken i sina arbeten är en djärv förnyare av den nuvarande vetenskapen. Ingen erbjuder inget nytt eller annorlunda, bara pseudovetenskap.

3.1. OTIDSENLIGT TÄNKANDE
3.2. MYSTERIELETANDE
3.3. MYTHÄNVISNING
3.4. ATT VÄRDERA BEVIS UTIFRÅN ANTALET EXEMPEL
3.5. OFALSIFIERBARA HYPOTESER
3.6. ARGUMENT FRÅN FALSK LIKHET
3.7. FÖRKLARING GENOM SCENARIO
3.8. FORSKNING GENOM EXEGETIK
3.9. VÄGRAN ATT ÄNDRA SIG VID KRITIK

3.1. OTIDSENLIGT TÄNKANDE

Stollar försöker gärna framställa sina idéer som nymodiga, originella och icke-auktoritetsbundna. Men i själva verket är många av deras idéer egentligen en tillbakagång till ett förlegat synsätt på världen. Deras förenklade argument har vetenskapen sedan länge avskrivit. Att ha en vetenskaplig attityd till teorier innebär bl.a. att man inte tar upp en redan avvisad teori om ingenting nytt uppstått som ger anledning att ta upp den igen. Det som är viktigt är inte att idén är ny och fri från etablissemangets autoritära tänkande. Man måste förstå hur idén kan fungera där den inte fungerade förut. Antingen har nya bevis kommit fram eller också har det vetenskapliga ramverket förändrats på ett sådant sätt att de gamla idéerna fått en ny innebörd.

Copernicus återupplivade på 1500-talet Pythagoras antika doktrin att jorden rör på sig. Hos Pythagoras rörde sig himlakropparna runt en central eld. Centralelden kunde inte ses av jordens befolkning, då jorden alltid roterade med sin bebodda sida vänd från den, precis som månens baksida alltid vänder sig bort från jorden. Aristoteles avvisade detta schema till förmån för ett geocentriskt schema utan icke-observerbara kroppar. Planeterna och stjärnorna fick kretsa runt jorden. När Copernicus bestred Aristoteles schema, gick han tillbaks till Pythagoras idé att jorden rörde sig, men han satte sin jord i bana kring solen. Den gamla invändningen mot Pythagoras – att han postulerade icke-observerbara kroppar – fanns inte längre.

English: Nicolaus Copernicus Norsk bokmål: Nikolaus Kopernicus, (født 19. februar 1473, død 24. mai 1543) europeisk astronom, matematiker og lege. Polski: Mikołaj Kopernik . Unknown date. Unknown 142 Copernicus Stock Photo - Alamy
Nicoluas Copernicus

Ett annat fall av vetenskap när den går tillbaks till en tidigare åsikt är rymdens och tidens relativitet. Den tyske filosofen Gottfrid Wilhelm von Leibnitz föreslog denna idé i början av 1700-talet, en tid när Newtons himlamekanik inkluderade en doktrin om absolut rum och tid. Enligt Newton existerar tid och rum oberoende av föremål, så även om det inte fanns några föremål så skulle det fortfarande finnas rum och tid.

Leibnitz hävdade att rum och tid var relationer mellan föremål, så om föremål inte fanns skulle det heller inte finnas rum och tid. Hans invändningar var filosofiska; t.ex. om det var meningsfullt att tala om rum och tid oberoende av handlingar och föremål, exv. saknar det mening säga att gud kunde skapat universum tidigare än han gjorde eller på en annan plats. Newton hade emellertid en framgångsrik matematisk mekanik på sin sida, och han vann.

Det dröjde tills Einsteins allmänna relativitetsteori på 1900-talet innan Leibnitz idé gjorde comeback. Vid den tiden hade matematiken blivit mycket mer sofistikerad och vetenskap kunde hantera rummets och tidens relativitet med en precision och detaljering som vida överglänste Leibnitz första formulering. Einsteins allmänna teori, vilken undanträngde Newtons, stöddes av teoretiska argument och empiriska bevis som tidigare var okända.

Albert Einstein på bushumör

Ett extremt exempel på hur man tar upp förlegade argument är Platta jorden-sällskapet. De frågar fortfarande hur jorden kan vara klotformad utan att folket på andra sidan faller av, och hur jorden kan snurra runt utan att vi märker det. Detta är enkelt att förklara för modern vetenskap, men Plattjordarna går tillbaka till en okunnigare tids synsätt. Deras argument har för länge sedan avvisats. Vetenskapsmän lyssnar inte till dem då de redan har hört allt förr. Platt-jordarna har ingenting att säga som inte redan sagts bättre och visat sig värdelöst.

Lika otidsenlig i sin argumentation är kreationisterna när de invänder mot utvecklingsläran genom att tala om motsättningen mellan uniformism och katastrofism. De säger att den ena teorin utesluter den andra, och framhärdar i att geologiska bevis stöder katastrofism.

Uniformismen i sin ursprungliga form förklarar alla geologiska förändringar genom gradvisa processer som bortnötande, avlagringar, sönderslitningar och höjningar. Samtidigt tar den ställning mot att geologiska fenomen förklaras genom snabba omvälvningar. Efter hand insåg de som trodde på uniformismen att vissa förändringar måste ha skett drastiskt. De som trodde på katastrofismen insåg å sin sida att ett antal mindre ”katastrofer” hade inträffat på ett likartat och lagbundet sätt. Det finns inte längre någon som tror att den ena teorin med nödvändighet utesluter den andra. Ändå angriper kreationisterna dagens utvecklingslära med argumentet att den fortfarande är sammankopplad med 1800-talsuniformism.

Ett annat otidsenligt argument från kreationisterna är deras uppfattning om mutationers roll i utvecklingsprocessen. Som vi minns sade de att mutationer skapar försämrad livsduglighet och därför inte kan tjäna som en av utvecklingens byggstenar. Den nutida synen på evolution, som kallas den evolutionära syntesen, mötte under sin utvecklingsperiod motstånd från alternativa doktriner som i likhet med dagens kreationister gav mutationerna en destruktiv roll i utvecklingen. Men numera vet vetenskapen att mutationer kan vara alltifrån dödliga till neutrala eller t.o.m. gynnsamma för livsduglighet. Genetikens matematik kräver bara ett fåtal gynnsamma förändringar för att de nya kännetecknen skall bli etablerade i populationen.

Genom att molekylär biologi uppstod skingrades de sista tvivlen om effekten av mutationer i utvecklingen. Molekylärbiologer upptäckte genens kemiska struktur. De återdefinierade mutationen inom den nya kemin i form av DNA och RNA. Nu kan vetenskapsmän undersöka många olika sorters förändringar i det genetiska materialet. Biokemiska tester visar att många små mutationer inträffar och att de kan ackumuleras utan att visa sig hos organismens beteende eller utseende. En sak som får igång dessa dolda kapaciteter hos organismen är förändringar i omgivningen.

Kreationisternas invändning att mutationer är skadliga kan ha verkat trolig en gång i tiden, men inte nu längre. När kreationisterna säger att mutationer är skadliga angriper de inte utvecklingsläran, utan en sedan länge övergiven föregångare.

3.2. MYSTERIELETANDE

Vetenskapsmän forskar oftast inte utan förutsättningar, de arbetar i allmänhet utifrån en accepterad teoretisk ram. Ramen lägger fram problemen, ger metoden för att lösa dem och skapar förväntningar om lösningen. Då och då händer det att man stöter på en avvikelse som inte stämmer överens med teorin. Enligt teorin skulle resultatet bli någonting annat än vad det blev. En vanlig reaktion är att förneka att avvikelsen är en avvikelse (hur man ser saker beror ofta på hur man förväntar sig att se dem). Om man går vidare och medger att det finns en avvikelse försöker man först och främst få den att passa ihop med teorin. Om det inte går kan man till slut komma till en situation där man överger teorin till förmån för en annan, där avvikelsen kan förklaras.

Michelson/Morleyexperimentet är ett bra exempel. Före Einsteins teorier föreställde sig fysikerna att ljusvågor bars upp av det hypotetiska fenomenet ”etern” De amerikanska fysikerna Albert Michelson och Edward Morley försökte mäta jordens hastighet genom rummet med hjälp av ljusstrålar. För att göra detta byggde de en apparat som delade upp en ljusstråle i två strålar vinkelräta mot varandra. Dessa riktades mot en stråle och reflekterades tillbaka. Teorin bakom experimentet var att jorden rusar genom etern och etern flyter förbi oss som någon slags kontinuerlig ström. Vi märker de inte, men det gör ljuset. En ljusstråle som färdas mot eterströmmen borde gå långsammare i förhållande till jorden än en som färdas med strömmen. Resultatet av experimentet blev att eterströmmens hastighet var noll. Om det fanns en eter är jorden i vila i förhållande till den. Resultatet gav upphov till flera misslyckade förklaringar. En var att jorden drog med sig en del av etern och att ett experiment på jorden därför inte skulle påvisa någon rörelse genom etern.

1905 presenterade slutligen Albert Einstein en teori som löste problemet med hjälp av en radikal förändring i de fysiska antagandena om ljusets utbredning. Hans relativitetsteori postulerade att ljusets hastighet var oföränderlig. Nolldriften genom etern, som tidigare var en fysisk avvikelse visade sig vara ett naturligt resultat som stödde den nya teorin. Fysikernas samfund medgav att Einstein löst problemet med eterdrift. Einstein hade själv andra mål i sikte än att förklara Michelson/Morley-resultatet när han lade fram sin relativitetsteori.

När man talar om avvikelser i vetenskaplig mening skall man ta två saker i beaktande:

 1. Vetenskapsmän söker inte efter avvikelser. Avvikelser kommer till dem när de letar efter fakta.
 2. Vetenskapsmän avvisar inte en teori till förmån för en annan om dess enda fördel är att den förklarar avvikelsen. Teorin måste ha en större övergripande förklaringskraft, liksom Einsteins relativitetsteori.

Ofta handlar pseudovetenskap om gåtor och mysterier och det beror på dessa gåtors ytliga likhet med vetenskapliga avvikelser: UFO-fenomen, ESP, Yetin, Bermudatriangeln, poltergeist, fisk- och grodregn och allt vad det kan vara. Men oavsett om ”fakta” bakom dessa mysterier är äkta eller inte, är det viktigt att fråga sig hur man ställer sig till dem.

Till skillnad från vetenskapsmän letar stollen efter gåtor och blir glada när han hittar dem. Mysteriet kan inte gärna gå emot hans förväntningar, då han inte har några förväntningar. Att söka efter gåtor och mysterier är enligt pseudovetenskapen ett bevis på att man är förutsättningslös och öppen i sinnet. Den enda metod som behövs är principen att allt som kan ses som ett mysterium bör ses som ett.

Inte heller ser stollen det som ett problem att lägga fram långsökta förklaringar utan att tänka på kostnaden. Även om allt sunt förnuft går över bord och den nya förklaringen väcker tio nya frågor spelar det ingen roll: Mysteriet måste förklaras, och ju orimligare förklaring desto bättre!

3.3. MYTHÄNVISNING

En myt är en sedelärande berättelse med övernaturliga inslag som ofta används för att motivera en rituell handling. Men istället för att se myter som sedelärande ser stollar myter som historier bortkopplade från sin morallära. Mönstret lyder som följer:

 1. Man utgår från forntida myter och historier. T.ex. Bibelns historier om Hesekiels syn; Mose som delar Röda Havet; Genesis (1:a Moseboks) redogörelse av skapelsen.
 2. Tag myterna som rapporter av faktiska händelser.
 3. Lägg fram en hypotes som förklarar händelserna genom att lägga fram speciella villkor som fanns då, men inte längre: besök av utomjordingar; en nära planetkollision; speciell skapelse av arterna.
 4. Bedöm myten som om den gav bevis till stöd för hypotesen.
 5. Hävda att hypotesen är bekräftad av såväl myten som geologiska, paleontologiska eller arkeologiska bevis.

Detta sätt att resonera är särdeles långt från vetenskap. Viss kan det hända att forntida skrifter ibland ger ledtrådar åt vetenskapsmannen, men han utgår inte från att en myt faktiskt beskriver en direkt historisk händelse, såvida inte det de säger stämmer med vad han redan vet.

När arkeologer hittar babyloniska stentavlor som rapporterar om solförmörkelser, solfläckar, kometer och ”nya stjärnor” (novor och supernovor), tvivlar inte dagens astronomer på att rapporterna är sanna. Vem som helst kan se att sådana saker händer. Självklart kunde även Babyloniens invånare se dem, även utan teleskop. Om det emellertid vore så att vi inte kunde koppla dess utsagor till vår egen erfarenhetsvärld skulle fenomenen aldrig ha blivit en del av dagens astronomiska kunskap. Möjligen skulle nutida astronomer spekulera i vad de kunde betyda, men de skulle inte behandla dem som oförklarade astronomiska fakta, eller som utmaningar till den accepterade teorin.

När Bibeln berättar att två kungar krigade eller att ett land skövlades, vet vi vad de talar om. Berättelsen passar in i vad vi redan vet. Vad som inte passar in är att Bibeln säger att Joshua fick solen att stå still eller att Elia togs med på en resa i rymden. Innan den copernianska revolutionen togs det för givet att tolkningen av sådana texter skulle ske bokstavligt: Sade Bibeln att solen stod still så gjorde solen en paus i sin dagliga rörelse runt jorden.

För Aristoteles som trodde att jorden snurrade runt solen skulle det inte vara något problem med den del av historien som säger att solen rör sig; men när det gäller att solen slutade röra på sig, är detta uteslutet av hans astronomi, enligt vilken himlakropparnas rörelse är oföränderlig och evig. För den moderna vetenskapen, skulle ”solen står still” betyda att jorden slutade rotera, så att solen tycktes stanna på samma plats på himlen. Men vi kan inte få ut något mer vettigt ur vår version av händelsen i vår vetenskap än vad Aristoteles kunde ur sin version i sin vetenskap.

Aristoteles

Vad gäller Elia och hans färd till himlen, så kan vi idag åka ut i rymden, men detta hjälper oss inte att förstå vad Bibelns författare talade om. Hans redogörelse blir inte rimligare för att det finns något i vår erfarenhet som verkar likna vad som beskrivs i Bibeln. Det skulle det kanske göra om vi har något skäl att tro att händelserna vi känner till kunde inträffat då. Men man kan inte hänvisa till berättelsen för att stödja påståendet att denna sorts händelser inträffade då, därför att tolkningen av berättelsen är just vad saken gäller.

Bibliska gestalter del 18: Elia – Livsluft

Enligt Bibelns författare togs Elia till himlen i en ”vagn av eld”. von Däniken proklamerar att vagnen måste ha varit ett rymdskepp, för de flyger ju till himlen! För att backa upp sin tolkning av Bibeln, måste han anta att det kunde ha funnits rymdskepp på den tiden. Men det är precis det han försöker bevisa med sin berättelse. När han hänvisar till Bibeln går han bara runt i cirklar.

3.4. ATT VÄRDERA BEVIS UTIFRÅN ANTALET EXEMPEL

De flesta förstår att ju fler bevis det finns för en hypotes, desto mer bekräftad är den. Och ju mer bekräftad den är, desto lättare är det att acceptera den. Men till skillnad från vad många tror är det inte enbart antalet exempel som spelar roll för att en hypotes skall få ett ökat stöd. Här följer några kriterier som bestämmer hur en hypotes bekräftas.

 1. Antalet bekräftande exempel. Generellt sett är det bättre att ha ett stort antal observerade fall än ett litet antal. Men bevisvärdet vid varje tilläggsexempel blir mindre och mindre ju mer antalet fall ökar. Fem fall är mycket mer än noll; men om man redan har tusen fall gör fem mer eller mindre inte någon större skillnad.
 2. Variationen hos bekräftande exempel. Om man observerar ett stort antal exempel under samma betingelser ger de mindre bevisvärde än ett litet antal som observeras under förändrade omständigheter. Newtons rörelselagar bekräftas mer från Edmond Halleys användning av Newtons principer för att förutsäga kometen som kallas just Halleys komet, än från aldrig så många kollisioner.
 3. Att hypotesen motbevisar konkurrerande hypoteser. Det finns t.o.m. vetenskapsfilosofer som menar att man bara kan tala om bekräftelsegraden hos en hypotes i jämförelse med alternativa hypoteser.
 4. Bekräftande exempel som upptäcks efter att hypotesen föreslagits, ger bättre stöd än de som observerats före. För varje redan observerad data kan man alltid komma fram till en hypotes som inkluderar den. Ju mer hypotesen förutsäger saker och ting, desto mer bekräftar den.

Med hjälp av dessa kriterier förstår man hur man skall bedöma en stor samling exempel. När man använder uttrycket bekräftande exempel för att beskriva de enskilda delarna i samlingen betyder det att varje enskild del är ett pålitligt bevis. Om samlingen är stor kan det slinka med några felaktiga data, men det är ingen fara så länge de inte är tillräckligt många för att försvaga stödet för hypotesen. Givetvis måste man hålla reda på de olika data så att man hela tiden rensar bort de felaktiga, annars kan hypotesen accepteras med ett stöd den egentligen inte har. Och det är nu vi kommer in på en viktig del för att förstå pseudovetenskap: Om de flesta eller alla exemplen kan ifrågasättas, spelar det ingen roll hur många de är eller hur många olika sorter det är, de bekräftar inte hypotesen.

De som sysslar med pseudovetenskap tror att själva kvantiteten bevis tar ut bristen på kvalitet hos de enskilda bevisen. De lägger upp ofantliga högar med tvivelaktiga data för att stödja sina favoritteorier.

Om man läser en bok om UFO-fenomen så får man till läsa om det ena mystiska föremålet efter det andra. Praktiskt taget alla ”bevis” är vittnesmål från otränade observatörer och vad de såg är inte längre möjligt att kontrollera. Charles Berlitz med sin Bermudatriangel

anger fall efter fall med skepp och plan som försvunnit utan spår. Men om man undersöker hans ”bevis”, visar det sig att de antingen är förvrängda eller påhittade. von Däniken lägger fram artefakt efter artefakt för att främja tron att utomjordingar har besökt jorden i forntiden. Men hans ”bevis” stöder ingenting; de är bara resultatet av hans egen okunnighet och inbillning. I alla dessa exempel är bevisen tvivelaktiga.

Herkules i den grekiska mytologin försöker döda den sjuhövdade Hydran, men för varje huvud som huggs av växer två nya fram. Pseudovetenskapliga bevis är likadana. Varje gång ett bevis visas vara värdelöst kommer två nya.

Om du inte tror att Betty och Barney Hill togs ombord på ett UFO den 19:e september 1961, vad sägs då om Lonnie Zamora New Mexico som såg ett UFO? Eller Joe Simonton som fick kakor av sina utomjordiska besökare?……

Stollarna har stora problem med att förklara varför de nya exemplen är värda mer uppmärksamhet än de gamla, men det spelar ingen roll för stollarna. Deras avsikt verkar vara är att trötta ut tvivlaren med blotta mängden av bevis, så att han eller hon slutar med dumma invändningar och medger att ”det ligger nog någonting i det”.

En vanlig företeelse hos pseudovetenskapsmän är att de inte vill sortera ut sina bevis. Om en studie i ett vetenskapligt område visat sig tvivelaktig, så bryr sig inte vetenskapen om den i fortsättningen. Pseudovetenskapen släpper ingenting. I parapsykologi har man tagit bort anekdoter och satt sin lit till experiment. De har även ändrat sina experiment-tekniker, efter att teknikerna kritiserats. Problemet är att de inte har ändrat sin inställning till resultaten från tidigare experiment som utfördes med gamla metoder.

En del oupplysta parapsykologer säger att de inte längre försöker att bevisa att psi-fenomen finns. De tror att den frågan redan är klar. Ett av de experiment som det oftast hänvisas till för att fastslå psi:s existens är PearcePratts från trettiotalet. C.E.M. Hansel påpekade att det fanns många tillfällen för försökspersonen Hubert Pearce att fuska. Parapsykologerna försvarar experimentet, samtidigt som de går med på att dåtidens experimenttekniker inte duger. Slumpmässiga generatorer och räknemaskiner är bättre än kortblandning och människans beräkningar, ändå ges gamla experiment samma vikt som de nya. Inställningen verkar vara ”Experimentmetoder kommer och går, men resultat varar för evigt!”.

3.5. OFALSIFIERBARA HYPOTESER

Den skotske filosofen David Hume

visade att man aldrig kan dra en logisk försvarbar, allmängiltig slutsats av ett antal observationer, oavsett hur många de var. Däremot visade Hume att man kan vara säker när en slutsats är fel; det kallas att falsifiera. Ett kriterium på vetenskap som framlades av filosofen Karl Popper

är att vetenskapliga lagar måste vara prövbara. Lagarna kanske aldrig kommer att visa sig vara falska, men det måste finnas någon situation som, om den uppnåddes, skulle visa att de var falska.

Ett exempel på en ofalsifierbar teoribildning är psyko-analys. En psykoanalytiker kan t.ex. hävda att en kvinnas beteende beror på Freuds hypotes om penisavund. Svarar patienten ”Ja” är teorin bekräftad. Svarar hon ”Nej” är det också en bekräftelse på att teorin är rätt. Skillnaden är bara att förnekandet gått djupare. En sådan teori kan aldrig falsifieras och är därför ovetenskaplig.

Aristoteles lärde att fallande kroppars hastighet var proportionell till deras tyngd: Ju tyngre kropp, desto fortare faller den. Galilei sade istället att fallets hastighet bestäms av avstånd och att alla kroppar faller med samma hastighet. Saken är enkel att avgöra: man släpper två bollar av samma storlek, en tung och en lätt, från samma höjd. De landar samtidigt Båda teorierna kan falsifieras, även om bara Aristoteles teori visat sig vara falsk.

Pseudovetenskapsmän frossar i ofalsifierbara hypoteser, ty om inget läge uppstår som kan motsäga dem, behöver de inte vara rädda för att något fakta kommer att visa att de har fel. Men deras garanti mot fel nås på bekostnad av att inte säga någonting. Om man inte kan ha fel i en viss sak, då är det ingen mening att tala om att ha rätt i den heller.

Kreationismen ger ett bra exempel på en ofalsifierbar hypotes. Den påstår att världen skapades med tecken på en lång historia. Hur kan man avvisa detta påstående? Inget bevis – fossil, geologiska skikt eller koldateringar – kan någonsin motbevisa den. Tag t.ex. koldatering. Om gud lade fossilen i jorden när han skapade den, skulle det varit en smal sak för honom att ge jorden tecken som fått fossilen att verka vara miljoner år gamla när de undersöks oavsett testmetod. Förresten kunde gud ha skapat världen för en minut sedan med minne av ett förflutet som aldrig har hänt. Han kunde ha skapat boken du läser och ditt minne av att ha läst den. Allt skulle verka vara som det är nu, och det finns inget sätt att bevisa att det inte varit på det sättet.

Om du tycker att detta låter som meningslöst struntprat, så har du helt rätt. Det är precis vad det är.

Vissa kreationister medger nu att skapelsehypotesen inte är falsifierbar och därför inte vetenskaplig, men de insisterar på att samma sak gäller för utvecklingsläran. Kreationisterna tror att utvecklingsläran och kreatio-nismen sitter i samma båt, då det inte är möjligt att åka tillbaka till det förflutna och med egna ögon bevittna arternas ursprung.

Visst har kreationisterna rätt i att en hypotes som bara kan falsifieras genom direkt observation av händelser är en ofalsifierbar hypotes. Problemet för kreationisterna är att de har fel, utvecklingsläran är falsifierbar av tre anledningar:

 1. Det finns fakta som skulle visa att utvecklingsläran var falsk om de vore annorlunda. Om de geologiska lagrens form vore i total oordning, eller om det inte fanns någon likhet i de olika formernas anatomi skulle det vara bevis mot evolutionen som en förklaring till arternas ursprung.
 2. Nya upptäckter skulle kunna bevisa att utvecklingsläran var fel. Idag råder tron att mekanismen som ligger bakom utvecklingen i mycket beror på mutationer och genetiska omkopplingar. Men den tanken skulle överges om det visade sig att primitiva organismer innehåller genetisk information för alla högre arters organismer, så att all kommande artutveckling bara innebar att planer som redan fanns när livet först dök upp utfördes.
 3. Det finns en konkurrent till teorin om den evolutionära syntesen, som är utvecklingslärans dominerande teori. Den japanske vetenskapsmannen Motoo Kimura har lagt fram den neutrala teorin om molekylär utveckling, som ger förklaringar till nya upptäckter inom molekylär genetik. Ett givet protein – t.ex. alfakedjan av hemoglobin i röda blodkroppar – dyker upp i många olika former, både inom en given djurpopulation och mellan olika populationer. Proteinet själv har en evolutionär historia; vetenskapsmän studerar det genom att undersöka olika arter som har förgrenat sig successivt från en gemensam anfader. De mäter graden då små kemiska förändringar ackumulerar i proteinet och de finner att takten är ungefär konstant. Den neutrala teorin om molekylär evolution förklarar denna molekylära ”klocka” som ett slumpmässigt fenomen, vilken opererar enligt statistiska lagar. Då darwinister har svårt att förklara fenomenet, handlar det om en definitiv empirisk utmaning till den ortodoxa teorin. Enligt darwinistiska principer borde proteinets utveckling framåtskrida oregelbundet, enligt det oregelbundna urvalets tryck från omgivningen.

Har man kreationismen som förklaringsmodell finns inga möjliga motbevis eller fakta som, om de var annorlunda, skulle tala mot deras teori. Det finns inga upptäckter som skulle få en kreationist att avvisa sin teori. Hur många fossil av övergångsformer som vetenskapen än upptäcker, så kan kreationisterna helt enkelt svara att dessa organismer lades dit i begynnelsen. Oavsett hur mycket vetenskapsmän än kartlägger utvecklingsträdet genom likheter i DNA hos besläktade arter, svarat kreationisterna med att gud skapade dessa likheter i DNA.

Ett annat exempel på en ofalsifierbar hypotes är parapsykologin. Dess förkunnare hävdar att psi:s existens är testbar. De utför tester i vilka försökspersonen försöker gissa osedda mål (clairvoyance) eller framtida mål (prekognition) eller försöker påverka vilket mål som kommer fram (psykokinesi).

 • Om resultaten av experimenten är högre än slumpnivå, är det ett bevis för psi.
 • Om resultatet är under slumpresultat, är det också ett bevis på psi:s existens, då kallas det psi-avsaknad, vilket definieras som ”exempel på psi-förmåga som undviker målet, vilket försökspersonen avser att träffa.”
 • Om resultatet varken är märkbart över eller under slumpmässighet tittar parapsykologerna närmare på resultatet på de enskilda listorna i serien. Om listresultatet samlas ihop för nära det huvudresultat som kan förväntas av slumpen – d.v.s. om försökspersonen antingen får precis de resultat som förväntas av slumpen eller får höga resultat i vissa listor och låga resultat i de andra – då visar det att psi pågår. Och om resultatet inte varierar varken märkbart högre eller lägre än slumpen? Då tittar parapsykologerna på träffarnas och missarnas fördelning inom de enskilda listorna. Om träffarna samlas i en viss del av listan och missarna i en annan, visar det att psi pågår även om psi-träffarna och psi-missarna kan ha tagit ut varandra i slutresultatet.

Ett ovetenskapligt drag hos parapsykologer är att de bara är intresserade av resultat som kan tolkas som ett stöd för psi. Övriga resultat kallas ”osignifikanta”. Den parapsykologiska tidningen Journal of Parapsychology har som officiell policy att inte publicera negativa rapporter. Tanken är att experiment som ger negativa resultat är ”misslyckanden”. Om inte den som håller i experimentet kan förklara varför psi inte dök upp, så är rapporten ”inte tillräckligt användbar” för att bli publicerad. Negativa experimentresultat sållas bort för att inte bli bevis mot psi:s existens. Man får visa när psi-fenomen dyker upp, men man får inte visa när de inte dyker upp.

Ställda inför denna anklagelse om ofalsifierbarhet skulle parapsykologerna svara med att kasta anklagelsen tillbaka på anklagaren: ”Jaha, ESP-hypotesen är alltså ofalsifierbar därför att vi inte räknar med negativa experiment. Hur är det med ditt förnekande av ESP då? Skulle kanske positiva experiment tillåts räknas för den? Oavsett hur många lyckade experiment vi utför kommer du aldrig att ge upp din tro på att psi-fenomen inte existerar.”

Påståendet att psi-fenomen inte existerar är självklart lika ofalsifierbart som hävdandet att de existerar. Men det finns få som vägrar erkänna psi-fenomenens existens rakt av. Förnekandet av ESP är inte en rivaliserande vetenskaplig hypotes, alltså är parapsykologernas anklagelse falsk. Vetenskapsmän säger inte att bevisen visar att psi-fenomen inte existerar. De säger bara att parapsykologernas ESP-hypotes är ovetenskaplig då den är ofalsifierbar. Att säga att en hypotes är ovetenskaplig är inte att ge en alternativ vetenskaplig hypotes. Det är inte att göra ett uttalande om världen, utan att göra ett uttalande om ett uttalande om världen.

3.6. ARGUMENT FRÅN FALSK LIKHET

Det finns en del stollar som inte ser sig själva som revolutionärer vilka utmanar den existerande vetenskapen, utan mer som vetenskapens kusiner: del av familjen, men inte tillåtna att sitta vid bordet som de andra. Dessa pseudovetenskapare menar att deras aktiviteter inte skiljer sig från vad vetenskapsmännen håller på med. Strategin dessa stollar tillämpar för att få sin pseudovetenskap att verka respektabel är att hävda att principerna den bygger på redan är en del av legitim vetenskap.

Det finns ett litet antal oupplysta astrologer som kräver vetenskaplig status för astrologi; argumentet är att himlakropparnas inflytande på det som sker på jorden redan är en del av den vetenskapliga världsbilden. Tanken är samtidigt en grundprincip för astrologi. Vetenskapen går med på månens effekt på tidvattnet och kopplingen mellan solfläckar och norrskenet. Dessutom finns forskning som tyder på en koppling mellan solfläckscykler och årsringars tillväxt. Astrologi är därför bara en mer detaljerad utarbetning av himlakropparnas influenser. Visst kan dessa astrologer förstå den tidigare motviljan mot astrologi, men idag avvisar inte vetenskapen möjligheten av inflytande på långa avstånd; det finns ju icke-mekaniska krafter, t.ex. de som kommer ur elektromagnetiska fält.

Jordstrålning är en annan pseudovetenskap som vill verka förenlig med den nuvarande vetenskapens kunskap. Återigen kommer argumenten från påstådda likheter med legitim vetenskaplig forskning. Jordstrålningstroende resonerar som så att man har upptäckt påverkan från strålning, alltså är det rimligt att det finns andra former av strålning, energifält, leylinjer och rutnätsenergier.

Vetenskapen har de senaste trehundra åren skapat en värld oändligt överlägsen alla tidigare historiska perioder. Förr i tiden måste man hänvisa till att ens verk var i linje med den officiella religionen om idéerna skulle bli väl mottagna. Idag måste man visa att ens teorier är anpassade till vetenskapens grundprinciper, eftersom alla människor dagligen ser bevis på hur oerhört överlägsen den västerländska vetenskapliga metoden är för att förbättra tillvaron för alla. Det bästa sättet att försvara en ny forskningsväg är att hävda att den stämmer överens med allmän vetenskaplig kunskap. Den smartaste metoden för att påvisa likhet med rådande vetenskap än att visa att ens egen pseudovetenskap stämmer överens med andra områden som redan studerats.

Frågan om en hypotes stämmer med etablerade vetenskapliga principer är en viktig fråga för vetenskapen. Ett nytt förslag behöver mycket mindre utläggande argumentation om det är förenlig med den rådande vetenskapen, än om det är sant revolutionär.

Inom vetenskapen anses det helt naturligt att argumentera utifrån likheter eller motsvarigheter. Det är helt legitimt och ofta fruktbart att se på en grupp fenomen och tänka på föreställningar som utvecklats för en annan grupp. Svängningar hos elektrisk ström i en krets motsvaras precis av vibrationerna hos en tyngd som hänger i en fjäder. Denna överensstämmelse hjälper fysikern att lösa problem med elektricitet genom att se på mekanik och vice versa. Men naturligtvis måste relationerna som upptäcks på ett område och som används på ett annat område beskrivas i detalj och likheter och skillnader måste exakt noteras.

Men även om nya förslag är förenliga med rådande vetenskaplig kunskap, och man inom vetenskapen argumenterar utifrån likheter, är det inte sant att förslaget stämmer med rådande vetenskap därför att det motsvaras av någonting annat som redan är accepterat. Bara för att man finner en likhet mellan ens eget påstående och ett som vetenskapsmännen accepterar, så följer inte att påståendet är förenligt med vad vetenskapsmän tror.

Astrologi och jordstrålning har vissa likheter. Båda påstår att en ”påverkan” styr individen. I båda fallen skiljer sig metoden att beräkna hur denna påverkan visar sig i avgörande avseenden från metoderna som används av vetenskapsmän. Sådana skillnader struntar man i. Pseudovetenskapsmän ser ingen anledning att argumentera för dem. De lockande likheterna är allt de känner att de behöver för att göra sina företag vetenskapliga.

3.7. FÖRKLARING GENOM SCENARIO

Om en vetenskapliga teori skall kunna förklara något krävs att den är allmängiltig. Det är när man visar hur ett fenomen följer ur allmänna lagar som man har förklarat fenomenet på ett vetenskapligt sätt. Logiskt sett finns ingen skillnad mellan att förklara något som har hänt och något som kommer hända. I båda fallen startar man med naturlagar (t.ex. Keplers lagar om planeternas rörelser, eller Newtons lagar om gravitation), tillsammans med en beskrivning om villkoren som kommit före händelsen. Från detta kan man sedan ge en beskrivning av händelsen.

När man skall förklara någonting som har hänt, vars orsaker inte är helt kända arbetar man mer hypotetiskt. Först föreslår man en hypotes om orsakerna, och sedan använder man allmänna lagar för att förklara händelsen. Denna sorts förklaring är förstås spekulativ: Om de föregående villkoren var som du sade, ger lagarna en förklaring till händelsen. Senare kan man finna bevis för att orsakerna faktiskt var dem man trodde. Det viktiga här är att när man spekulerar om det som hänt, så måste händelserna stämma med vetenskapens allmänna lagar; annars är det ingen vetenskaplig förklaring. Utan lagarna finns bara en historia eller en intrig. Det kallas ett scenario.

Alla har läst historier där den smarte detektiven rekonstruerar vem som begick mordet. Detektiven, Agatha Christies eller någon annan i ”who dunnit”-traditionen, föreslår ett scenario i vilket butlern höll i kniven.

Who Dunnit

Scenariot stämmer med det fåtal fakta boken tidigare berättat om mordet. Det fyller ut detaljerna rent hypotetiskt. Den kunskap scenariot förutsätter går inte utöver allmän information om folks beteende, effekterna av en kniv i en människas rygg, o.s.v. Detektiven hänvisar inte till vetenskapens allmänna lagar, då han inte strävar efter en vetenskaplig förklaring av händelserna. Han vill bara avgöra hur mordet ägde rum så att mördaren kan fångas och dömas, men hans scenario stämmer överens med vetenskapens lagar. Varje försök att förklara dödsfallet med hänvisning till övernaturliga krafter, t.ex. demoner, skulle uteslutas i alla domstolar.

Scenarier har legitim förklaringskraft så länge de stöds av lagar, antingen underförstådda eller uttryckliga. När ordet scenario används i pseudovetenskaplig mening, menas enbart ett scenario, utan ordentlig uppbackning av lagar.

När pseudovetenskapsmän påstår att de har teorier som utmanar vetenskapens rådande föreställningar om världen, ger de oftast scenarier, inte teorier. Det gäller framför allt de stollar vars ”teorier” berör händelser i en avlägsen forntid. Till skillnad från detektiven i exemplet ovan och till skillnad från den äkta historikern, bryr sig pseudovetenskapsmannen inte ett dugg om ifall hans scenario stämmer överens med accepterade vetenskapliga lagar. Det är inget konstigt, då hans teori handlar om att utmana den existerande vetenskapen. Ändå ger han inga nya lagar som ersätter de gamla. Han säger att saken X förklarar den andra saken Y, men han bryr sig inte om att berätta för oss hur X antas förklara Y.

Velikovsky påstår att när Venus nästan kolliderade med jorden välte den runt. Nordpolen blev Sydpolen och vice versa. Detta var inte enbart en omkastning av de magnetiska polerna, utan en omkastning av jordens riktning i förhållande till stjärnorna. Solen verkar nu gå upp i öster, där den, enligt Velikovsky, brukade gå ner. Hur fungerade mekanismen som orsakade omkastningen? Velikovskys svar är att den var likt en blixt som träffade en magnet. För att ge en vetenskaplig förklaring krävs allmänna lagar för fenomenet, men det saknas helt i hans skrifter.

3.8. FORSKNING GENOM EXEGETIK

Det finns vetenskapliga skrifter som redogör för forskningen inom alla olika vetenskapliga område, fysik, kemi, och biologi. Men vetenskaplig litteratur skiljer sig från påhittade historier, och även från drama och poesi. Den skiljer sig också från religiösa heliga skrifter. När det gäller icke-vetenskapliga skrifter är det viktigt med litterär uttolkning av text, det som med ett finare ord kallas exegetik. Coleridges dikt ”Kubla Khan”, liksom dikter av Oscar Wilde,

Oscar Wilde is Still Alive! The Best Books About Oscar Wilde
Oscar Wilde

har unika artistiska kvalitéer. De kan inte ens översättas till ett annat språk utan att dess estetiska natur ändras. Till skillnad från diktningen verkar ett vetenskapligt arbete bara genom sitt innehåll – data och argument. Hur arbetet är uppbyggt rent individuellt har ingen vetenskaplig betydelse. Inom litterär konst eller religion är det naturligt att studera alla skrifter som finns. Varje dikt av någon stor mästare eller varje del av en helig skrift är lovligt byte för en tolkning.

Inom vetenskapen ser man inte sina skrifter på samma sätt. Bara den som studerar vetenskapshistoria bryr sig om alla de vetenskapliga skrifterna. Skrivna rapporter är bara ett sätt att meddela resultatet – samlade data, föreslagna teorier, argument och motargument. Om ett vetenskapligt arbete inte klarar av att meddela sig på ett bra sätt, eller argumentera övertygande, är den ineffektiv. Och om ett arbete är ineffektivt så ignoreras det för det mesta.

Att någon bedriver pseudovetenskap ser man ofta i sättet de hanterar vetenskaplig litteratur. En del tror att man bedriver vetenskaplig forskning helt enkelt genom att läsa vetenskapliga skrifter och monografier. De koncentrerar sig på orden, inte på underliggande fakta eller resonemang. De tror att vetenskap är alla uttalanden som vetenskapsmän gjort. För dem blir vetenskap en världslig ersättning för heliga skrifter. Varje uttalande av varje vetenskapsman kan citeras mot varje annat uttalande. Varje uttalande räknas och varje uttalande är öppet för tolkning.

3.9. VÄGRAN ATT ÄNDRA SIG VID KRITIK

Pseudovetenskapsmän tycks tro att vetenskapen är i ett sorgligt tillstånd då vetenskapliga teorier behöver revideras vid nya upptäckter. Men där har de fel. Att vetenskapens förklaringar förändras är inte en defekt hos vetenskapen utan en styrka. Vetenskap är av naturen ett självkorrigerande företag. För att kunna rätta till sina misstag, måste man först veta vilka de är, och det bästa sättet att upptäcka dem är att lyssna på kritik och ta den till sig. Immunitet mot kritik är inget mått på framgång hos vetenskapen.

En del stollar inom pseudovetenskapen är t.o.m. stolta över att de aldrig ändrar sig. I ett tal vid Harvard 1972 påpekade Velikovsky att hans böcker var lika giltiga då som de varit när de kom ut tjugo år tidigare, medan de vetenskapliga handböckerna från femtiotalet var ”föråldrade.”

Det finns många knep som pseudovetenskapsmännen använder för att se till att de aldrig behöver ta tillbaka eller ändra på någonting de sagt. Ett sätt är att se till att uttalandet är tomt. Man kan slå fast att ”Om något inte händer på ett normalt sätt så beror det på psi.” Vad är då psi? Det är en paranormal händelse. Så allt man har sagt är att det som inte händer på ett normalt sätt är paranormalt. Ingen kommer någonsin kommer att bevisa att pseudoveten-skapen har fel på den punkten. Ett annat sätt att undvika kritik är att se till att ens uttalande är så vaga att kritik inte kan fastna. Ett exempel är Velikovskys förutsägelse att det är varmt på Venus. Hur varmt är varmt?

Ett tredje sätt att undvika kritik är helt enkelt att vägra erkänna den. Pseudovetenskapsmän svarar ibland (-mycket sällan) på kritik, men de ändrar sig aldrig p.g.a. den. De ser inte vetenskapliga debatter som en mekanism för vetenskapliga framsteg utan som en retoriktävling. Det finns inga belägg för att någon pseudovetenskapare någonsin ändrat sig på någon punkt som ett resultat av idéutbyte. Retoriska debatter med pseudovetenskapare slutar med vinnare och förlorare, inte med korrigering och förändring som i vetenskapliga debatter. I detta finns en av förklaringarna till att många vetenskapsmän ser det som meningslöst att försöka resonera med dem i offentliga sammanhang. När debatten är över oroar sig pseudovetenskaparen bara över frågan ”Vann jag?” och han svarar alltid: ”Ja”. Vad beträffar frågan om hur kritiken påverkat hans teori är svaret alltid: ”Det gör den inte”.
SLUT

Ovanstående var ur boken Vetenskap och oförnuft, tryck på länken för att få hela boken på svenska.

*

EXEMPEL PÅ KONSPIRATIONSTEORETIKER:

A. CUI BONO

Sammanställning-diagram

Gemensamma drag i Cui Bonos sändningar

Cui Bonos kännetecken

Problemets kärna

Cui Bono i massmedia – Göteborgsposten

Cui Bono föreläsning – Månlandningen

Cui Bonos avsnitt – exempel på tankemisstag

Specialstuderade avsnitt:

                      Medicinhistoria

                      Raketer i vaacum

                      Fabian Fjälling

                      Drottninggatan – terrorattacken 2017

I Sverige verkar föreningen Cui Bono (på Youtube och Brighteon). Ett forum för konspirationer, även om de själva inte medger att de har en fallenhet för konspirationer; istället menar de att resten av världen har fel. Här följer en redogörelse av Radio Cui Bonos pod-cast, en av deras föreläsningar och sammanställningar av några av deras avsnitt – själva kommenterar de denna sida med att det är ”rörande” hur mycket arbete som lagts ner på att berätta om dem. Jag tackar.

Men innan jag börjar kritiken, äras den som äras bör. Det har hänt, någon gång, att Cui Bono bjudit in en intressant och/eller sakkunnig gäst som vetat vad han/hon pratat om. En sådan är Markus Andersson som talar om den korrupmerade konsten och dess styrning (här i en annan podd). Andersson är själv konstnär och irriterar sig liksom vi andra på den moderna s.k. konsten. En hel tvåtimmars föreläsning på Youtube här!
– och när du sett den, se hur Adam sabbar allt!


Sammanställning-diagram

Cui Bono säger i intro-avsnittet att de skall ta ämnen en i sänder så lyssnaren hänger med. Ändå återkommer samma tema i snart sagt varje nummer.

De ämnen Cui Bono tar upp är: Månlandning, rymdfärder, astronomi, etablerade vetenskapsmän, platt jord, 9/11, atombomber, kärnkraft, Psyk ops, False flag ops, Palme-mordet, JFK-mordet, Breivik, Bin laden, Stockholmsattentatet, Estonia, mat och hälsa, vaccin (bakterier/virus), corona, Chemtrails, Klimatförändringar, ekonomi. I anslutning till detta: media och etablissemang som bluffar (opålitlighet hos vetenskap och medicin), brister i skolundervisning.

I nedan diagram är X-axeln respektive ämne. Y-axel är sjutton slumpvisa avsnitt av av hittills ( maj 2020) 59 avsnitt. Siffrorna i cellerna är antal minuter in i programmet tills ämnet nämns, ofta upprepade gånger:
Media- konspiration Systemet är sin egen opposition 80% regelUppmaning att tänka självMedge egen okunskapMån
landning
Rymd vakuum

Tycho Brahe Kopernikus Kepler
Newton Einstein Hawking von BraunPlatt jord/ kopplad till desinformation2020-11-09Atom-bombPsyk op False flag op
Breivik Bin Ladin
Stockholm-attentat
Palme
JFK
Skol-kritik
Mat Hälsa
Medicin
Vaccin
Pengar
Klimat
Chemtr
Hån/ invektivBevis via pop-kulturSkratt
1Intro
61
25,38,44

645

4,26,28,55
534924
387,26,30,34,45,54
2 9/11
125
46,68,788,8080
72,74

72,74,75,80x

66
75803,4,7,14,24,25,61,64,69,71,80,82
4Månland 16046

54


554
7,8,15,17,18,30,32,54
5Rymdfärd 117


5712
45
387017,34,57,70,72
6Raketer 19336
53


15,26,51,53,64
7Atombomb 13812,17
516,7,115,1313,39
3413,57,60313,4,5,6,7,11,12,23,31,43,50,53,58,71,78
9JFK 2062082
29


20,78

82


9,20,25,29,56,
11Steven Hawking
104
(36-44)
38,57,59,62,66
28,33,34,35
47,5
64,70,72

59,61
11,35,37,43,50,67,87,927523,27,33,34,40,43,53,62,71,73,77,78,79,80,85,88,90,97,99
18Övervak 104 60,66

281638
6,25
441535p
1,7716,36,53,59
27Breivik 117
(34 min)
3,20,46,48,52,64,68,80,103,105
8248


3,10,13,64,68,8025
82
23
22,27,34,36,46,75
29Psyk op platt jord 1081,5,9,12,17,23,24,35,54,55,56,60

17,195,9,19,22,23,24,25,27,28,29,33,35,48,51
1,5,9,12,17,29,35,54,55,56
13,14,171
5v,9v9,17,19,27,29
9,11,12,13,14,15,18,22,28,33,34,35,46,47,48,56,62
32Tobias Lindberg 2156,67,111,151565530123,16
95,19,11,30,39105,114,12030,42444, 4v

1,17,42,61,80,87,89,92,95,100,103,110,120,126,151
37Fiendens taktik 1355,17,45,48,60,615,2
6017
512,17,20,27,61,78
7213,615v45
12,13,17,27,43,44,60,72
38Månland 14116,61
8,11,27,28,4317,30,31,42,6650,6

24
6,15,19,21,25,27,34,43,67,75
39Censur o klimat 128 (0:43)1,9,11,25,28,57,6240,41
929,722
1,19,4112,84,93
1,12
37
12,29,33,36,37,38,40,43,57,62,64,78,79,83,84,88,99,111
43Bok prop
185
58,74vof

158,166

6647,155,161

49,148,162,163


61,66,72,101,105,127,137,148,162,164,165,166,167
44Fabian Fjälling 19511,14,37,100
48,99,106,122,148,151,15986,87,122122,144,1461089048,12298,122

115,141v, 142v

55,86,87,95,97,106,112,118,122,141,142,148,
52Michael Oddane 145
16
2121,10368,72
10321

24,12

33,40,61,70,72,111,124,126,137

Tabellen ovan är en inte en undersökning av de ämnen Cui Bono tar upp, utan en undersökning av hur Cui Bono arbetar med sina ämnen. Ämnena kan bytas ut hur som helst. De spelar ingen roll. Det viktiga för att förstå varför Cui Bono kvalificerar sig som konspirationsteoretiker är att studera hur Cui Bono närmar sig de enskilda ämnena, hur de söker kunskap oavsett område som studeras. Och detta är vad man finner:


Gemensamma drag i Cui Bonos sändningar

 1. Mångordighet, avsnitten är långa. Många gånger längre än vad som är nödvändigt för att föra fram budskapet.
 2. Upprepningar, ältande om att man skall ”tänk själv”, och att ”om man ser det hela logiskt”. Upprepningarna är till för att övertyga sig själva om att de har rätt, inte andra.
 3. Hoppa från ämne till ämne. Vilket visar på Cui Bonos oklarhet i sina tankar.
 4. Retoriska tekniker i form av härskartekniker. De är hånskratt med avsikten att förlöjliga meningsmotståndare, de förställer sina röster och delar ut nedlåtande kommentarer.

Fast detta är ju inte kriterier på dålig vetenskap; de fyra punkterna är mer karakteristika i argumentationen som de har gemensamt med andra stollar, Ole Dammergård, och vissa vänsterextremister, här.

Vad som däremot är icke-vetenskap, alltså inte ”dålig vetenskap” utan ”inte vetenskap överhuvudtaget” är följande av Daisy och Michael Radners nio kännetecken av pseudovetenskap som Cui Bono, hur ofta de än blir påminda om dem, vägrar ändra på. Om man kopplar dem får man


Cui Bonos kännetecken på att de är pseudovetenskapare

 1. OTIDSENLIGT TÄNKANDE
  Ett exempel är falsariet Sion Vises protokoll, en antisemitisk pamflett skapad av ryska hemliga polisen för att låtsas avslöja en judisk världskonspiration. Syftet var att leda bort ilskan från tsaren och diktaturen till närmsta syndabock.
  Cui Bono, liksom alla andra, medger att denna bok är falsk. Men drar sedan slutsatsen att det spelar ingen roll om boken är sann eller falskt, för det som står i den, alltså den judiska konspirationen att ta över världen, är sann. Därför menar Cui Bono att man kan läsa boken med behållning.
  Föreställ er att domstolarna hade samma inställning till bevis och vittnen! All sanning och rättsstat hade gått upp i rök.
 2. MYSTERIELETANDE
 3. MYTHÄNVISNING
  Cui Bono hänvisar gärna till populärkulturella fenomen om konspirationer, tex filmer som Matrix eller Capricorne One. De tror att dessa konstnärliga verk har ett ”hemligt” budskap, att de är dokumentärer som låtsas att de är spelfilmer.
 4. ATT VÄRDERA BEVIS UTIFRÅN ANTALET EXEMPEL
  Å ena sidan, den vetenskapliga, finns en mängd erfarenhet, kunskap och utbildning. Å Cui Bonos sida räcker argumentet ”Jag håller inte med”. Cui Bono tror inte att den ena åsikten är lika mycket värd som den andra. De tror att en åsikt är lika mycket värd som fakta. Cui Bono ser ett fenomen och tar sina egna fördomar och förutfattade meningar som sanning.
 5. OFALSIFIERBARA HYPOTESER
  Cui Bono arbetar inte förutsättningslöst. Först slår Cui Bono fast sanningen, i deras fall att det finns en konspiration. Sedan ägnar de sig åt att bevisa den. De letar efter allt som bekräftar tesen och ratar motbevis. Samtidigt tar man på vad som kallas en offerkofta, att samhället är emot oss. De bekräftar sina egna förhandsinställningar.
 6. ARGUMENT FRÅN FALSK LIKHET
  Ett exempel är månlandare. Cui Bono ”tycker” den ser dum ut, de ”tycker” den ser ut som nåt en femåring snickrat ihop, de ”tycker” att ”man ser” att de inte kan ha fungerat, alltså kan den inte ha använts. Vetenskapligt tänkande är att försöka fundera ut hur en månlandare skulle se ut (måste vara kompakt, stabil osv). Sedan tillämpa det i praktiken. Då visar det sig att den faktiskt skulle se ut ungefär som den ser ut.
 7. FÖRKLARING GENOM SCENARIO
  Cui Bono kan inte presentera ett alternativt scenario. I månlandarexemplet kan Cui Bono inte presentera ett alternativ till hur de menar att en farkost för att landa på månen faktiskt skulle se ut. Cui Bono kan, trots namnet (”Vem tjänar på det?”), inte berätta varför de med all makt och alla pengar i världen iscensätter bluffar som månlandningen. Om en grupp redan har all makt och alla pengar, varför göra en fejkad raket-uppskjutning med allt vad det kostar, för att få makt man redan har?
  I boken Förintelsen inför rätta, där man går igenom galenskaperna hos förintelseförnekarna, är just detta ett huvudargument mot dem: de har inget alternativ! Inga sk ”förintelseförnekare” kan berätta vad som hände istället, om vad de kallar ”den officiella” förklaringen inte duger. Kort sagt: de där hundratusen judarna som levde i den där staden 1944 finns inte där 1945. Så Vart tog de vägen? Hittills har ingen Förnekare kunna svara på den frågan.
 8. FORSKNING GENOM EXEGETIK
  Se punkt tre.
 9. VÄGRAN ATT ÄNDRA SIG VID KRITIK
  Cui Bono har själva ingen kunskap om något ämne. De är inte beredda utbilda sig eller att fråga en expert. Men ibland klantar de till det: Cui Bono får i ett avsnitt en uppmaning av Fabian Fjälling, som själv är fysik-utbildad, att lära sig mer om fysik för att fatta hur, eller snarare att, raketer kan flyga i vakuum (se nedan för en genomgång av avsnittet). För en gångs skull är det en expert i studion! Som förklarar för dem att de har fel och inte vet vad de talar om. De lovar bättra sig och läsa på, men i senare avsnitt upprepar Cui Bono samma fel som Fjälling just rättat dem för. Det är som vatten rinner av en gås.


Problemets kärna

Jag skall försöka uttrycka saken på allra möjligast enklaste sätt: Förhållningssätt till bevis! DÄR är problemet. Inte bevisen, inte hur man kommer fram till dem eller ens hur man får fram hypoteser eller testar dem. Det är synen på bevisen när de är framme som är problemet. Cui Bono helt enkelt tolkar bevisen felaktigt- det finns två möjliga sätt att hantera Cui Bono för att få dem att vakna upp ur sin sömngångaraktiga säkerhet, men vi börjar från början.

Vi tar ett ämne, det spelar ingen roll vilket, rymddrift, nineeleven, vaccin. Men vi väljer Månlandningen!

OK. Så vi lägger fram bevis A, tex raketen som alla såg lyfta. Cui Bono sågar beviset, de säger att den inte är övertygande.
Vi lägger fram B som leder fram till A, men Cui Bono undrar vad som stödjer B?
Inga problem, vi lägger fram C som stödjer B vilken alltså bevisade A. Cui Bono vägrar medge att C är ett bevis.
Så vi lägger fram D. Cui Bono går inte med på D.
Varvid vi lägger fram bevis E = en bild på månlandaren!

Det Cui Bono säger nu är att ”De tycker” att månlandaren ser inte klok ut, den ser ut som något en femåring knåpat ihop på dagis, etc.

Här och endast här är problemets kärna – för Cui Bono säger samma sak om bilder på 9/11 eller bilder på virus. De ser samma som vi andra men ”tolkar” bilden annorlunda, de går inte med på vad vi andra ser, utan tror att deras ”tyckande”, deras fördomar, är jämbördigt med vad den empiriska bedömningen gör gällande. Och sedan följer deras tyckanden dem genom hela beviskedjan.

Mitt förslag att bota Cui Bono människor är att fokusera på denna problemkärna, inte gå vidare till nästa ämne eller bevisframställning. I stället ställa två frågor som berör beviset som vi kom fram till när vi inte kan komma längre:

Fråga ett: om man frågar oss månlandningstroende hur vi föreställer oss hur en månlandare borde eller skall se ut, vad som krävs för att den skall kunna åka till månen, landa och sedan stiga, vad den skall innehålla osv? Så är vårt svar: ungefär så där!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1-1024x809.png

Den skall se ut ungefär så där som på bilden. Den skall vara liten och kompakt och rymlig för tre, innehålla alla yttre och inre instrument, men samtidigt vara så absolut lätt som möjligt och inte ha någon detalj som är överflödig. Vilket är precis så som månlandaren på bilderna ser ut.

Fråga två: Om Cui Bono alltså inte ”tycker” bilden på månlandaren övertygar. Hur tycker ni att den skall se ut? Hur anser ni att en månlandare skall var designad? Kom med ett alternativ istället för att enbart kritisera.

Gå inte vidare med att diskutera Challenger eller rymdkapplöpning eller något annat. Stanna exakt där och pressa dem tills de ger upp eller ger ett svar. (vilket i och för sig aldrig händer).

En liknande jämförelse vore en bil. Vi visar en bild på en bil. Cui Bono säger ”Den ser ju inte klok ut ju”, ”Den kan ju inte rulla”. Vårt svar är lika enkelt som med månlandaren – jo, den kan visst rulla! Hur tror vi att en bil skall se ut för att den skall kunna göra vad den är till för och rulla med en passagerare i? Tja, ungefär sådär. Den skall ha hjul. Den skall ha avgasrör. Den skall ha utrymme för att kunna sitta i och plats för motorn. Allt som skall finnas med finns med. Så är vårt svar till Cui Bono.

Nu är det Cui Bonos tur. Varsågod att berätta hur ni vill att en ”bil” skall se ut för att kunna göra sin funktion, åka framåt med en förare. Vilka delar skall finnas med?

Cui  Bono klagar ofta över att inga experter vill komma till deras program – ovan har jag på enklast möjliga sätt förklarat varför. Så länge inte Cui Bono inte svarar experterna eller ens de minst sakkunniga på de två frågorna är de inget alternativ. De är inte sanningssökare eller alternativa forskare. De är bara gnällspikar fastlåsta i sina egna dogmer.


Cui Bono i massmediaGöteborgs-posten 2020.

Kanske lättare att läsa i PDF-format: 1, 2, 3


Flashback-tråd om Cui Bono


Cui Bono föreläsning – månlandningen

2018 hade Cui Bono en föreläsning i Göteborg om månlandningen. Detta är mina anteckningar från föreläsningen:

En icke namngiven förening höll ett föredrag 2018-05-13 om varför vi aldrig varit i rymden. Det hölls av Per och Pål.

Enligt Pål samarbetar media globalt med bluffen. Per menar att han mest studerar den psykologiska bakgrunden till bluffar (hoaxer).
🦄 – Själv undrar jag över deras egna nojor. En vanlig bland konspirationstänkare är ”David och Goliat”-syndromet. Att den som är liten och svag har rätt, den som är stor och stark har fel.
Enligt Per och Pål vill media vara sin egen opposition för att behålla kontroll. De blandar vad Per och Pål kallar legitim kritik med felaktigheter som Platt Jord-material. Per menar att jorden trots allt är rund pga Ptolemaios och andra vetenskapliga bevis. 
Intrycket av föreläsningen är inte så proffsig. Små bilder med detaljer omöjliga att uppfatta. De pekar med fingret (en laserpekare är inte dyr).
Per talar om hur man åkt till månen sex gånger, en prestation de ”aldrig lyckades upprepa”.
Pål undrar varför man kan lämna spår på månen; det krävs våt sand ej torr, och på månen finns inget vatten.
🦄 – Det som finns på jorden är blandat av organiskt och mineral. På månen finns endast mineral. Det går inte att jämföra med något material på jorden. Det som finns på månen är inte ”torr sand”. Utan hundraprocentiga småpartiklar av mineral som aldrig slipats av vind och hav och därför är sylvassa. Att gå på detta skapar spår. 
Det jag börjar undra är, vilken utbildning har Per och Pål? Teknik, astrologi, vetenskaplig metodik? Svaret kommer mot slutet. Per har läst data och matte, Pål okänt.

Nya bilder från månen visas och Pål undrar hur de stora hjulen på månbilen fick plats. Om de blåses upp, hur gjordes det i vakuum? Var sattes bilen ihop?
Filmklipp visas med där astronauterna snubblar fram på ytan. I bakgrunden ljuder ”Puppet on a string”, en klämkäck trudelutt.
🦄 – Avsikten är att förlöjliga. Per och Pål sade tidigare att alla bilder kom från NASA själva, sedan använder de film med löjlig musik ”pålagd för att få bättre effekt”, säger Pål. Något senare tar Per upp film där man tar upp Platt jord-teorin och då har man lagt på lustig musik. Enligt Per är detta för att skapa förvirring, psykologisk teknik. De anklagar alltså konspiratörerna för att göra något de själva gör.

Publikfråga: vad var massan på astronauternas utrustning? Pål vet ej. ”Kan inte alla detaljer” men NASA ger ”motstridiga uppgifter”.

Per visar bilder på månlandaren och tycker den ser ut som någon knåpat ihop på lekskolan. Samma säger Pål senare.

🦄 – Så hur skall den se ut? frågar jag. Bra fråga, jag vet inte, svarar Per, men jag tycker inte sådär. Jag vet, säger jag: ungefär så där! Den har det som krävs. Den ska inte vara bananformad. Den skall inte vara droppformad. Liksom tonfisk. Den är gjord för att vara snabbaste fisken. Man kan ju inte titta på den och säga ”Ja töck´nte den se snabb ut. Alltså ere’nte de”.
För övrigt skulle det vara trevligt med bevis på påståendet om lekskolan: har Per och Pål barn-teckningar av månlandare från tiden före flygplanen?
En ur publiken påpekar spelar ingen roll hur den ser ut då det inte finns atmosfär.

En ny filmsnutt där astronauter talar med hörlurar och mikrofon och Per undrar varför man inte hör motorbuller?
🦄 – Svar: därför att modulen är byggd för att inte störa samtalet. Den är gjord sån för att NASA är tillräckligt smarta för att i förväg tänka på det. De vet att det vore meningslöst att ha radio om de inte kunde höra varandra! Dessutom antar jag att de har mikrofoner och hörlurar under hjälmarna. De talar inte ut i luften. Tvekar man kan man ju testa. Fixa sig sextiotalsmikrofoner, åka i en bullrig bild och tala med någon över radio.
Det är som med min brorsas förra bil. Man kunde inte tala med någon i baksätet. Sen köpte han en ny. Därinne låter ingenting. Varför? Därför nya, moderna bilar är byggda på det sättet.


Nya bilder på hemkomna astronauter; Pål tolkar astronauternas ”kroppsspråk” på filmsnutt som att de ser olyckliga ut trots bragden.
🦄 – Jag tolkar det som att de är seriösa proffs. Det har gått 1-2 veckor sedan hemkomst. De kanske är trötta på att le. En i publiken instämmer och konstaterar att för att väljas ut krävs starkt psyke.
Det finns andra bilder med leende hemkomna astronauter. Här används utvalda bilder. Selektiv bevisföring.

Pål visar film med Armstrong och anser han ser ”besvärad” ut.
🦄 – Jag ser hur han skrattar. Vilket motsäger tidigare bild. En grav inkonsekvens av Cui Bono.
Vidare till rymdskyttel. Enligt Pål väger de motsvarande 6-7 st X2000-tåg. Hur kan de lyfta?
🦄 – Vad vet Pål om teknik?
Nästa del är ISS-stationen. Hur transporteras värmen ut från den?
En en publiken konstaterar att det är bara att låta det stråla ut. Påls svar: ”Det tror inte jag i alla fall”
Tendensen är att Pål blir ställd varje gång han får ett vetenskapligt mothugg.
En annan fråga Pål ställer om ISS är hur kan USA och Ryssland samarbeta? De kallt-krigade ju.
🦄 – En ny självmotsägelse. I början sade Pål att eliten samarbetar över nationsgränser. Varför skulle de inte kunna samarbeta om ISS? Praxis finns på tidigare samarbete, tex under Suezkriget.

xxx Helt plötsligt ramlar tavlan ner! För den är dåligt upptejpad. Sade jag oprofessionellt? Klockan är 14:10. Jag är uttråkad.

Nästa bildserie är ansikten på de som skulle dött i i Challenger-olyckan 1986. Enligt Pål lever de, och anser bevisen vara andra, nyare bilder på levande personer som liknar dem skulle ha dött.
🦄 – Naturligtvis bevisar dessa bilder ingenting. Det krävs källkritik.
Pål berättar att Formel 1 bilar ändrar utseende över tiden, de blir snabbare och snabbare. Varför ser rymdfärjor likadana ut i trettio år?
🦄 – Åter finns enkla jämförelser: hajar och krokodiler har sett likadana ut i hundra miljoner år. De är evolutionens vägs ände anpassade till sin omgivning. De kan inte bli bättre. Kanske är det likadant här? Klart är att Per eller Pål inte berättar hur rymdfärjor skulle se ut i stället.
För övrigt har vi en ny självmotsägelse; de anser landaren såg fånig ut, nu helt plötsligt har de inga problem med utseendet på rymdfärjorna.


Och slutligen: Månlandningen måste kostat åtskilliga miljoner dollar med alla attrapper i naturlig storlek som lyfter från Florida och alla statister som måste betalas. Det torde tagit massor med tid att fixa alla falska bilder och maskiner. Någon har lagt ut tiotals miljoner dollar och åratals arbete på detta. Vem tjänar på bluffen? Och vad får de i utbyte?

När Per och Pål får frågan blir de ställda. De har inga svar. Bara att händelsen visar hur media-manipulationen fungerar.


Cui Bonos avsnitt- exempel på tankemisstag

Här följer en genomgång av några slumpvis utvalda avsnitt, ganska många faktisk:

1-10 mest om rymden

11 Om Stephen Hawking, där en viss Simon Shack kallar Hawking för en grotesk ”pajas”.
Stephen Hawking var en levande legend. Världsberömd trots sitt handikapp – eller kanske tack vare. Att vara högutbildad fysiker i ett så svårt och fascinerande ämnesområde och ändå vara gravt handikappad ger givetvis en speciell glans till hans person, som utan tvekan bidrog till hans kändisskap. Liksom president Roosevelt som från en rullstol ledde Amerika till seger i andra världskriget.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.jpeg
Stephen Hawking

Andra likvärdiga forskare blev inte lika uppmärksammade. Men hur det än är med det: Hawkings böcker sålde i miljoner. Han var huvudperson i sin egen film som sågs av mängder av beundrare och studenter. Han dök till och med upp i omåttligt populära TV-serier där han blev den självklara stjärnan, som The Simpsons och Big Bang Theory.

Simon Shack är en totalt okänd ingen alls som arbetat på en alternativ bild av universum i decennier, utan att någon lyssnar.

Nånsin sett den här killen förut?

Shacks fula påhopp handlar om avundsjuka och mindervärde mot en legend, lika beundrad av miljoner idag som under sin levnad.
Många år senare, avsnitt 115 och 121, låter Shack totalt uppgiven och gråtfärdig över att ingen bryr sig om hans fantasier som han ägnat hela sitt liv åt. Han har inga pengar kvar, ingen framtid, inget arbete och inga följeslagare. Steven Hawkings liv och verk lever vidare. Simon Shack lever helt på allmosor som doneras vid Cui Bonos möten. Ett tragiskt öde.

12 Hindenburgolyckan och luftskepp

13-16 Medicin och NASA, solsystemet, geocentrism, Simon Schack.

17 Om den psykologiska operationen på Drottninggatan . Se även här: Drottninggatan – terrorattacken 2017
Programmet handlar om terrorattentatet i Stockholm 2017, där bla elvaåriga Ebba Åkerlund dog.


→ Jag måste varna läsaren: det krävs starka nerver för att läsa Cui Bonos slutsatser. Du kommer bli arg, asförbannad antagligen. Om du inte står ut med ett gäng konspirationsgrisar som hånar oskyldiga, hjälplösa föräldrar som just fått sitt barn slaktat i en terroristattack, så rekommenderar jag att du inte läser den här biten.

Vad allting gäller är: Vad man lägger i ordet ”belägg”. Vad man uppfattar som bevis. Därför har vi domstolar som kan avgöra. Därför har vi juridiskt sakkunniga. Det krävs kvalifikationer och kompetens. Som vanligt har inte Cui Bono utbildning eller kunskap i ämnet de talar om, i det här fallet juridik. Eller kriminologi mm. På samma sätt som en gammal fiskargubbe kan se mot horisonten och veta att det kommer bli en varm dag, kan en med erfarenhet och kunskap avgöra vad som duger och som inte duger i att bestämma vad som är ”belägg”, evidens, bevis. Konstigt nog fattar Cui Bono detta i saker som elektronik eller rörläggning (avsnitt 118, 80 min in). Men de verkar inte kunna fatta att samma sak gäller för medicin och andra vetenskaper. Och i mindre grad saker som vetenskapsteori, och samhällsvetenskaper som juridik och kriminologi. De ger aldrig nån motivation för varför det ena är sant men inte det andra.

Lägg också märke till rubriken: istället för att studera saken förutsättningslöst slår man fast vad man tror på redan i rubriken – att det är en psykologisk operation. Inte att de skall bevisa något. Den ointressanta introduktionen ges i mindre-stil, den tillför ändå inget.

Deltagare är Patrik, Martin, Daniel.
Cui Bono hänvisar till artikel av bjorkblogggen, https://bjorkbloggen.com/2017/04/12/terrorattack-med-lastbil-i-stockholm-2017-false-flag-nato-ovning-eller-akta-fake/
P: media ljuger. Frågan är varför.
M: ”Dom” framställer sig som underdogs, men i verkligheten sitter de på makten.
P: idag anställs en invandrarkvinna hellre än en svensk man. I andra länder anställs kontakter,
(P kallar det ”aristokratiskt”, vilket är helt fel ord. Nepotism brukar man säga)
M: agendan är att vara mot det svenska folket, det som framställs i media är ett led i detta.
P: en elit har kontroll över media och allt annat. Det finns alltså ingen demokrati.
D: media skulle aldrig ta upp kritik mot 9/11, Kennedymordet osv. Så länge det är så kan vi inte lösa våra problem, för vi ser inte uppåt, bara bråkar med varandra. Eliten äger och styr allt. Så varför attacken på Drottninggatan? En del av agendan.
17 min in helt plötsligt byta ämne till Simon Schack och hans Tykos-modell.
M: idag skapas förvirring om könen, alla arbetar hårdare, får mindre.
D: idag kan man inte försörja en familj på en lön.
P: vitsen med arbetande kvinnor är att öka skatteintäkterna.

28 minuter in börjar de äntligen diskutera ämnet för programmet.

M: det finns tecken på att det är en psyk op (alltså en psykologisk operation, en falsk iscensatt kupp från makthavarna). Bloggen Björkbloggen tar upp ett antal punkter. Vi använder vår erfarenhet från tidigare händelser. Daniel var i området och kan yttra sig (30).  Man får skilja på vad som hänt i verkligheten och vad media presenterar. Vi ska spekulera i hur de genomför det hela.
D: ja, vi får spekulera hur det gått till. En viss Zackleo har också gjort youtubefilmer i ämnet.  Vi tre ”kände” direkt att det var en psykop
(Cui Bono anser att hur de ”känner” är avgörande för vad som är sant)
Baserat på vad vi tidigare sett. Från Tel Aviv och London. Då kan man dra vissa liknelser, vittnen, hur folk troligtvis inte dör. Det finns massvis av paralleller.
P: Vanliga människor med en normal hjärna och moral ”kan inte ifrågasätta sig det här”.  Man ser precis samma mönster (upprepning) som i andra städer. Det är precis som 9/11, det är helt ”ofysiskt”. När man är klar, hela händelsen är en film, som spelades in i förväg”.
(Helt plötsligt hoppar han till 9/11)
När man inser denna stora lögn, kan man se samma mönster i terrorattackerna, London, Paris osv. Då förstår man att det gick till på samma sätt.
M: första punkten är att det var terror-övningar i samma område dagen innan. Det är ju ett konstigt sammanträffande. ”Vad jag förstår” använder man ofta dessa övningar och foton från dem.
P: (upprepar exakt samma sak som Martin just sagt) Jag har inte studerat den så noga.
D: vilka är det som deltar? jag har inte svaret
P: hur kan man veta vad som hänt så snabbt efter händelsen? Hur kan man få fram bilder så snabbt?
D: samma hände vi 9/11. De vet att det är terrorism
P: ”efter ett par minuter” (39) (skratt)
(källa?)
Det kunde varit någon full som snott en lastbil.
(hur ofta har det hänt? Att någon kört in på en central gata under de omständigheterna? Proportion, rimlighet)
Allt är exakt samma som dåden i Tel Aviv, London, Barcelona.
(upprepning)
P: (upprepar exakt samma som förut om bloggen)
M: punkt sex. Byggarbetsplats. Bra för att kunna köra in och ut fordon, logistiken,
P: det går så fort, polisen är där i full mundering. Politiker har krismöte trettio minuter efter händelsen
(källa ges inte)
Allt är regisserat (skratt).
D: Hur missade föraren korvgubbens stånd? ”Det är ju också helt fantastiskt”. Varför finns det inga blodpölar under offren på bilderna? ”Det är aldrig nån som dör i dessa fallen som det verkar”, jag vet inte säkert, men det lutar åt det.
P: om någon dör på riktigt kommer anhöriga att ”gräva på riktigt”. Liksom i 9/11, ”3000 amerikaner gick hädan”. ”Jag har inte sett något som talar emot det” (47), att det inte finns offer. Skillnad mellan falseflag och psykop. Den förra är en riktig händelse, men inte utförts på det sätt media vill.
M: punkt 7. Enligt flera vittnesmål gick Åhléns larm före händelsen. ”Låter rimligt”. Då kan man få bort de som inte är statister.
D: ”känns rimligt”. Nästa punkter är manipulerade bilder. Punkt 13, filmen med lastbilen visar en mörk utan bokstäver, den var blå med bokstäver. Punkt 14, hur kunde någon överlevt när bilen var så demolerad, utan bilbälte (hur vet Cui Bono det?) med glassplitter i ansiktet. 
M: brandmän släcker. Vad kan brinna i en ölbil? (51)
P: ”dynamitöl”
(skratt. Vet inte Cui Bono att det finns elektronik i bilar som kan brinna?)
D: kan man hissa upp flaket från förarhytten? Jag vet inte om det är den sortens bil.
D: punkt 20, varför var ett skyltfönster krossat långt ifrån. Jag har inget svar.
Punkt 23, förste sjukvårdaren var Kenneth Lavrell, ”supersjukvårdaren”, var även först på plats vid Palme-mordet, och Stureplansskjutningarna.
Så även Aftonbladets Carl Fredrik Algernon, ”jag gissar på frimurargrabbar” (56). ”Dom e snabba”.
P: ”Det där är jätteintressant alltså”
56 – hoppar till Kennedymordet.
62 – hoppar till 9/11, sedan rymdfärder.
(skratt)
P: punkt 38, klockan visar fel. 10:23, då lastbilen kör in strax före klockan 15. Kan det vara Åhlens-övningen från dagen innan? (64)
D: ”Åkerlundsimperiet” har stor makt i Sverige, Ebba var en del av det. Hon ”som de hävdar har dött” (66). De har stora resurser, stora bolag. De tog undan smink och parfym från varuhuset innan bilen träffade. ”Sen sattes man tillbaka parfymen efter man hade byggt om”. ’”Likaså hennes gravsten, hennes gravplats verkar vara okänd”. De hade fotat den med ett stearinljus och en gravsten med en grankvist. Verkar lite för en familj som är mångmiljonärer. Troligen gäller samma för de tre andra som dog.
(D har inte koll på vilka, det bör man liksom tagit reda på innan man gjorde programmet)
M: var inte nån kvinna som dog kopplad till Trollhättemordet?
D: möjligt, ”det har jag nog missat faktiskt”
M: punkt 42, de som är offer har ofta bakgrund i bla media och skådespeleri. Stämmer även för 9/11.
P: den som hittade Palmekulan, ”det var en journalist naturligtvis”, helt intakt i en snödriva.
D: SVT har ett inlägg på fem minuter. Mamman är i Ebbas rum. Där får man se foton på Ebba eller med modern (69). Det finns bilder på ett öga. Precis som med Ingrosso eller George Michael. De kör det här ofta för att visa att det är Illuminati, the allseeing eye. Bilder på Ebba i en pool med sin mamma och en delfin. ”Man ser ett öga” (70). Skugga faller över moderns ena öga, man ser bara ett. ”Det här bevisar ju ingenting”.
(så varför har du med det då?)
Bara vill visa att de har en tendens, ”för att visa att det är frimurarna som ligger bakom det här. Vilket jag tyckte var intressant”

HÄR ÄR CUI BONOS ”BEVISNING”:

Daniel: ”Vad var det mer? Det var lite oklart också om det här verkligen är föräldrarna?”. Är hon 11–12 år idag? ”Eller 19 år idag och om bilderna och filmerna när hon spelar pingis” och spelar gitarr ”gjorda för flera år sen? Jag kan inte säga bu eller bä där, men det kanske de är” (71). ”Är dom här filmade för fem eller sju år sen. Det vet jag inte. Det finns ju ingenting som styrker på när eller vart de kommer ifrån början, och hon denhära är en skådespelare som är med i SVT i femminutersklippet som kanske inte är hennes mamma ändå. Jag vet inte, det var nån som sa det till mig på ett forum. Och det kan ligga något i det.” (72)

Jag undrar om den här killen Daniel behöver en smäll på käften eller vård? Uppenbart ett sadistiskt svin som inte känner den minsta medlidande med föräldrar vars barn blivit mördat. Samma gäller för de andra hänsynslösa dårarna Martin Evander och Patrik vad-han-nu-heter. Tror de själva på de säger?
       
Specialstuderad Drottninggatan – terrorattacken 2017

18 Övervakningssamhället. (9 april 2018) Vilket innebär prat om: Simon Shack, 9/11 är en ”förinspelad film”, rymdfärder, månlandning, ”logisk deduktion” visar att de inte stämmer; att vetenskap ”handlar om att ställa rätt frågor”. ”Om NASA är ett stort bedrägeri” vad vet vi då om solsystemet? ”Det visar ju sig att den koperniska”, heliocentriska modellen är ”stämmer inte geometriskt”, ”geometriskt omöjlig”. Dito om attentatet på Drottninggatan (15). De sågar ett namngivet vittne, Stina Nordström, och skrattar åt åtgärder som gjorts för att nya attentat inte skall hända igen. Ingenting mer.

19-20 Simon Schack, Linda Karlström

21 Jesper Johansson om ekonomi

22 Mark Devlin, en knasbolle som talar om modern musik

23 Mats Lindgren om mediciner och sjukvård. Allmänt om LCHF, ganska intressant och balanserat-

24 -27 Boksläpp, pride, Anders Klarström, SD:s förste ledare, Max Igan, Simon Schack.

28 De ställer frågor på offentliga tillställningar… Och inte mycket mer. Avsnittet är över tre timmar och innehåller upprepningar av allt de redan sagt. Medverkande: Patrik, Martin, Simon Shack.

ETABLISSEMANGET MOTARBETAR DEM
Martin – Cui Bono har varit på föreläsning med bla Sandra Buratti och Kent Werne, Annica Vrabo.
Patrik – de (föreläsarna) har blivit hjärntvättade på samma sätt som de inom medicin. Det är halmgubbar. De kopplar David Icke mm till andra läror för att få allt att verka absurt. (4 min in)
M – samt koppling till Anders Bering Breivik. De försöker säga att sån blir man om man håller på med konspirationsteori.
P – ett exempel är koppling mellan oss riktiga kritiker till föreställningen om Platt jord.
Simon – det är för att sammankoppla Plattjordare med de som förstått vissa saker (8). En annan halmgubbe är David Icke som kopplas ihop med oss av kritiker. Syfte är skydda det största mysteriet:

ELFTE SEPTEMBER
Att det som presenteras på TV om 9/11 ”mycket väl kan vara en förinspelad film”. (12). ”planet flyter in i en byggnad”.

VI ÄR VETENSKAPLIGA, ALLA ANDRA HAR FEL
M – den vetenskapliga metoden bygger på nyfikenhet. Men de med fel resultat får inga anslag.
S – vetenskapen har blivit som en religion. Jag har läst självständiga forskare.
M – det är ju inte vetenskap våra kritiker sysslar med. De följer inte vetenskaplig metod. Kärnan är att har du en hypotes eller teori eller lag som motsägas av giltiga observationer och experiment då faller den och är inte en giltig lära längre. (17) Så här gör de (=våra kritiker) hela tiden.

ELFTE SEPTEMBER
S – apropå 9/11 (20-23). Ingen reagerar trots alla bilder visat sig fel.
P – apropå 9/11 är det svårt att ta in att allt vi ser kan vara fabricerat. (23) Byggnaderna sprängdes (27) men det övriga kan det vara fejk.
S – röken på filmen var för mycket rök, och den stannade i luften i 5-6 timmar (29), skulle varit nere efter 20 min.
P – tänk själva, vad skulle fungera rent logiskt och logistiskt.
S – det är planerat sedan länge (33)
P – såhär fungerar media. Man spelar upp färdiga filmer som äkta.

Så vi går från spekulation till att så här är det.

RYMDEN
M – jag gjorde besök hos astronomklubb (36). Ställde frågor om Simons Tykos modell.
P – raketer kan inte flyga i rymden, (38) fastslogs på 1800-talet.
S – analogi med jultomte (39). Ryssar och amerikaner var överens om att luras.
P – instämmer. ”Nätverket” är skickliga på att luras. De har gjort 2001 en rymdodyssé, en ”Fantastiskt påkostad” film i HD. Året före månlandningen. Varför titeln?
P – raketer fungerar inte i vakuum (46). Men jag förstod inte hur GPS och satelliter fungerade? Det finns sånt som Loran och Decca, system som fungerar utan satelliter. TV kan även göra sändningar genom att studsa dem mot jonosfären.
P – den koperniska modellen håller inte (55)
S – stjärnor har annan storlek än vad de säger på universiteten, jag har rätt medan resten av världen har fel.
M – Varför lyssnar inte astronomer? Varför vill de inte sätta sig in i vad som är i deras kunskapsområde? De vill inte svara pga åsikter i andra frågor. (90)

29 Makthavarna har hittat på Platt Jord-tanken för att skapa associationer hos lyssnarna att koppla dem till Cui Bono.

Istället för att lyssna till ”makthavarnas” kommentar om likheter i tankesätt och metodologiska misstag mellan Plattjordarna och sig själva, angriper de fenomenet ”Platt jord” med att föra in dem under samma konspiration som täcker allt annat. Hur når man fram till dessa människor? Utöver alla andra problem kan Cui Bono inte redogöra för hur man skiljer mellan dessa ”makthavarnas” påhitt och äkta kritiker av systemet? Det finns en uppsjö av ”sanningar”, vilka är rätt? Hur väljer man ut dem?

Göteborgsposten hade en artikel då en berömd forskare i ämnet var i stan och pratade om just detta – intressant är att vid detta tillfälle anklagades efter föreläsningen Cui Bono för att själva vara kontrollerad opposition. Alltså lögnare och falskspelare. Vad tycker de om det?

Mannen som anklagar Cui Bono för att vara kontrollerad opposition. Mystiken tätnar!

30 Thomas N Seyfrid om ”cancer som en metabolisk sjukdom”.

31 Banksystemet skal l gås igenom. Vilket är falsk marknadsföring, för det gör de inte nånsans i programmet.

32 Tobias Lindgren pratar om 9/11. Sedan följer upprepning om
* platt jord, som är påhittad för att diskreditera äkta kritik
* universum, som ser helt annorlunda ut än vad vi lär oss i skolan, media, osv.
* vakuum i rymden, kan man inte åka i.
* Patrik berättar igen hur han tror att jetmotorer och raketer fungerar, och han har totalt fel igen. Helt ointressant avsnitt som inte kommer någonstans.

33-35 Christchurch x 2, samt Cui Bonos ”analys” av vetenskapen. Vilket de inte har nån koll på alls.

36 Roland Huntford skrev Det blinda Sverige, en intressant bok från 1972 om den svenska mentaliteten, konformitet och konflikträdsla. Originaltiteln är The New Totalitarians, vilket beskriver mer.

Trots att boken är värd all uppmärksamhet, ger Cui Bonos program inget nytt, den tillför ingenting. De skulle kunnat jämfört med massor av forskning eller andra kulturprodukter. Som boken Frigjorda tider, en djuplodande studie hur man såg på sexualitet i det svenska samhället efter andra världskriget, försvar för pornografi och prostitution, fri sex och tolerans för alla. Tex säger Huntford att den fria sexualiteten i Sverige, ”den svenska synden”, avser att dra bort fokus från makthavarna. Fascinerande (här är amerikanernas syn). Värt att jämföra med Aldous Huxleys dystopi Du sköna nya värld. Man kunde sedan koppla Huntford och Huxley till Milan Kunderas beskrivning av sexualiteten i Östblocket där den hade samma funktion (GP 13/7-23). Vidare till Wilhelm Reich pseudovetenskapliga sexualteorier på trettiotalet, dess inverkan på hippie-och motkulturens syn på fri sex. Man kan ta upp Alfred Kingsley, ”fadern till den sexuella revolutionen”, och hans böcker om sexualitet från fyrtio- och femtiotalet som påverkade sociala och kulturella värden i USA och hela världen.

Sedan kom 1990-talets kontrarevolution med dess prydhet – även i Sverige (länk). Vidare till en ny syn på kön och sexualitet i och med gay-toleransen i västvärlden, både i media och samhället. Och nu senast Woke-kulturen.

All denna förändring kunde sedan jämförts med den anglosaxiska prydheten i samma ämne. En kultur som istället väljer säkerhetsventiler i stil med ”kinky” aktiviteter, där den enda regeln är att man inte får tala om dem öppet. Att se en film som The last Picture Show, en av de bästa amerikanska filmer som någonsin gjorts, ger en fascinerande inblick i problemen som en puritansk sexualmoral skapar i det amerikanska efterkrigstids-samhället. Deras syn på saken under första halvan av 1900-talet får man i den nu bortglömde Erskine Caldwells böcker (för hundra år sedan sålde han som Stephen King). Hur medelklass-amerikanen såg på Sverige under sextiotalet får man i en film som Svedala alla gånger! Osv osv.

Det finns hur mycket som helst att förhålla sig till! Det enda som behövs är kunskap om de fenomen jag talar om. Istället pladdrar Cui Bono vidare i 160 minuter med exakt samma käpphästar de tjatat om i trettiofem avsnitt före. De upprepar sig i det oändliga istället för att utbilda sig framåt. Det är som om de sprang i ett hamster-hjul.

37-38 Om ”systemet” hantering av såna som Cui Bono, med en lång, trist, trälig inledning av Patrik Holmkvist, som berättar för oss hur bra det är att tänka själv, inte vara rädd, att eget tänkande behövs nu mer än nånsin.

39 ”Månlandningsspecial”, som inte är speciell alls och inte säger något som inte redan sagts, samt om Youtube-censur.

40 Medicinhistoria, följ länk för full genomgång.

41 Glömda vetenskapsmän, som lika gärna kan förbli glömda.

42 Jonas de Geer intervjuas. Endast känd för två saker: att han tog parti för bluff-historikern David Irving, efter att denne i en öppen rättegång överbevisats som lögnare, bedragare och historiemanipulatör, en nynazistisk bluffmakare med antisemitisk, förintelseförnekande agenda; samt att de Geer översatt och skrivit förordet till boken Den judiska rasismen av David Duke, åter en antisemitisk hatskrift, utan substans eller sans och vett.

43 Om boken Propaganda av Jaques Ellul, som inte ger något

44. Fabian Fjälling. Se nedan för en längre genomgång! Cui bono får rejält på pälsen.

45 Åke Hemström – en gammal man som med tunn röst berättar om Tycho Brahe, ”q t kvadrat gånger sp kvadrat…..”. Totalt nonsens.

46 Varför 9/11 inte hade mordoffer med Simon Shack. Motiv? ”Det stämmer inte för mig”, säger Simon….. Mer än så behövs visst inte.

47 ”Vi ställer frågor på offentliga indoktrineringsföreläsningar”
Eller ”Cui Bono går ut i världen och skämmer ut sig och gör bort sig”. Programmet är bara upprepning av kritik mot ”sakkunniga”, för de är lurade. Nobelpristagare med flera ”förstår inte” vad en ”gymnasieelev förstod på 1800-talet”. Etc. Suck.

Patrik i Cui Bono tar upp att Fabian Fjälling (i avsnitt 44) fick dem att skämmas! Det slutade vid 168 minuter då Patrik lovade Fabian Fjällning att han skulle läsa på och lära sig skillnaden mellan propellerplan och reaplan. ISTÄLLET förklarar PAtrik att Fjälling ”har fel”, men Patrik försäkrar att han har ”respekt” för honom ändå!

Utöver att Patrik är en konspirationsteoretiker och en person som aldrig ändrar sig när han blir överbevisad samt en person som aldrig medger när han har fel kan vi nu lägga till en extra anklagelse mot Patrik: han håller inte sina löften! Han står inte vid sitt ord. Patrik är en man utan heder som inte uppfyller sina förpliktelser.

Det var bra att detta avslöjande kom. Det ger en mening till att lyssna på det, för i överigt är det ett oerhört trist och träligt program, där Patrik pladdrar på att Cui bono får ”fortsätta med vår lilla podd. Så småningom kanske det händer någonting”. Det du läser nu uppdateras fyra år senare, 2024. Det har inte hänt något än.

49 Om Halleys komet
……perturbation……….

50 Lasse Wilhelmsson, ökänd antisionist som skakar av skräck när han ser Kabbala-symboler på Madonnas rockkonserter. Wilhelmsson höll även en föreläsning 8 dec 2018 för Cui Bono som kännetecknas av upprepningar, utsvävande, mångordighet, misstag, ignorans för motbevis och oprofessionalitet (bilder är alltför mycket text, och ibland så liten att den inte går att läsa. Vid ett tillfälle har han en bild av en kvinnlig konstnär men vet inte vilken. Någon i publiken får berätta att hon heter Olsson och att bilden är i St Pauls kyrka i Malmö). Han diskuterade Sion vises protokoll, ehuru han ”är inte expert på protokollen”, har inte läst dem, med de är intressanta för de visar på insikt (?). Han slår fast att ”judar är överrepresenterade när det gäller ideologiproduktion och ekonomi” (knappast någon kontroversiell ståndpunkt, Staffan Skott skrev en bok i samma ämne).

51 Om ”Juridisk orättvisa” med Sebastian Florin – som med allvarlig röst försäkrar oss om att….
Tja, vet inte riktigt, men han låter i alla fall allvarligt.

52 Allmän nonsens om Corona.

53 Corona, där ”bevis” att corona är bluff presenteras i form av diverse anekdoter: pop-konserter med Madonna, där det finne en Corona-skrivmaskin med i showen; serietidningen ”Asterix i Italien” har tydligen en häst med som heter ”Coronavirus” som styrs av ”Bacillus”.  Detta är förvisso sant, men ”Coronavirus” är inte singular – det finns massor av olika coronavirus, och de har varit kända sedan 1950-talet.

Sedan kommer mer prat om hur ”dom” agerar, deras definitioner, reaktioner etc.

Linda, vaccinförnekare, menar (40 min in) vad är faran med corona, det är ju bara lite förkylning. Kollidealt silver och d vitamin är bot.

Som vanligt återkommer Cui Bono till samma sak som i varje program: Platons grottliknelse, och eftersom de aldrig kan hålla sig till ämnet tar de upp 9/11, där ingen dog enligt Simon Schack.

Att ta ”fakta’’ från populärlitteratur är också återkommande: Patrik hittar nämligen ett ”mönster” i en Dean Koonz bok och Wuhan 400. Tydligen kan man hitta förutsägelser om corona i en trillerförfattare från 10-15 år tillbaka (Patrik har inte bemödat sig att ta reda på årtal) (80 min).

Syftet? Man försöker skapa rädsla. 1955 bok Bacteria Inc kom ut om smittkoppor i New York, då ”lyckades man piska upp en hysterisk stämning, så man fick igång en jättelik vaccinationskampanj”. Författaren konstaterar att vaccin inte hjälpte. Istället var orsaken väglöss. Många fick sömnsjuka av vaccinerna. ”redan på femtiotalet var det en känd biverkning”.

54 Den absurde galningen Ahmed Rami kommer till tals (han kommer att återkomma flera gånger). För er som inte minns var Ahmed Rami en gammal antisemitisk som startade Radio Islam, vilken senare blev fälld i domstol för hets mot folkgrupp. Tydligen är han igång fortfarande.

55 Är exakt samma som avsnitt 53. Första kvarten består bara av berättelser om restriktioner i Italien, Finland; div frågor om hur får man/de till siffrorna för döda, etc? och så kritik mot skolor som skapar lydiga slavar.

56 Lika meningslös som det föregående avsnittet. Patrik stöter fram orden som om han hade ont i magen när han försäkrar lyssnarna att ”när man Ti’-TTar på det VE’-tenn-skapliga stödet för vaccinet, så Ä’ÄR d’et Full-ständigt O-be’fint-lig”, för ”när man TI’ttar pÅ’ den fA’KK-TISS’KA sjukdomsförebyggande effekten”, etc.

57 Attentatet på DROTTNINGGATAN (138) som kallas en ”övning”, alltså en bluff och båg. Både Patrik och Simon förklarar att de inte studerat saken så noga, men lyssnat på de ”många” som gjort det. Lasse Wilhemson tar ner stämningen när han säger att allt inte är bluff utan att det finns ”verkliga händelser”?

Simon skriker direkt: ”Vad menar du med verkliga händelser?
Lasse: ”att folk skadas… att på Drottninggatan fanns en bil som körde där”.
Simon skrattar, bokstavligen hånskrattar: ”Ha-ha-ha. Nej, det tror jag inte… Menar du att det skulle verkligen vart då verkliga lastbilar som körde över mänsker? VA?
Sakkunnig i retorik svarar inte Lasse utan ställer direkt motfrågan, ”Menar du att ingenting hände på Drottninggatan då?”
Simon: ”Jag har inte studerat 100 procent”…

Sen börjar alla gapa och skrika i mun på varandra!

Patrik måste öööhhh, äääh, stammande försöka lugna ner den alltmer hysteriske Simon Shack: ”jag har ju inte grävt i den här Drottninggatan i detalj och kan säga exakt vad som hände… man har ju klätt av den här Ebba, eller vad hon heter, hon är i själva verket en skådis, man har tagit bilder på en skådis från barndomen”

Simon avbryter och skriker: ”Dom stänger av några kvarter och så slår dom sönder några fönster och säger sen här har en bil kraschat

Patrik: ”Folk får ta ställning till det själva… det man får göra är att få ha modet att använda sitt eget förnuft… människor måste sätta sätta sig in i de här sakerna själva… bilda sig en egen uppfattning… många vågar inte det idag.

Patrik och Simon borde vara mer rädda för att stöta på en anhörig till de offer de hånar och skrattar åt.

58-59 En viss Danijel, ”Zakleo Se Bumbar”, kommer till tals, sen mer om medicin.

60 Intervju Johan Andersson, Granskning Sverige är mot sossarna och invandringen och 9/11 (73 min). Och som vanligt tar de upp Platons grottliknelse samt Kants citat om upplysning.

61-69 Sakleo igen, diverse engelska avsnitt. Otäckt nog kommer långa, detaljerade genomgångar av det gamla antisemitiska falsariet Sion Vises Protokoll.

70 Intervju med Björn Björkkvist som åkt dit för hets mot folkgrupp pga sin klädsel, vilket han snyftar för. Sen kommer vanliga klagan att de är offer för makten, när de försöker ge svar på tal. Lite grus i maskineriet är att Björkkvist tror på både virus och månlandning. Det programmet tar upp som ger något är varför exv kurder får vara nationalister, men inte svenskar.

Åter ser vi en chans för Cui Bono att vara intressanta: varför kan man utan problem kämpa för kurders rätt till sitt land, Nordirland. Tibet, Israel eller Korsika, Bretagne, Wales, samer, skottar, balter – men inte svenskar! Vad är argumentationen från antinationalisterna som hatar Sverige och svenskarna? Det är något som ofta fascinerat mig . Jag har inte fått svar efter trettio års studier. Cui Bono skulle kunnat sökt efter argument, forskat efter orsaker enligt vedertagna principer, ställt sverigehatarna till svars! Istället rinner allt ut i sanden, men samma meningslösa upprepningar om hur ”dom” lurar oss.

71 Linda Karlström igen.

72 Nonsens om Corona i en ”Femte paneldiskussion”. De har haft fyra program om samma sak. Nu ger de en femte med exakt samma missförstånd och felaktigheter. Simon Shack gnäller att alla så kallade vetenskapsmän varit pajaser, och att de bara pratar men aldrig gör något. Frågan ställs ”Som vaddå?” Svaret är väntat, ”Jag vet inte”…… Kort sagt, bara en gnällspik som kastar lera på andra.

73 John Blaid (kommande avsnitt 79 är bara upprepning av det här avsnittet) förklarar att: En bok ”vet inte vad den heter”, visar hur Pasteur fuskade för att kunna sälja sina vacciner. Pasteur hittade på sjukdomen rabies. Bechamp som var samtida med Pasteur, ”var mer en riktig vetenskapsman” (104) och hade bättre idéer: att ”i stort sett allt” kan ordnas med kosten och hälsosammare leverne. (107) All medicin är kemisk krigsföring. Hygienartiklar är kemikalier. (109) Minska stress och motionera mer, ”det fixar det mesta”! Även ”vad man kallar för kolera och såna saker”. Så kallade sjukdomar, cancer, hjärtkärl, diabetes, är mer ett symptom, inte en sjukdom! Sjukdomen är ett felaktigt levnadssätt.

Vad är John Blaids argument för de här galenskaperna?

Att det enda det handlar om att han har ett annat ”perspektiv”: ”jag skulle vilja gå ännu djupare och säga det finns inget immunförsvar”. ”I den bemärkelsen och i det perspektivet”. Många gillar inte vad jag säger nu ”och det är förståeligt men jag kommer från ett annat perspektiv”, ”det är min uppfattning om saker”. (112). 

Martin frågar (112) att förr när ett barn hade barnsjukdomar, skickades grannskapets ungar dit för bli sjuka så sjukdomen kom, gick över och förhoppningsvis inte kom igen. Har du någon förklaring på hur det spreds?

John Blaids svar är fullkomligt patetisk: ”Ja, det är ju lite svårt att säga vad det är/…/ett tufft argument” (113). Han försvarar sig med att: Vi har inte haft någon forskning om vad den verkliga orsaken är. Jag lutar mig mot att mässling och vattkoppor är hudsjukdomar och mer kopplade till en giftig miljö.

74 Mikael Cromsjö har grundat vaken.se, en konspirationssajt. I övrigt handlar inte avsnittet om nåt.

75 Jonas Woullet, en av de mest intetsägande gäster Cui Bono någonsin bjudit in.

76 Om maktstrukturen i världen med Jan-Erik Hansen = en trött, norsk gammelmansröst som verkligen inte har något att säga…..

77 Avsnitt på engelska = jag går inte igenom.

78 Världskrigen ur ett mediekritiskt perspektiv. Slår fast att allt är media-bluff (”hoax”): första världskriget, Hitlers död, Zeppelinare, atombomber, kalla kriget. Sen lite blaha om frimureri, Palestina (73). Tydligen kan man i vanlig massmedia och filmer som Dr Strangelove hitta detta (= de hittar ”fakta” genom att gå till massmedia och filmer?! De fattar inte skillnaden mellan konstverk och forskning. De tror att ”forskning” är att leta myter i böcker och filmer)

79 Exakt samma som 73. John Blaid andra avsnittet. Se nedan för en utökad version.  

80 Ulf Bejerstrand. Ett 200 minuter långt avsnitt (tre timmar och tjugo minuter) där Bejerstrand berättar att han är antiauktoritär och inte kan lyda order, han berättar att det enda man kan vara säker på är att makthavarna ljuger. Sen kan man ta ställning! Vi får veta att makthavarna är dömma i hövve. Sedan raljerar han om varför det inte behövs pengar, å man kan byta me varann iställe. Det låter precis som en 18-årig punkare som orerar om att ”fan, kan man’te jöra så heir iställe?” En man utan utbildning, kunskap, erfarenhet som ägnar sig åt att kritisera makthavare och alla som tar ansvar. Titlarna på hans plattor är talande: ”Åt helvete me hela skiten” och ”Ett spel i röven”.

Detta är vad Cui Bono bjuder in. Sedan är de förvånade att ingen tar dem på allvar……..

Så varför bjuds Bejerstrand in? Två orsaker: han sprider antisemitism och han har exakt lika dålig kunskap om vetenskaplig metodik som Cui Bono: han ifrågasätter Förintelsen med orden ”Det användes Cyklon B, men till vad tvistas det om … Jag var inte där!”. Liksom Cui Bono säger varje gång de blir överbevisade: jag var inte där, alltså vet jag inte!

81 Corona nonsens.

82 Reflektioner om Corona, medicin och astronomi Simon Schack berättar situationen i Italien med coronarestriktioner. Spanska sjukan, förklarar de, gav upphov till massor med vacciner, skapat av människan. Aspirin tog kål på miljoner, blodet forsade i lungorna. Renlighet är viktigt. Epidemier beror på dålig hygien, loppor, löss. De orsakar sjukdomar (21). Förr folk bodde i dåliga hus, trångt, ohygieniskt. Schackt har haft malaria. Men inte bakterier utan djur. Bakterier är för små för att döda, det är inte logiskt. Virus har inte isolerats (24). 

Alltså inte visats existera, enligt dr Stefan Lanka. Polio (27). Problem orsakas av DDT anser Simon Schack. Tvång på vaccinering för vissa jobb. ”Coronavaccinen skapar sjukdomar” (33). Lasse Wilhemsson är död (46). ”Avslöjade vad judendomen stod för” (?) och sionism. Frågan är tabubelagd, enligt Patrik. ”Speciellt en viss händelse under andra världskriget”. Lasse blev utfryst för han ställde frågor. Nästa ämne är Kepler (56), Galileo, Kopernicus, Einstein (73). Den sistnämnde är enligt Simon Schack ”den absolut störste pajsasen i vetenskapshistorien”. ”Fysiken är körd i diket”, pga Einstein och kvantfysik, enligt Patrik.

EXAKT samma som i de tidigare 81 avsnitten, med lite inslängd antisemitism. Trots alla fakta de har fått tillsända sig. Trots alla invändningar. Efter sex år, fortfarande så oprofessionella. Harklingar, hostar, säger eehh flera gånger, upprepar tex att att att, en en en, osv. De borde anlita talpedagoger. Istället upprepningar.

Direkt till Patrik, Cui Bono, varför utbildar du dig inte? Varför tar du inte upp invändningar mot dina idéer? Varför upprepar du exakt allt du sagt massor med gånger en gång till, i stil av hoppa mellan ämnen, utan struktur, utan sammanhang?

Jag tycker det är trist med personangrepp, men jag börjar undra om inte problemet med Cui Bono är att de är i bokstavlig mening dumma i huvudet! Varför upprepar de exakt samma sak i ett nytt program som de redan har tjatat om i 81 avsnitt och som blivit debunkat dussintals gånger? Jag får liksom mindre och mindre lust att höra på dem.

83 Andreas Sidkvist, är mot vaccin. Jaha.
Lite mer om Sidkvist i Syre och här. Hans egen sida.

84-86 Just ingenting utom ”analysera” boken 1984.

87 Niclas Holmsten Ett helt ointressant program där man IGEN berättar att man inte isolerat virus och tar upp Stefan Lanka (13), Jultomt-liknelse (28), raketer i vakuum (70), 9/11 (73).
Det enda bra med programmet är att det är bara två timmar.

88 Jori Ladhenperä talar om nummer, siffror och koder med en trött, oengagerad röst, som tydligen ligger bakom allt i världen. Hur kom han fram till detta? Tydligen började det med ett tidsfördriv, ”vred och vände på” nummer, ”kollade på datum”, ”försökte hitta samband” tills han hittade ett mönster som ingen annan hittat.

89 John Blaid och Linda Karlström upprepar sitt trams.

90 Simon Shack och Jan-ErikHansen i ett program som inte handlar om någonting.

91 Håkan Englund
Meningslöst pladder om numerologi. Tydligen är siffran ”137” jättemärkvärdig. Varför? Jo, den blir 1+3+7 lika med 11. Oj. Så märkligt.

92 En som kallar sig ”En insiktsfull stockholmare”
Pratar mot organiserad kristendom. Vet ingenting om förnamn. Och tror att hälften av naziledarna var judar (!)

93 Engelskspråkigt avsnitt, nån Steve Falconer.

94 Cecilia Strandevall Anser att etablerad medicin är dum och klagar i allmänhet på allt.

95 Engelsktalande avsnitt, tydligen om ”Vad som gör dig sjuk”.

96 Medborgarjournalisten Martin Stensö
P: Tar upp Jultomte-liknelse (10 min in), dvs att man inte kan bevisa att han inte finns.
MS: det finns en författarinna (som MS inte ens kan namnet på) åker runt och varnar för terrorism.
Till slut börjar de tala om Drottninggatan (13-35 min in)
P: vi gjorde ett program för fyra år sedan (nr 17), det är lika aktuellt idag. Nya saker har upptäckts. Bla ett dockhuvud som tittar fram.
MS: just det! Jag har genom att studera en en och en halv sekunds sekvens i fyra, fem timmar insett att det finns ingen Ebba! Det var en docka (15), med händer som en uppblåst diskhandske, och hel-runt öra.
Stensjö snyftar att han blivit blockad från Youtube för ”hatbrott”, alltså att man med tanke på anhöriga inte får förneka existensen av offer för terrorbrott. Stensjö fattar ingenting! Hur kan han bli avstängd när det inte fanns något offer, det var ju bara en docka. Då har han ju inte förnekat någon; han har inte förnekat att Ebba fanns, för hon fanns ju inte… Det fanns ju bara en docka….

Vill man veta mer om denne knasboll har han en egen kanal samt en tråd på Flashback.

97-98 Uppsamlingsavsnitt och ett engelsktspråkigt. Uppsamlingen är efter fem år och består bla av ett långt raljerande från Patrik Holmqvist, om hur synd det är om kritiker som vill tänka själva. Han håller på i en halvtimme! ”lögnen har som löken flera lager”, hur man blir stigmatiserad av alla de som inte håller med om den ”faktiska” händelsen, hur man kan ”direkt, vetenskapligt motbevisa” att jorden inte snurra runt solen (upprepas två gånger på ett par minuter). Vetenskapsmän har bytts ut mot ”nyttiga idioter”: Newton, Darwin, Pasteur, Einstein, Feynman, Hawking, ”Vi förstår inte att vi är hjärntvättade eftersom vi är hjärntvättade”.
Sedan samma felaktighet om raketer i vaacum som enligt honom inte finns.
Patrik visar igen att han inte förstått nåt. Samt menar att oförmågan att ta til sig detta är egon som inte vill erkänna att de har fel. Samt att ”Vi har svårt att förstå vad ett vetenskapligt bevis eller bekräftelse, belägg egentligen innebär”(17 min).

Efter den långa uppläsningen kommer det vanliga ältandet om medicin, rymden och allt annat. Kryddat med hur Patrik ringer runt och irriterar myndighetspersoner. Allt avslutas med ett tal från den andre som de spelat in vid någon Fritiof Perssons Demokrati-demonstration våren 2022. Med en flåsande, hektisk röst och massor med olika röstlägen berättar han om samma upprepningar de sagt i hundra avsnitt av Cui Bono. Han låter som om han hade jättebråttom och rusar sig igenom ett manuskript. Ingen vidare talare. Inte heller innehåller talet något värt att ta upp. Vi går vidare.

99 Jonas Inde (komiker från Killinggänget) tror inte vi varit på månen. Och att Fogelsang är frimurare. Extrem antisemitism framkommer gång på gång i programmet.

Inde är nykter alkoholist och manodepressiv som försökt begå självmord och med en dysfunktionell barndom. Han är öppen sympatisör till nazistiska NMR och har dömts till fängelse för olaga hot. Kanske har stark medicinering, alkohol och det höga fallet i självmordsförsöket skapat en hjärnskada eller personlighetsförändring med dålig impulskontroll och brist på konsekvenstänkande.

Indes konspirationstankar är en del av självmedicinering: ett inre tvång att hitta mönster, och ett behov att hitta förklaringar. Att han tas emot av extrema grupperingar beror på att han utnyttjas av de som vill dra nytta av hans kändisskap.

100-103 Bla om nån gammal nazitidskrift av en viss Elof Erikssons från trettiotalet.

104 Björn Lindén.Chefredaktör på flumtidningen 2000-Talets Vetenskap. Patrik upprepar för n-te gången sitt missförstånd av vad ”den vetenskapliga metoden” innebär (55): att något funkar, som man sedan kan upprepa i kontrollexperiment, vilka bekräftar att den är sann, samt att försök att motbevis misslyckas, då blir det en teori.

En korrekt, men helt ofullständig förståelse av vad vetenskap är. Det är mycket mer. Sen blir det åter tal om ”isolation av virus”, som aldrig ”kontrollexperimenteras”, varför Patrik inte tror den är sann.

Skillnaden mellan empiriska belägg och kontrollexperiment har inte Patrik koll på. Inte heller har han någon kunskap om hur man bedriver kontrollerade experiment inom kemin och biologin eller medicin. Han kan kort sagt ingenting.

Resten av programmet ägnas åt traditionellt upprepande av vaccinförnekande, jämförelser med medeltidens syn på sjukdom som guds straff, och lite om frimureri.

Ett av de tråkigaste och mest ointressanta avsnitten som Cui Bono gjort.

105-107 Ahmed Rami igen, och mer ur Elof Erikssons antisemitiska raljerande.

108 Carl Lundström
Presenteras som ”entreprenören”. För en gång skull har Cui Bono en intressant gäst. Arvtagare till Wasa-bröd, vilket gav mycket pengar. Dessa blev han av med då han skapade Pirate bay, som stämdes för piratkopiering. Sedermera blev han skyldig 40 miljoner kronor, och än mer idag.

Som i varje avsnitt berättar Patrik om Platons grottliknelse, tar upp vaccin (65), att man förr i tiden såg sjukdom som guds straff. Etc. Linda Karlström, Förintelseförnekare, kommer till tals (90). Lundström är också förnekare, men menar att han inte är det, då han bara förnekar gaskammare inget annat (88).

Och där avslöjar sig förnekaren!!!!

Gaskammaren är symbolen för förintelsen. Den byggdes enkom med syftet att massdöda människor. Det är det som gör den unik! Det är vad som gör Förintelsen unik! Att attackera Gaskammaren är att angripa grunden för Förintelsen, att så ett tvivel om en hörnsten, så man kan gå vidare att bit för bit attackera ALLT.

När man angriper Gaskammaren angriper man HELA förintelsen!

Om Cui Bono vill bemöta min slutsats så kan de ju förklara varför de inte angriper gevärets existens, som ju användes vid världshistoriens enda lyckade folkutrotning Tasmanien? Eller något annat motsvarande redskap som använts vid andra folkmord. Pampas, Armenien, etc.

Programmet fortsätter med att Martin vet inte varför påvens vaktstyrka i Vatikanen, schweizergardet,  finns? Schweizergardet finns där de finns då detta folk visade sig vara duktiga soldater på medeltiden. De var de dyraste legoknektarna på marknaden efter sina segrar mot tyskarna. Alltså hyrde påvarna in dem 1507 tror jag det var, och de har blivit kvar.

Ett annat ämne är Tysklands ekonomi i tredje riket som Lundström tror fungerade bra. Nej, det funkade inte alls. Historikern Allan Bullock, eller möjligen William Shirer, skriver att det var rena miraklet att nazisterna inte hade ruinerat hela landet innan världskriget ens började. Tredje rikets främste ekonom Hjalmar Schacht instämde.

Lundström berättar att han tror att det finns hemliga djävulsdyrkarordnar som politikerna lyder under. Patrik upprepar igen att det bästa sättet att styra folket är att skrämma dem (130). Därav att alla ledare, ”galningar”, är tillsatta av eliten för att skrämma upp.

Elitismen är tydlig: alla är rädda utom Cui Bono.

En underhållande detalj är när Patrik som vanligt vägrar tro på virus, och menar att förkylningsliknande symptom beror på dålig mat, tex för mycket socker. Gästen tar upp (70-74 min in) skidliftar där en sjuk smittar andra i liften som sen smittar vidare. Han frågar stackars Patrik i en markerad stockholmska vad det kan bero på, ”ha´råm alla èti fö mykke såkkej???”  Patrik stammar, harklar, hostar att han inte har en susning – som vanligt.

109-110 Mark Devlin och Linda Karlström. Ger inget.

111 Energiförsörjningen i Sverige
Det tar 48 minuter innan de ens börjar prata om ämnet. Tydligen är ”kärnkraftverk” bara tomma lådor som står och ser bra ut. Inte ett ord i programmet sägs om hur man skall lösa Sveriges energiproblem.

112 mer Elof Eriksson.

113 Olle talar om kost, nyttan av att äta protein, faran med processad mat. Riktigt intressant faktiskt. Att vara kostmedveten är alltid bra, att som Cui Bono tro att man kan bota alla sjukdomstillstånd på jorden med ”rätt” kost är inte bra.

114 ”Bevis” för forntida civilisationer, som bara är raljerande om katolska kyrkan vilka lobbade för en heliocentrisk världsbild. Och hittade på Platt jordare som en psykologisk undanmanöver. Sedan lite om Frimurare mm. De börjar inte med ämnet förrän 51 minuter in i programmet. Som de snabbt lämnar, för att pladdra vidare om månlandning och elektricitet.

115 Simon Schack med sina pseudovetenskapliga missförstånd.

116 Om 9/11 med Simon Shack. 196 minuter malande utan en enda vettig kommentar. Upprepningar, ältande, Julian Assange. Ofattbart tråkig.

117 John Blaid pratar om DNA och att ”det inte finns nåt bevis för att spikprotein producerats”, vad det nu skall betyda. Ett extremt ointressant program som bara berör den lilla grupp som är insatt i begrepp från cellbiologin: mRNA, riposomer (ri:-pu:-så:-mɛr), baspar (ba:s-pa:r), genom (je:n-å:m), antikroppar osv.

Det som gör avsnittet speciellt är den dämpade, lågmälda och faktiskt ångestladdade ton som deltagarna har.

Blaid säger med låg, nästan vädjande röst att ingenting händer, trots all hans ”forskning”. Han borde blivit uppmärksammad vid det här laget. Det som följer är en försäkran från Cui Bono att Vi lyssnar på dig! Vi lyssnar på dig! med en röst som en förskolelärare till en gråtande elev. –Att ingen utanför ekokammaren lyssnar är bara tecken på att du är på rätt spår! Precis som vi i Cui Bono.

Jag har aldrig varit på ett interventionsmöte med Anonyma Alkoholister eller narkomaner, men jag kan föreställa mig att det är så här det går till.

118 Per Fectman

Gillar inte proteiner. Lever på frukter och otillagad mat. Tillhör något som kallas Svenska Smittskyddsgruppen (ett namn misstänkt likt ”Svenska Smittskyddsinstitutet”, men har ingenting med det att göra). Denna grupp har ingen hemsida, de går inte att googla. Vilken verksamhet de har är okänd. Det tar upp emot en timme innan ens programmet kommer igång med ämnet:

Vi får veta av Per att ”virologi är en pseudovetenskap enligt alla definitioner” (50). Samt det mesta inom skolmedicinen. ALLA sjukdomar, alla symptom, är förgiftning eller detoxifiering (56), det finns inte heller bristsjukdomar. Lungor och huden är ”samma organ i princip”, och det gäller även tarmen, via dem renas kroppen. Sjukdom är sura restprodukter som lagras i vår kropp, för vår kropp orkar inte rensa ut dem. Lösningen är att fasta. Då rensas de ut genom naturliga processer. När lagringen blir för stor får man cancer.

Martin frågar om alla fysiska sjukdomar enligt Per beror på felaktig mat, vad beror psykiska sjukdom på? (63) Samt hur kom det sig att kurvan för polio gick ner efter att vaccinering spred sig i samhället? Borde den inte öka om man då ökar använda DDT? Eller slutade man använda DDT?

Per: (63) Polio är till hundra procent i korrelation med användningen av PCB, DDT, arsenik och bly”. De första fallen var i Sverige. Men började i USA. Polio börjar med besprutning av äpple med arsenik i New York. Polio är ”100% korrelerande med” mängden PBC och DDT som börjar produceras stort på trettiotal. Ligger exakt med nivån på polio. ((Upprepning)) Fasar ut på femtitalet; slutar användas på sjuttiotalet. ”Då börjar man vaccinera mot polio”. Så kopplingen är inte mellan vaccin och låg polio, utan mindre arsenik, PCB och DDT och låg polio.  

                      Allt är totalt fel: På femtiotalet fick tusentals barn polio i Sverige. Sverige började med massvaccin 1957. Fem år senare var antalet fall 4. 1977 var sjukdomen utrotad.

Vaccin tillverkare säljer sedan till tredje världen; där fanns fram till dess inte polio, men då ”exploderar” polio även där.

PSYKISKA SJUKDOMAR

”Jag skall svara på din fråga om mentala sjukdomar också då” (66).

”De flesta av våra signalsubstanser tillverkas i tarmen… vår mest grundläggande funktion… Vad är den första delen av en människa?… Det är tarmen (66)…. Vi är i princip en tarm. Det är vad vi är. Vi är som en mask. Vi stoppar in energi i ena ändan och genom att bajsa ut den i andra ändan så får vi rörelseenergi. Vår grundläggande funktion… så är munnen och stjärten lika viktiga”.

”Vi har en feedback-loop”. Vi söker med munnen efter något att äta, vi stoppar in den, den går igenom oss. Så får vi feedback från tarmen om det vi stoppat i oss är bra eller dåligt. Så fungerade vi under en väldigt lång tid. Men allteftersom har huvudet vuxit. ”Nervcentrat kring munnen har blivit jättestort”.

”Det är i princip allt som styr oss”, tungan, sinnet styr totalt vad vi stoppar in i munnen och ”Nästan ingen har någon kontakt med sitt anus, och lyssnar inte överhuvudtaget på dom. Men signalsubstanserna som påverkar hur vi mår, dom produceras fortfarande där. Så i och med att vi äter så mycket bajs, som jag verkligen vill kalla det. Det är inte så att vi bara stoppar i oss lite fel… vi förgiftar oss tre gånger om dagen, tre mål om dagen förgiftar vi oss (68) och det får till konsekvens är att vi mår inte bra och vi kan inte förstå det för vi har ingen kontakt med oss själva”.

Psykofarmakaindustrin har absolut inga som helst vetenskapliga belägg för någonting de gör.

”Det finns inte något vetenskapligt belägg för något psykofarmaka överhuvudtaget” (69). ((upprepning))

”Det beror på maten, igen då. Vad vi äter” även hygienprodukter, deodoranter, tvål, schampo, tandkräm, vattnet vi dricker är förgiftat. Luften är onyttig, men framför allt maten.

Patrik: jag känner igen mig i detta. (69)

Per: Vi föds normala, men blir domesticerade att äta fel. Då mår vi dåligt. Men vi vet inte varför. (75)

”alla människor mår egentligen skitdåligt… alla människor är egentligen jättesjuka. (76)

De flesta går runt och känner att det är normalläge”. ”Det är inte förrän du blir lite friskare, du släpper en spänning”. Om du ändrar din kost och din diet, det är då som du förstår att du blivit förgiftad. Man tror man mår bra, men egentligen inte. (76)

Media osv vill få oss följa en idealtyp, hur man skall vara för att vara en lyckad människa. Det ger ytterligare konflikt. ”Nästan alla i vårt samhälle är i ett offerläge”. ”Vi är lurade att vi friskriver vårt eget ansvar”. ”För mig är det absurt” att en vuxen människa går till en annan människa och frågar hur man mår. Orsaken till att det är svårt att ändra på samhället är för att människor är rädda för att ta eget ansvar. ”Jag är ansvarig för hur jag mår”. ”Det finns inget som är farligt därute” (78), (typ virus osv), när man förstår det börjar man fundera på vad du stoppar i dig. När man lever sunt märker man små doser av det dåliga.

SKILLNAD SPECIALISERING HANTVERKARE OCH LÄKARE

Patrik (79): Så är det med relationen till patient idag: sjukdom beror på virus, bacill, vad som helst utom dig själv; ta ett piller. Sjukvården är genomkorrumperat, har varit i århundraden.

Men specialisering inom område är ok, om jag skall (80) fixa elen eller fixa rör hemma, krävs ett proffs. Men i medicin är allt genomkorrumperat, allt är ett geschäft, allt handlar bara om pengar. I en sån situation får man ta ansvar själv.

Per: I läkarutbildningen ingår att aldrig lägga ansvaret på patienten, det beror antingen på virus eller är genetiskt. Små barn är hela tiden förkylda (84). Inte vuxna. Immunsystemet fungerar bättre på bäbisar, det är därför de bli sjuka: Det är fungerande utrensning och sker genom avföringen. I vuxen ålder sker inte detox lika lätt. Det dåliga, petrokemiska substanser och de sura substanser som modern mat består av, stannar i kroppen, byggs upp. Därför blir folk sjuka på semestrar och jul osv. De går ner i varv, slappnar av och kroppen rensar ut. (85) Att folk blir sjuka i 40–50 års åldern beror på ackumulation. ”Det är inte uppenbart att man förstår sammanhangen. Det är snarare så att nästan ingen förstår sammanhangen av hur det fungerar” (87)

Patrik: Cancer, demens, hjärtkärlsjukdomar, kanske även i viss mån övervikt kan ses som en toxifiering som byggs upp.

CANCER

Per: ”Ingen till dags datum har dött av cancer. Det finns absolut inga vetenskapliga belägg för det. Ingen har dött av cancer” (89). Orsaken till dödsfall är att vi får diagnosen och blir rädda. Samt behandlingen av strålning, senapsgas, strålning osv. Det första som händer är att gifter samlas i kroppen. Då för man saker som klåda mm. Sedan kommer ”organiserade utrensningssymptom” som förkylningar och influensa. Om man stoppar utrensningen med febernedsättande medicin osv kommer förkylningssymptom gå över till inflammationer. Om man då smörjer in sig med krämer eller antiinflammatoriska medel uppstår i nästa stadium sårvävnader. (92) Gifterna framför allt är surt. Det vi äter är surt. De sjuka vävnaderna från det sura avfallet, löses upp i vatten som fäster vid fettcellerna. Folk tror att fett en energireserv. Men det är bara en massa gifter som lagrats för att skydda. Det har lösts upp i vatten och samlats i anslutning till våra fettceller. Sedan kapslas det in i tumörer. Det är ett sätt att skydda frisk vävnad från det sura avfallet. Sedan inträffar syrebrist. Cancercellerna, kan leva utan syre. Då har inte kroppen kontroll längre. Cancer och tumörer är inte något som drabbar oss utan kroppens eget sätt att försvara oss och rädda oss. Om du lägger om din kost blir du frisk, ”Exemplen är oändligt många” (94)

PROTEIN OCH ALLÄTARE

Per: ”lagad mat upplever kroppen som ett gift”. De är uttorkade. Livsmedlen har naturlig fukt i sig som försvinner vid tillagning. ”Vi behöver vatten från frukt och grönt”. Men vissa produkter skapar extra surhet: Mejeriprodukter, raffinerat socker, kött, fisk, bröd, pasta, ris, skapar sura restprodukter. Även kokta tomater. Varför är de försurande? ”Svaret som jag hittar i mina studier är att de är rika på proteiner (96)

Patrik: här är vi inte överens!

Per: ”Vad händer när vi äter protein?”. Att vi behöver äta protein för att leva är en lika stor lögn som viruslögnen, ”för det finns inga vetenskapliga belägg för det”.  Vegetariska eller kött spelar ingen roll. Vi bryter ner alla proteiner till aminosyror. Sedan byggs de upp till ”mänskliga proteiner”, ”vi består inte av kikärtsproteiner”. När proteiner bryts ner till aminosyror bildas ammonium. Det är surt och giftigt. För skydda kroppen omvandlas till det saker som belastar våra njurar och lever. Om njurar och lever inte fungerar som det skall och orkar rensa ut, lagras det i fettceller.

((upprepning))

”Nu har vi surt, giftigt vatten i kroppen, det folk tror är deras fett”. Virus betyder ordagrant ”Giftig vätska”, det är den som gör oss sjuka. Proteinförgiftning är vedertaget i skolmedicinen. (99) Ger inflammationer, sår, tumörer, cancer (99)

P: Jag mådde bättre av att sluta med spannmål. Istället åt jag mycket animaliskt och mycket smör”, det blev en ”positiv förändring”, ”många är inne på” detta. Människan är allätare. Vi behöver animaliskt fett. På grottmålningar finns inte ”sallad och frukter” utan djur och jakt. Weston Price levde på 1800-talet, han var vegetarian, men ändrade sig efter att ha studerat naturfolk. Kött och vatten gör en frisk. Salisbury dieten 1888 visar att stärkelse är jobbigt för tarmen. Fermentering är föruttnelse och den leder till vinäger, kolsyra, alkohol. Tarmen skadas och dess förmåga att göra om mat till näring och energi minskar. Skräp läcker ut i kroppen. Bot var ”magert kött och vatten”. Gröt och bönor gjorde människor sjuka. (107)

Per: (107) att äta bara en sak är bra, att inte blanda. Gröt, pasta, ris är inte bra, det är tillagat, det innehåller stärkelse, det förstör tänder. Protein lögnen är så stor, även ris pasta innehåller väldigt mycket protein, lika mycket som kött. Vetegräs tex är 24 procent protein.

(upprepning))

Vi är inte allätare, det stämmer inte, ”det finns inga vetenskapliga belägg för det”. ”Alla anatomiska studier visar att vi är fruktätare per definition”. Jämför man en fruktätande apa med 100 olika jämförelsepunkter så stämmer 100 procent med fruktätande: Händer, tänder, färgseende, tunga, saliv, mun, tarm, mage, allt stämmer vi är frukterianer. Linne sade samma sak, att vi är frukterianer.

Att Patrik kände sig bättre beror på att han åt mindre dåliga saker samt inte blandade, ty blandning ger fermentering. I alternativ miljö äter många fermenterat, som surkål etc men det är inte bra, hävdar jag. Fett stör lymfsystemet, även om fett är lugnande mentalt. ”Det är jag helt klar över”

Martin: vad är din teori om människans utveckling? (111) Här i Norden är säsongen kort samt att ”det är svårt att förvara frukt och bär och sånt över vinter”.

Per: ”Jag är helt klar över att vi kommer ur trädet”. Vår utveckling fick en skjuts när vi gick ner från trädet. Köttet var inte steget, det som gjorde utvecklingen var kokosnöten! I tropikerna färdas aporna mellan träden. Det kräver energi, det är svårt. Då kom vi på att vi kunde äta kokosnötter. Det är få djur som äter den. Den gjorde att vi kunde gå ner från träden. Det var det evolutionära lyftet.

Sedan blev vi för många, kom till platser utan frukt. Kött gjorde oss sjuka.

Vad man än säger om att köttet behandlas i kroppen så vet vi att det färdas i tarmen, redan vid dödsögonblick börjar kött ruttna, och när det ruttnar avger det gifter.  

Martin: men rovdjuren då? Lejon äter zebror, vargar äter älgar. (114)? Det finns så mycket som tyder på att vi har jagat, att vi kommer från jägare och samlare.

Per: jämförelse anatomisk studie, den har 100 procent korrelation till fruktätare. Människan, schimpanser och bonboner, vi omvandlar kött till glukos, men processen skapar massa avfall. ”Anatomiskt skiljer vi oss från köttätare, ”vi har 100 % ig korrelation med fruktätande apor”.

(svarar med upprepning)  

Patrik: (116) skillnad mellan apor och människor är många, bla har vi underhudsfett och det har inte apor. De har mycket hår, vi kan simma och hålla andan, våra tänder är skal-krossare som marulkar inte apor. Teorin är vi tillbringade tid vid kusten, där vi åt skaldjur, vi var vadare. Där lärde oss gå upprätt. Samt intelligens pga kost liksom delfiner etc. Det finns olika teorier, ”våra åsikter gå isär”.

Per: (upprepar exakt samma sak om hundra punkter 120-121) /…/

Per: vår normala levnadsålder är 160 till 200 år. (133)

Patrik: Kan vi hitta några bekräftelser på detta? Låter som en utopi (134)

Per: Hunza är ett land där det bekräftades, landet fanns fram till 1972. Kungarike i norra Pakistan. Det var svårt att ta sig tid. Genom ett pass, en stor dal. Kvinnor födde barn tills de var 90. Under långa perioder åt de bara aprikoser. De hade ”Inga pengar, ingen kriminalitet. Det var ett väldigt idylliskt samhälle”. Polo var nationalsport.

”Ingenting som du inte kan äta rått bör du äta”. Blanda inte.

(upprepning)

Om man mår dåligt av frukt är det bara en utrensning. En reaktion på den dåliga mat man ätit tidigare. Vitlök förstör B 12.

Patrik: vad tänker du om omsorg om djuren som argument mot köttätande?

Per: Det finns en agenda att avfolka jorden. Syftet är att kontrollera evolutionen. Ett jordbruk är ett litet koncentrationsläger. Man låser in, styr parandet, tar livet av barn, gör skor av hudarna. Etc.

Patrik: frukt är bara tillgång på under säsong. Men kött finns året runt. Vad tror du om det? (152)

Per: Man har inte ätit så mycket kött historiskt som vi tror. Vi hade inte ens tillgång till vapen i Sverige förrän på 1800 talet (153) då de beslutande ville bli av med vargen.

Patrik: Men jakt? Men pilbågar eller när man drev vilt över stup?

Per: Det finns exempel som eskimåer och indianer som bara ätit kött – men de har också ätit väldigt mycket frukt. I Sverige från juni till september kan du leva på frukt. Om du lever på det i några månader kan du rena kroppen så att du kan äta sämre resten av året. ”Det finns många aspekter”. Linné upprepning.

Patrik: men Linné berättade ju om friska lappar?

Per: lapparna åt mycket frukt och bär. ”jag tror mycket hjortron och sånt”. De flesta människor i Sverige har historiskt sett ätit gröt.

SJUKDOMAR

Sjukdomar som spetälska, pest, smittkoppor. När man tittar på dem historiskt sett finns inga beskrivningar eller symptom. Det finns inga ”vetenskapligt belagda symptom”. Det handlar om att makten vill isolera människor, som ”politiskt verktyg”. Det är helt godtyckligt av eliter och präster. Det finns inga belägg. Alla läkare har olika syn på vad allt är. Sjukdomar som ”spetälska, den är inte belagd, sen går den över till pesten, sedan med tiden går den över till smittkoppor”. De enda belagda symptomen historiskt är huvudvärk, feber och snuva. Influensa och förkylning har varit grunden för att säga att någon har dessa sjukdomar. (160)

”Det finns en enda orsak till sjukdom och det är förgiftning”. (160)

”Toxikologi är den enda sanna vetenskapen”

Om du blir förgiftad av olika ämnen… Det går inte att skilja från vad andra skulle påstå är spetälska, pest och smittkoppor. (160) Även sk bristsjukdomar skörbjugg, pellagra, beriberi beror på förgiftning. ”Det finns inga vetenskapliga belägg” för att de beror på C-vitamin brist. I alla fallen beror det på arsenik och bly-förgiftning. Man smorde in båtarna med arsenik.

Martin: finns det något medicinen kan ge oss? Insulin och diabetes?

Per: ”Läkemedelsindustrin kan inte ge oss någonting”. Kroppen verkar dygnet runt med att göra oss friska. Vi kan bara ta bort det som förgiftar oss. Vi kan inte påverka alls. Vi kan inte detoxa. Vi kan inte förbättra processen. Vi behöver inga läkare. Inte heller alternativmedicin. De är lika förvirrade som vanlig medicin. ”Det är en stark övertygelse jag har”.

Cui Bono ställer frågor, men följer aldrig upp svaret.

119-123 Ingenting värt att nämna

*

SPECIALSTUDERADE AVSNITT

Finns det någon mening att se närmare på Cui Bonos sändningar? Tja, om man vill kan man studera dem för att strukturera tankevurpor. En lektion i hur en radiosändning INTE skall gå till. Och ibland, tex när de i avsnitt 48 för en gång skull bjuder in ett proffs, en sakkunnig på modern konst, som själv är konstnär, kan det faktiskt bli riktigt givande. Här på Youtube (och stöd från en annan sakkunnig).

Här följer några specialstuderade avsnitt:


Medicinhistoria

”40RCB Vi gör en historisk djupdykning i medicinens värld”

I avsnitt 40 sommaren 2019 tar Cui Bono upp medicinhistorien. Framför allt tar medlemmen Patrik upp hypotesen att dagens sjukdomar är samma som förr i tiden, att det egentligen bara finns en sjukdom med olika namn. Det beläggs med ett citat av Florence Nightingale. 64 min in i programmet diskuteras skillnaden mellan korrelation och orsak, vilken exemplifieras med bara för att man ser brandmän vid bränder betyder inte att de orsakat bränderna.

Kloka ord, men som vi snart skall se är det just den sortens misstag, att inte kunna skilja på korrelation och orsakssamband som Cui Bono gör.

En del av avsnittet (58-80 min) ägnas åt sjukdomen lepra som bla fanns i Nordnorge på 1800-talet. Cui Bono medlemmen Patrik berättar att sjukdomen var ett stort problem på 1800-talet. Patrik berättar vidare att han inte tror på bakterier och virus och att en herre vid namn Hutchinson hade en samtida alternativ teori till Pasteurs bacillteori: ”samband” mellan lepra och att man åt fermenterad, ”eller skämd” fisk, inlagd eller saltad. Den andre Cui Bono medlemmen berättar att han ”Aldrig hört talats om den teorin förr”, och att salt var dyrt så man slarvade med att salta ordentligt.

Redan här ser vi en del felaktigheter i Cui Bonos resonemang. Att lepra skulle vara ett speciellt stort problem under just 1800-talet kan knappast stämma. Den var betydligt vanligare under medeltiden, men blev ovanligare efter digerdöden. Det är helt sant att sjukdomen höll sig kvar i Norge, men matvanorna var likartade i stora delar av Nordeuropa, trots att sjukdomen var olika förekommande. Detta tar inte Cui Bono upp alls. Hutchinstons spekulation, inte ”teori” eller hypotes”, är alltså fel.

Att salt skulle varit speciellt dyrt på 1800-talet känner jag inte till. Om tesen var att ordentligt saltad mat gav vissa sjukdomar, hur kan då undermåligt saltad mat ge samma sjukdomar? En tankevurpa från Cui Bono.

Ett kännetecken på pseudovetenskap är otidsenligt tänkande, och det ser vi här. Patrik från Cui Bono tar upp Hutchinsons ”fantastiska” bok från 1906 (årtalet nämns inte) och använder den för att bevisa sin tes. Medicinhistorien torde ha utvecklats de senaste hundra åren. Det som står i Hutchinsons bok måste vägas mot den kunskap som samlats sedan dess. Man kan inte bevisa en medicinsk tes genom att ta en utdaterad bok och lägga fram dess budskap som om inte någon utveckling skedde i hundra år. Det går naturligtvis i fråga om ett matrecept eller en religiös spekulation men inte inom naturvetenskapen. En reparationsmanual för bilar från 1906 torde vara rätt värdelös för dagens mekaniker, men Cui Bono tror att utdaterade spekulationer är relevanta för dagens läkare.

Enligt Cui Bono finns inte baciller men samtidigt finns uppenbarligen sjuka människor. Vad har orsakat sjukdomen? Cui Bonos Patrik gör i sin alternativa förklaring misstag, men före jag beskriver dem vill jag visa på tekniker i CB framställning som medverkar till att de hamnar fel i tankeprocessen:

För mig tar det ungefär trettio sekunder att beskriva Patriks förklaringsmodell. För dem själva tar det 22 minuter (58-80 minuter in i programmet). Varför? Vad är orsaken till denna mångordighet?

En annan konstig sak, som inte finns hos de som tror på baciller, är att Patrick upprepar namnet på sjukdomen, ”lepra” 32 gånger under en 10-minuters period – det blir mer än en gång var 20:e sekund. Under hela perioden säger han ordet 46 gånger. Det är som ett mässande från någon vilken är dement eller manisk. Varför? Vad är orsaken till detta beteende och varför uppfattar ingen av de andra deltagarna i CB detta eller protesterar?

Felaktigheterna fortsätter. Patrik säger, på fullt allvar, att gamla människors hud(inte förr tydligen) idag har fläckar och de är samma som fläckarna på leprasjuka på 1800-talet; om en äldre person gått till doktorn på den tiden hade doktorn sagt att ”Här har du börjat få lepra, nu får du skärpa dig kring vad du äter” (79).

Min gissning är att om läkare sagt detta till en äldre patient på 1800-talet hade han blivit lynchad. De mörka leverfläckarna hos äldre har ingen yttre likhet med de ljusa fläckarna hos leprasjuka. Än viktigare är att sjukdomen innebär att nerverna dör. Därför förlorar kroppen känsel. Det är inte alls samma sak som åldersfläckar. Patrik berättar att vid åldersdiabetes kan det bli nödvändigt med amputation av fötter och att delar av kroppen förtvinar och måste tas bort sker även hos leprasjuka; Patriks slutsats är att ”man ser ju ett samband där också”. Nej, det gör man ju faktiskt inte. Detta är saker man kan kolla upp i vilket medicinskt lexikon som helst, men Patrik har visst inte bemödat sig.

Att Patrik hittar argument från en falsk likhet är ett säkert tecken på pseudovetenskap. Han har tidigare talat om skillnaden mellan korrelation och orsakssamband, men här gör han sig skyldig till det han anklagar andra för.

Patrik fortsätter spekulera att ”Idag har vi andra namn på sjukdom eller manifestation av sjukdom. Vi kallar det hudcancer o(ch) hjärtkärl-sjukdom. Han frågar ”Kan det vara så att tex cancerepidemin runtom i världen är engineerd lepra, med hjälp av kost?” (80).

Hela framställningen är ett sammelsurium av felaktigheter och rena galenskaperna. Patrik har ingen som helst utbildning eller kunskap i ämnet medicin utan spekulerar vilt ur en enda utdaterad bok och drar slutsatser som fullkomligt vettlösa. För att påvisa tankeoredan i Patriks orerande har jag ordagrant skrivit ner en längre utsaga. Inte ens Cui Bono förnekar att det faktiskt finns belägg för att vissa saker smittar (88). Patrik blir ombedd att svara på hur det fungerar och medger sin okunskap samt visar upp ett typiskt exempel på sin ordsvada:

”Riktigt hur det där funkar, det det… det är ju svårt att svara på då….. (skratt) Jag vet faktiskt inte riktigt va. Men jag jag jag… jag kan ju se att det här… eh paradigmet som man ser som så självklart då va att att eh … sjukdom beror på smitta. Men sen är det ju i och för sig också så att det säger man ju inte om alla saker, för jag menar det här med… eh ja, vad hjärtkärl-sjukdom eller cancer beror på då va, det har vi ju ingen… eh självklar förklaring till va, man har liksom de här teorierna då. Men eh eh… man man vet ju inte, men man man man hävdar ju inte att de här beror på nån smitta i alla fall va, men sen har vi ju alla de här olika… eh eh epidemierna och pandemierna då, som har har brutit ut… eh i världen då , dom är man ju väldigt noga med att att säga att dom beror på smitta då, från människa till människa, som tex… eh, ja förr i tiden så hade vi ju smittkoppor och eh… polio och nu har man det har ju vart sånt här svininfluensan och sånt här va”. (89:37 – 90:57. 1:20 minuter)


Raketer i vaacum

Signaturen ”Knowledgehunger” skriver på Flashback (1 juli 2022; mina kommentarer nedan):
”Ni tycks vara för dumma för att förstå att en explosion sprider krutgasens molekyler i alla riktningar som självklart knuffar raketen framåt. De molekyler som sprids bakåt, direkrt eller efter en kollision med bränsletankens främre del, färdas vidare ut i rymden, utan att utföra något vidare arbete. Innan dess har de molekyler som ursprungligen spreds framåt skapat en acceleration av raketen via den kraft som de utgjort på densamma.
Hur svårt kan det vara att förstå?”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hur-funkar-det-1-768x1024.jpg

Cui Bono svarar inte på bilden ovan. Eller på ”Knowledgehungers” kommentar.

Ritade nedanstående för att göra raketers framdrift i vacuum klarare för Cui Bono:


För att förenkla för Cui Bono tar jag till mina kunskaper som fd mellanstadielärare:
1) en explosion sprider krutgasens molekyler i alla riktningar = Röda prickar
2) som självklart knuffar raketen framåt. = Orange pil
3) De molekyler som sprids bakåt, direkrt eller efter en kollision med bränsletankens främre del, = Röda prickar i Gul flamma, utanför/bakom Raketens vägg/skal som är färgade Blåa
4) färdas vidare ut i rymden, utan att utföra något vidare arbete. =Röda prickar som lämnat Gula flamman, bakom raketen och utanför raketens Blåa väggar.
5) Innan dess har de molekyler som ursprungligen spreds framåt = Röda prickar i slutet på Orange linjer/pilar
6) skapat en acceleration av raketen = Gröna pilar som visar på riktningen/accelerationen
7) via den kraft (=Orange) som de (=röda) utgjort på densamma (=Blå! som i ”Raket”).

Men tyvärr… Inget av ovanstående hjälpte. Det enda Cui Bono svarar är att förlöjliga teckningen. Som om de inte kunde se på bilden ur boken istället?

I det utsökta avsnittet med Fabian Fjälling utspelade sig följande konversation, ja, jag har gått igenom ord för ord vad som sades under en utvald del av programmet för att ingen skall kunna anklaga om ”ta ur sitt sammanhang”.


Fabian Fjälling

44 RCB Fabian Fjälling hos Coi Bono   3 h 15 min

För en gång skull beslöt Radio Cui Bono att bjuda in en sakkunnig; en som faktiskt visste vad han pratade om och själv var utbildad. Tala om att detta slog tillbaka mot dem själva! Det rör sig om det legendariska avsnittet med Fabian Fjälling. 

Som vanligt pratar Cui Bono om 9/11 och att man minsann ser att det inte kan vara som det officiellt beskrivs. Månlandningen förnekas för n:te gången. 142 minuter in börjar Patrik prata om vaccin. En stor del handlar om huruvida det finns kärnkraft eller inte. Fabian Fjälling sabbar den goda stämningen genom att undra varför de stora installationerna ligger där de ligger om de inte har någon funktion? Är byggnaderna bara fasader? Det torde kostat en del pengar och tid att bygga dem. Så det verkar orimligt att de bara står och ser bra ut, utan att ha något syfte, typ skapa energi.

Men så äntligen kommer vi fram till Pudelns kärna!

144 minuter in i programmet tar Fabian Fjälling upp Radio Cui Bonos tal om RAKETER!

Citat ur programmet:

FF  ”En sak jag vill ta upp, det ni pratade om att man inte kan komma utanför atmosfären. Alltså, Det har ju med rörelsemängd att göra. Det är ju gymnasiematte. Om du har en massa och delar den på två och sedan plötsligt skjuter ifrån de två bitarna ifrån varandra. Då rör de sig. Och om du skjuter den ena massan dubbelt. Om den ena är hälften så stor, så hög massa som den andra, då kommer den fjärma sig ifrån deras utgångspunkt med dubbel hastighet. Det kan du göra, det kan du göra, oavsett om det finns atmosfär eller inte (144:57) Och det som raketer gör, som inte jetmotorer gör, det är att ta med sig hela den massa som den bränner och så skickar de ut den där bak med väldigt hög hastighet. Och när dom har bränt av hela raketen så är det bara en liten, liten topp kvar. som är nyttolasten liksom”.

P ”Ja, det där är ju då, det du tog nu Fabian, det är ju då den den den teoretiska förklaringen för hur raketen skall fungera å sen så har man lite matematiska formler som man kallar Sigorskis raketekvation eller vad det heter då, va. Men det som jag har problem med är då att man inte kan konstruera ett ett kontrollerat experiment som bekräftar det man hävdar skall hända, för att jag menar det är ju självklart så att vi har…”

FF ”Jag har gjort det i gymnasiet”.

P ”Nä. Jag tror inte. I så fall har du nog inte genomfört det experimentet såsom jag hävdar att det skall genomföras för att det skall vara rättvisande. För att då är det så här att. Jag menar Om du har en en en fluid som är i gasform då. Eh. Dvs, säg att du har en ballong, med lite luft i och så står du i en vakuumkammare, Fabian, som är, som inte har någon luft i sig. Och så släpper du den här ballongen. Vad skulle då hända med ballongen?”

FF ”Den flyger i väg”

P ”Nej, den har ingen möjlighet att göra det, och det. För att fysikens lagar tillåter inte detta. Och det här var någonting som fastställdes i slutet på 1800-talet eller som man så att säga sista gången man gjorde experiment till detta. Och det, och det det jag menar fenomen du har där när när luften rusar ur ballongen. I den här, eh i detta vacuum. Det är så kallad Fri expansion, va. För då är det så här att i ballongen så har du små molekyler som studsar omkring, va. Och sen så när du släpper, äum, din hand om ballongen, så kommer dom här molekyler att studsa ut genom ballongen och då kommer de inte att stöta på några andra molekyler utanför ballongen och det medför att de expanderar fritt. Dvs dom kan studsa ut där utan att stöta på någonting. Så att om du skall kunna få en reaktion åt andra hållet, dvs att ballongen flyger i väg. Då måste det finnas en omgivande atmosfär som hindrar dom här molekylerna när dom expanderar fritt. Dvs att dom inte expanderar fritt då. Och då händer så att då hindras de molekylerna som vill så att säga gå ut från det hållet”

F ”Jag förstår vad du menar” (147:39)

P Då blir trycket högre på den sidan och då får du ett lägre tryck på den andra sidan av ballongen och då kommer den att flytta sig åt det hållet. Och jag menar den princip som raketer och all gasexplosion måste följa för att kunna skapa framdrift och det gäller jetmotorer och så vidare, det är just de här grundläggande fysiska lagarna, va. Och jag menar såsom en jetmotor fungerar, och såsom även en raketmotor fungerar, vill jag hävda, det är ju det att man att man skapar, egentligen mest, den största framdriften det är ju det här att man värmer upp luften och då så får man en våldsam expansion i den luften för att att när man hettar upp luften så expanderar den väldigt mycket och det här det trycker raketen framåt. Det är ju samma sak med Jetmotorn att den komprimerar luften gör att den hettas upp va och sen när den släpps ut. Så så trycker den här expansionsbubblan som du får där i atmosfären, den trycker liksom flygplanet framåt, va. Så att. Ja. Men men Det är ju väldigt svårt då. För att. Det här har ju har ju etablerades på femtiotalet, va.

FF Okej. Får jag fråga, vad har du för fys, vad är dina fysik (148:50)

P Nu vill du höra om min auktoritet? (skratt)

FF Hur hög nivå av fysik har du läst?

P ”Vem fan är du å vad snackar du om?” (skratt) Jag har ingen… jag är ju ingen utbildad eller certifierad fysiker eller så vidare då va men jag funderar väldigt mycket på såna här saker Jag har sysslat med dykning eh osv Jag är ganska praktiskt lagd

FF Vilken teoretisk nivå av fysik har du? (149)

P Vilken teoretisk? Nämen det då då snackar vi gymnasieskola alltså i formell utbildning då Men sen så jag har studerat sådana saker. och jag har verkligen studerat det väldigt mycket på senare tid eftersom jag vill kunna övertyga mig att jag har fel, men det har jag inte lyckats med

FF Ok, vilken fysiklitteratur stödjer det resonemanget som du just nu drog?

P Ja, den fysiklitteratur som stödjer det det är ju grundläggande lagar om så kallad Strömningsdynamik va eh

FF Vilken bok?

P ja nu kan jag inte dra upp en bok så här på rak arm (150) men  du kan ju du kan googla på, eh, Joel Thompson Free expansion osv. va Egentligen. Det här är ju egentligen väldigt grundläggande saker och det finns ju en en tråd på ett forum som heter cluesforum som diskuterar det här väldigt ingående och förklarar just varför den här fysiken som man säger förklarar raketers framdrift i vacuum i själva verket är pseudofysik Man drar liksom…Och det är ju också ett klassiskt retoriskt knep. Man.. Ja, säg Fabian

FF vad är din formella… alltså vilken vilken linje gick du på gymnasiet? (150)

P Vilken linje gick jag på gymnasiet? Jag gick Samhällsvetenskapliga linjen, Fabian. Och sen så läste jag någonting som hette det datalingvistiska programmet så att jag kan inte hålla upp så mycket formella kunskaper i fysik kring detta det kan jag inte göra

FF Men jag har, jag har läst fyraårig teknisk. Och det är en del fysik där. Inte speciellt hög nivå men tillräckligt hög för att jag skall säga att det är dumheter det du säger (151:15)

P Jag håller inte med dig

FF Jag har dessutom, jag har dessutom jobbat med jetmotorer hela mitt liv. Så att jag vet att det du säger är fel

P Nä, jag jag hävdar att att. eller Jag håller inte med dig där. Och det är väldigt tråkigt att vi är i denna situationen i världen idag att vi inte kan. Att det har gått så lån, att….

FF Gör det här tankeexperimentet. Gör det här tankeexperimentet, du är ute i vacuum i rymden, ingen tyngdkraft finns.  Och så är det två personer som kramar varandra där. Sen bestämmer ni att nä vi vill inte göra de längre. Och så knuffar ifrån varandra i stället (152). Vad händer då?

P då åker den ena personen åt ena hållet och den andra åt det andra hållet, Fabian, vi har en reaktion-motreaktion pga trögheten i massan

FF Som hela reamotorn bygger på! Det är den principen som reamotorn bygger på

P Nää, ja,, men alltså Och det finns ju massor med sådana exempel och naturligtvis är det så…

FF Vänta nu här, vänta nu här, vänta nu här. vad är det som gör att du får en en rörelse på de här två?

P Det är…. det är… ja det är ju tröghet action reaktion, dvs att det finns. Ja Precis. har någonting

FF Du har en speciell kraft som puttar, den ena puttar på den andre, och sen finns det inte några fler krafter och då har du en  rörelse där dom fjärmar sig från varandra i tyngdlöst och atmosfärlöst tillstånd. Ok, Om vi tar en, en, en. Ett gevär och så har du ett gevär med dig ut i rymden- Och du står still.  Och så skjuter du, en kula som väger en bara bråkdel av vad du väger. Vad händer då med dig?

P Då flyger man också iväg, ja. Av den rekylen

FF Men det finns ju inget. Kulan krockar inte med något… Men vänta nu, vänta nu Så vad är det som gör att inte molekyl som åker åt det hållet, den måste krocka med något, men kulan behöver krocka med något för att du skall åka iväg

P Men Fabian, Lyssna på mig nu då att skulle övertyga dig om något du anser galet och fel då va. Och då har vi det här geväret och kulan. Men vad händer då Fabian om man tar bort kulan och bara har en krutladdning och skjuter ett blankt skott. Vad händer då i rymden?

FF Ja, då blir det också en en … det blir en mindre rörelse. (154:04)

P Det blir en mindre rörelse. Men det blir någon rörelse hävdar du då. Men jag hävdar ju då att det inte blir så mycket rörelse då… Nämen lyssna nu på mig, Fabian som om jag skulle övertyga dig om att något som är tokigt stämmer då va. Om vi om vi tar ner det här exemplet. Vi säger att vi har en kanon. Och så ställer vi den på havsnivå. Och så lägger vi i en krutladdning och så rullar vi i en en en blykula. Och så drar vi av detta. Vad händer då med kanonen, Fabian?

FF Ja, Den åker bakåt

P Jajamän Och sen så så gör vi om det här experimentet och så lägger vi i en träkula. Vad händer då?

FF Ja, den går också bakåt.

P Fast inte lika mycket då va? För du har inte lika mycket tröghet i i i kulan i träkulan…

FF Om utgångshastigheten är densamma i mynningen för båda två. Är hastigheten densamma men vikten halverad, ja då är hastigheten på kanonen, den blir också halverad

P Ja, exakt. Då är vi överens. Å sen så gör vi så, Fabian att vi vi tar bort den här kulan överhuvudtaget och så skjuter en en blank laddning med kanonen. Vad händer då (155)

FF Då åker den fortfarande bakåt

P Jajemän, då är vi fortfarande överens. Sen gör vi så att vi tar den här kanonen och så fraktar i upp den till toppen på ett berg, där luften är lite tunnare. Och så drar vi av samma blanka laddning. Vad händer då?

FF Den åker bakåt precis lika mycket som den gjorde vid havsnivån.

P Ja. Jag skulle ju då hävda att det inte kan göra det då eftersom att däruppe så är luften tunnare, så att den här gasexpansionen som rusar ur kanonen, den stöter inte på, lika mycket motstånd som den gjorde nere på havsnivå, så därför…

FF Det har ingen betydelse (155:58)

P … kommer rekylen i det här fallet att bli något mindre än den var på havsnivån. Och den här trenden kommer att fortsätta, dvs … bogserar man kanonen till toppen av av Mount Everest blir…

FF Får jag säga nåt?

P Javisst

FF ¨Väger krutet nåt? Finns det nån massa i krutet? (156:17)

P Ja men.. ja. Det är klart det finns massa i krutet. Men det är ju egentligen inte det som detta egentligen handlar om.

FF Jo, det är det det handlar omHur stor massa och hur hög fart. Hur stor massa och hur hög fart. Det är det det handlar om. Om du använder helt viktfritt krut då gäller det. Då blir det ingen rekyl Men det finns. Utan det är massa som skjuts ut ur kanonen Det har ingen betydelse om den träffar någonting eller inte. Den massan som går ur kanonen, den skjuter kanonen framåt. Sen vad som händer med den massan, om den träffar på andra molekyler eller om den träffar ett ett annat skepp. Det har ingen betydelse för kanonens rörelse bakåt. (156)

P Nä, okej. Jaha, nämen. Men, Om vi säger det här med med Flygplan och och och så där va, och jetmotorer, har de en maxhöjd?

FF Ja

P ”Vad kommer det sig att de har en maxhöjd?” (157:21)

FF Det beror på att motorerna, för ju mindre luft den får ju mindre massa kan den skjuta ut i bakändan. Massa på det som motorn hanterar på hög höjd

P Så du anser inte att det är…

FF På låg höjd så kanske den får in får den… låt oss säga in tio molekyler per sekund men på ¨hög höjd får den in två molekyler per sekund. Med andra ord har den halverat sin, eller vad heter det, den har reducerat sin reaktionskraft med 80%. För att det är tjugo procent av massan kvar som åker ut i bak”

P Så att då tänker du, är det samma med ett propellerplan då att liksom…

FF Nej, propellerplanet har inte en rea motor, men visst, det har att göra med massa detta också, men den är inte en reaktionsmotor (158:17)… Reamotorer… den har samma dragkraft i alltså oavsett vilket fart, den får till och med bättre dragkraft ju bättre fart det blir för att man får ett ramtryck, alltså den trycker in massan så att har du hög fart får motorn  mer massa att arbeta med, och den blir alltså, den får en bättre dragkraft när det går snabbare, just därför att den får mer massa per sekund att arbeta med. Men en propeller däremot den blir svagare ju snabbare det går

P Ja, nä. ”För jag hävdar” ju då att att att propellrar och jetmotorer och raketer, dom arbetar enligt samma princip, dvs att”

FF ”Det är heelt okunnigt att hävda det. Du har ingen aaning om du hävdar det” (159:10)

P Om jag bara får tala till punkt. Jag hävdar att de fungerar enligt samma princip och det är den principen att de skapar en tryckskillnad. Dvs det blir högre tryck bakom propellern, jetmotorn, raketen än det är framför jetmotorn, propellern, raketen, i den atmosfär där dom verkar, och det kommer att göra att föremålet trycks framåt.

FF ”Ja, ok. Du har alltså inte förstått skillnaden på en reamotor och en propellermotor?” (159:46)

Reamotorn revolutionerade flygindustrin”

P Hmm…. Och anledningen till att den revolutionerade industrin, det, det är ju det att där anser ju att man kan man kan uppnå en högre verkningsgrad i den här effekten för att i en reamotor så kan man komprimera luften, och sedan…. vilket gör att den hettas upp och expanderar och då får du alltså en högre effekt på den typen av motor.

FF ”Alltså du (pust)…. Du vet inte vad du pratar om här” (160:22) Alltså, alltså. I ett stridsflygplan där har man en efterbrännkammare för att hetta upp, som du säger. Där har du att göra med temperaturen. Varför har det med temperaturen att göra? Jo, det expanderar. Det är precis som du säger.  man expanderar luften. Den kommer ut ur motorn. Luften kommer ut ur reamotorn. Och är visserligen till viss del varm men inte speciellt varm, den är inte jättevarm, den har gått igenom en brännkammare som har hettat upp den. Men sedan har den kylts av i turbinen, så att luften framför och bakom motorn är inte extremt olika temperatur på. Den är lite varmare bakom, det är den. Men sen i ett stridsplan så har man efterbrännkammare där själva syftet är att hetta upp luften igen. För att just precis som du säger få en expansion då får man ännu bättre fart på luften ut ur motorn. Plus att man får en högre ljudhastighet, ju varmare det är desto högre hastighet, är det på ljudets hastighet och Luften kan inte lämna reamotorn med högre än ljudets hastighet. Då börjar motorn. Då skulle. Hade man kunnat göra det så hade man fått en raketmotor som sysslar med dysexpansion, alltså överljudsexpansion, det gör man inte med reamotorer på flygplan, det är helt andra… helt olika principer. Men för att då få upp farten i ett stridsflygplan bakom motorn, Då hettar man upp luften för att kunna hålla en väldigt hög utloppshastighet men fortfarande underljudshastighet på luften. Men Raketmotorer däremot dom har överljudshastighet i sitt utlopp, med extremt hög hastighet på gaserna som hettas upp så de kan ta sig hela vägen ut ur atmosfären.

P Men om vi tänker oss en annan, annan grej då, Fabian. En sån där nyårsraket… men om vi tar en sån där vanlig liten nyårsraket

FF ”Nä men alltså, Jag vill inte diskutera mer om detta” (162:21) Du får läsa på om reamotorer Sen kan jag diskutera med dig Men du skall läsa litteratur om detta. Detta är mitt jobb”

P Jag tar till mig det. Jag vill bara fråga ändå om såna här små enkla små raketer. Där är det ju så att  de brinner ju dom här. Det är ju krut i dem och då skapas det ju värme och då skapar ju det expansion i luften, va, eftersom luften värms upp .

FF nej, det är ingen luft inne i en raket, i en nyårsraket

P Nej, men jag syftar på värmen och det faktum att det blir väldigt varm bakom raketen så får ju det luften att expandera

FF ”Nej. Det är inte luften som expanderar, det är krutgaser som expanderar inne i den nyårsraketen” (163) Sen åker den ut och lämnar raketen. Sen blir visserligen luften den omgivande luften lite uppvärmd utav dom krutgaserna som har gått ur raketerna

P Luft som värms upp expanderar väldigt mycket alltså

FF Det har ingenting med nyårsraketens framdrivning att göra

P Det har ingenting med nyårsraketens framdrivning? Det är bara det faktum att nyårsaketen skjuter ut massa väldigt fort bakom sig som gör att den rör sig framåt, är det det som gör att den drivs?

FF Ja exakt

P Om vi då har en sån här liten nyårsraket…

Det är ju en sån här vattenraket. Om man har en PET-flaska. (164:00) Och så och så trycker man in lite luft i den, så rycker ut vattnet och så flyger den uppåt va. Det är ju typiska exemplet på en en en den typ av framdrift som du beskriver här då – Men alltså Det man kan säga om en sådan vattenraket är ju att den Kan inte komma särskilt högt va Om man har en och en halv liters PET-flaska och så pumpar man upp lite tryck i den, va.  Då kommer den ju bara en viss bit upp i luften. Och sen så slutar den. Och så ramlar den ner igen, va. Men om du har en nyårsraket så väger ju den mycket mycket mindre. Den har mycket mycket mindre massa men ändå så kan den komma flera flera flera gånger högre upp än den här vattenraketen kan göra. Den kan ju flyga upp tills man nästan inte ser den. Hur kommer det sig? För dom arbetar ju enligt samma princip då.

                      (Intressant hur Cui Bono hela tiden hoppar och skuttar mellan nya exempel. Cui Bono verkar tro att om man gör om samma misstag som de går i fråga om jetplan, med det ena exemplet efter det andra, nyårsrakteter, vattenraketer, så kommer verkligheten att ändra sig)

FF Nja, det gör de ju inte riktigt. Den komprimerade luften som driver ut vattnet ur PET flaskan har inte lika mycket energi och har mycket högre last än nyårsraketen har…

FF ”Nu får jag prata klart” (165:27) Nyårsraketens drivladdning har en väldigt hög energikoncentration i jämförelse med hur mycket den väger. Jämförelse med PET flaskans drivladdning som bara är komprimerad luft och dessutom väger väldigt mycket. Eftersom det är vatten som är massan som skall drivas ut. Det är mycket mer energi i krutet. Om du lägger i en nyårsrakets, försöker bränna av en nyårsrakets drivladdning i en PET flaska så kommer den explodera. Det är mycket mer energi i den.

P För det var det jag skulle komma till då. Om jag skulle sätta en en en en laddning eller en raketmotor eller hur man skall uttrycka det i toppen på den här PET flaskan med vatten i och och låter den skapa trycket då som trycker ut vattnet.

FF Då blir det åka av kan jag tala om för dig. Om du kunnat bygga en sån…. Den hade dratt iväg som satan. Men då måste PET flaska hålla och det gör den inte. Den kommer explodera

P Men men men hur översätter man då det till den här raketen som ändå håller och…? Ja. Okej, jag får fundera på detta mer, Fabian, men tack så mycket. Ha, ha, ha (166:48)

Martin säger ”Därom tvista de lärde, känner vi att vi har tömt ut ämnena nu lite kanske?”……………………………………………

*

Det verkar bokstavligt omöjligt att få Cui Bono att förstå de mest elementära fakta. Här som slutkläm några bilder ur böcker om teknik som är riktade till barn och unga. Tydligen ingenting Cui Bono läste när de var små:


Drottninggatan – terrorattacken 2017

En riktigt otäck sak som berör djupa känslor är när en lyssnare protesterar mot beskrivningen av terrorattacken på Drottninggatan 2017 i avsnitt 17. Istället för att beskriva vad som sägs återger jag brevet och Cui Bonos svar i avsnitt 35. Cui Bono konstaterar att ingen dog i attacken, samtidigt som de ger brasklappen att de inte vet något säkert. En lyssnare protesterar. 150 minuter in läses brevet upp:

Hej!

Har lyssnat igenom en del av era avsnitt. Jag är själv oerhört kritisk mot allt och alla. Tycker det är bra när man belyser narrativet och i många fall exponerar vad som faktiskt är sanningen. Lyssnade på de två första avsnitten om 9/11. Intressant.

Däremot blev jag själv illa berörd när ni satt och pratade om att ingen skulle ha dött under terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Det är nämligen inte sant.

Min dotter spelar basket med elvaåriga Åkerlund som dog. Jag har träffat Ebba massvis med gånger. Hon har varit hemma hos oss. Jag har sett henne skratta med de andra tjejerna. Hon var elva år när hon mördades på Drottninggatan. Tog oerhört hårt på min dotter och lagkamrater.

Menar ni att dessa småtjejer är professionella gråterskor som på något sätt är in-on-it?

Jag förstår att man kan ifrågasätta wall-of-tears, false-flagg och annat men då bör man verkligen se till att man har belägg för det man säger. Annars drar man ett löjets skimmer över alla sina vettiga argument som faktiskt är relevanta. Man blir lite av en Flat Earther som inte kan tas på allvar. Det är synd. Jag hade öppet sinne gällande 9/11, men man börjar ju undra när ni menar på att attentat aldrig skedde och att Ebba aldrig skulle ha dött eller kanske ens existerat.

När jag själv kände denna tjej så blir man faktiskt rejält illa berörd. Det är lätt att avfärda mig och övriga i Ebbas liv som någon form av gråterskor som fått betalt för att ljuga i samklang. Jag såg första hand hur dessa tjejer reagerade när de fick beskedet. Det förändrade deras syn på livet. Jag såg hur Emmas föräldrar gick sönder, människor jag pratat med i bänkarna, gympasalarna, massvis med gånger. Man kan ifrågasätta allt men skall man komma med påstående som detta så bör man verkligen ha på fötter, annars blir man med rätta blir avfärdad som en dåre.

Emma var en fantastiskt sprallig tjej som dog på Drottninggatan. Så jävligt är det ibland.

Tack för en intressant podd.

NN

Jag vänder mig direkt till den anonyme brevskrivaren, om du lyssnar och säger, ja! Så här blir det av Cui Bonos verksamhet: Elakhet, otrevlighet, likgiltighet och okänslighet inför lidande; en total omänsklighet och människoförakt! DET är vad Cui Bonos verksamhet mynnar ut i. Nu har de själva bevisat det.

Cui Bonos totala likgiltighet inför fakta, deras ovilja att ta till sig kunskap som säger emot deras egen, ger den här obehagliga attityden till offer. Vare sig ämnet är 9/11, Förintelsen eller Drottninggatan. Det är ofattbart! De hånar föräldrar till ett barn som blivit mördat. De anklagar andra barn som var det första barnets vänner för att vara ynkliga, lögnaktiga bedragare! De säger att vänner, anhöriga, föräldrar, skolkamrater, släktingar och alla andra är köpta och betalda bluffmakare!

Cui Bono är två stycken fulländade fähundar!

En gång i tiden såg jag Cui Bono som lite allmänt irriterande. Två småkorkade förlorare som slösar bort sina liv med att älta felaktigheter i etern. Efter historien med Ebba har jag ändrat mig! Från och med nu är Cui Bono fienden, och jag skall sparka och jaga dem över stup och avgrunder. De skall grymt få ångra vad de gjorde mot Ebba och hennes familj!

Jag skall inte ge upp kampen förrän Cui Bono har försvunnit från jordens yta. Och jag börjar direkt med att analysera de retoriska knepen i Cui Bonos ”svar” på det känslosamma brevet:

CUI BONO SVARAR: (153:11)

Hej och tack för mailet och de uppmuntrande orden om vår podd!

Vad som faktiskt hände på Drottninggatan vet inte vi som gör den här podden. Ingen av oss var där. Det vi dock kunnat konstatera är att i medierna har vi fått saker beskrivna i ord och bild som antingen inte kan ske i verkligheten eller är mycket osannolika.

Vad som hänt Ebba vet vi inte heller. Men om man kan förstå 9/11 och andra hoax så förstår man också att det finns människor som är beredda att ljuga på sätt som är otänkbara för oss. Antingen på grund av sektliknande övertygelser, påtryckningar eller god kompensation.
SLUT (153:47)

Så det enda Cui Bono har att säga är att a) människor kan ljuga, b) det har bevisligen hänt att människor har ljugit.

I övrigt så svarar inte Cui Bono på frågorna (som vanligt). De tror att det räcker med att konstatera att ”de var inte där” så behövs inga andra argument. Åter visar de sin totala oförmåga att förstå hur vetenskaplig verksamhet fungerar. Eller vilken verksamhet som helst.

Skulle Cui Bonos två figurer, Patrik och Martin, acceptera att ett av deras egna barn blev mördade på öppen gata. Förövaren åkte fast. Och juryn, domaren och försvarsadvokaten konstaterar att eftersom de själva ”inte var där” så vet de ingenting och kan inte döma i saken. Varvid alla går hem!

Tror Patrik och Martin att det är så man bedriver juridisk verksamhet?

Tja, tydligen.

Här är fortsättningen på vad de har att säga till anhöriga och vänner till det mördade barnet:

FORTSÄTTNING:

M Mmm….

P Ja, och det är väl det man kan säga liksom, jag menar…ja… Så är det.

M (harkel) Jo, man får alltid vara misstänksam när nånting äähh äähh lyfts fram i media och äähh personen får väldigt stor talartid för att betal… eller berätta om de här sakerna som man då kan se väldigt eehh stora oegentligheter i och i den här Drottninggatanavsnittet så tog vi upp ganska många saker som inte stämde i just den här händelsen då som pekar på (pust) att den officiella versionen inte stämmer, och då liksom… får man ju liksom dra man de här parallellerna till eehh 9/11 som eehh vi dissekerat och där (pust) där är det samma sak med offer som eehh man har gett fiktivia identiteter på och det kan ju vara så i vart fall att en en media beskriver en händelse men som sagt det här följer ju alla mönster som de andra hoaxarna gör. Så att den mest troliga och rimliga hypotesen för oss, som inte var där, och inte kan vidimera att Ebba existerar eehh (harkel) eller inte, det blir ju då eehhm (pust) eehhm.… Att det… det… liksom… den stämmer överens med alla dom andra händelserna då.

Man mår illa.
Som om inte det räckte med det oprofessionella ”äha”-andet och hostandet/harklandet visar Martin sin totala brist på mänsklig hänsyn och likgiltighet inför svår sorg. Inte konstigt att han är öppen nynazist!
Min avsikt är att krossa Cui Bono – att få dem att ångra djupt all gemenhet och elakhet de utsatt världen för.
Sedan fortsätter Patrik med att blanda in helt irrelevanta ämnen som inte påverkar händelsen på Drottninggatan. Han hoppar vidare mellan ämnen, vacciner, 9/11 och så vidare:

P Mmm. Ja men precis. Så är det ju. Och det är ju också alltså de här totala upp-och-ner grejerna som man driver. Vi pratade ju om vacciner förut. Jag hittade en bok från slutet av 1800-talet som heter Story of a Great Illusion och den är ju ett par hundra sidor och smular sönder de här tankarna som den här… Fan, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han som sägs ha vart smittkoppsvaccinets fader, men han han hans skriver ju om…

M Doktor Jenner är det väl.

P Ja, just det ja, Jenner ja, tack. Och det här hade jag aldrig hört talats om tidigare. Att det fanns den här typen av kritik mot den här första typen av vacciner som kom då. Utan jag hade hela mitt liv fått höra att något i stil med att utrotandet av smittkoppor var ju det första framsteget för vacciner. Det mest fantastiska, det var ju då man började förstå hur fantastisk och bra det här var, eftersom man lyckades utrota smittkoppor med hjälp av vacciner. Men man har inte fått höra den här saken då att att både det här och många andra vacciner verkar ju ha framkallat (fnitter) sjukdom. Så att det är ju det här fullständiga upp och ner då (suck), att man vänder totalt på det.

M Man kan väl säga att det är på samma som 9/11. Att liksom det är ju redan konstaterat i vår podd att det är ju att det var en förinspelad film och att man måste få verkligheten att stämma överens med det som filmen i slutändan visar. Så att tornen har man ju sprängt då men det har man inte visat på TV, men slutresultatet alltså det blir ju detsamma. Och det kan ju vara så med det här människor som dör också att det kanske, ja, vi skall få föreställningen att det existerat en människa, det kanske har existerat en människa, det finns ju jättemånga (paus) hypoteser som kan stämma i olika fall. Men i slutändan då så är den här personen kan ha dött på riktigt eller kan ha flyttat någon annanstans och fått en ny identitet, och så vidare. Så att det finns ju väldigt många olika saker som kan vara sant där.

Trots brevet, inte bara media, inte bara intervjuer med föräldrar och foton på den lilla flickan, utan trots ett direkt förstahandsdokument namngivet, fortsätter den totalt omänsklige Martin att förklara att det mördade barnet Ebba inte existerat!! Eller åtminstone att hypotesen att hon aldrig fanns eller flyttat någon annanstans är lika rimligt som sorgen hos vittnesmålen.

P Ja, men precis, det finns ju många scenarier. Och jag tänker på en en sån här grej som som Simon upptäckte vad det gällande Challengerolyckan då. Det var ju det att att sex stycken av de här astronauterna som sägs ha omkommit då i den här olyckan. Då hittar man alltså eehh dubbelgångare på olika ställen i USA.  Vissa har tom samma namn som de här astronauterna och de ser precis likadana ut.

Det var verkligen svårt att skriva om detta, men tanke på tragedin. Cui Bono hånar, verkligen hånar de stackars föräldrarna till det mördade barnet. Cui Bono slår fast att kanske är lilla Ebba död, kanske är hon på annan ort. Det ena är lika säkert som det andra, ingen vet någonting, för ibland ljuger folk, så ingen vet nåt säkert…

Jag har själv arbetat som mellanstadielärare, och om Ebba varit en av småflickorna i min klass hade jag slagit Patrik på käften nästa gång jag ser honom.
Någon jag rekommenderar alla läsare av denna sida att göra.

Slutligen ett par saker att säga: Cui Bono gillar att hänvisa till filmer och film-citat. Nu är det min tur: I krigsfilmen Apocalypse Now ger Harrison Ford en soldat i uppdrag att hitta en överste, infiltrera hans grupp och…

Dvs att avrätta honom. När Martin Emander talar om Ebba kan han inte

Lägg märke till harklingen! Den är ingen tillfällighet. Lika lite som att Harrison Ford var tvungen att klara strupen innan han ger ordern om att ”avsluta” översten. I båda fallen är det att stålsätta sig inför att säga något som egentligen inte kan sägas, något man egentligen inte tror på eller något man egentligen, verkligen, innerst inne, inte vill göra.

Jag tror inte för ett ögonblick att Cui Bono tror på det de själva säger, och behövde jag något bevis så är Martins harkling det enda jag behöver.

Värt att lägga märke till är hur Cui Bono aldrig säger ja eller nej. Hur de är för fega för att ta ställning. Liksom i en berömd komedisketch där en köpare av en papegoja försöker få säljaren att han sålde den död, utan att säljaren någonsin medger att den är död.

För det är vad Cui Bono är! Ett gäng komiker som inte är roliga. De enda som skrattar är de själva åt sin egen gemenhet. Sista försvaret är Pol Pots leende. Hånflinet och skrattet.


B. JYRI LINA

Vakna För Fan #20 - Jyri Lina [SWEDISH]
Jyri Lina (hemsida)

FILM
BREV
ÖVRIGT

Jyri Lina är en till börden est som skapat en världsåskådning där allt kan skyllas på den store, starke grannen i öst, Ryssland, som ju alltid förtryckt balterna. Än mer illa är de eliter som styr ryssarna- frimurarna (för om det inte fanns en konspiration, hur kan då nåt så uselt som ryssarna kunnat förtrycka de ädla balterna?). Detta är vad Jyri Lina försöker bevisa i film efter film och bok efter bok; alltid med lika lite resultat. Det enda han skapar är uppräkningar av fakta som inte har med varandra att göra. För att sedan understödja fakta med bilder och musik avsedda att skapa känslor, för eller mot, hos läsaren.

Människan tror på fullt allvar att om man visar bilder på politiker och sedan bilder på våta, krypande råttor så kommer tittaren att tänka: Dessa politiker är råttor!!! (äkta exempel ur filmen Kraftmätningen). Där är nivån på Jyri Linas ”forskning”. Han är ett typ-exempel på pseudovetenskap och konspirationstänkande. Föga förvånande har han även blivit anklagad för att vara antisemit och Förintelseförnekare.

Ett exempel på Linas oförmåga att fatta vetenskaplig metodik är följande ur en intervju av Frihetsnytt (19:30). Lina sågar alla kritiker av hans syn på Ryska revolutionen och Rysslands historia med att ”de är okunniga”. Jaha, hans bevis?
Jo, han vet ”en annan mycket viktig sak… vem var Rysslands siste tsar?
De flesta svarar Nikolaus II som varit boss i 22 år, liksom många före i decennier.
Nähä! säger Jyri Lina, det var storfurst Mikail som var tsar i TRE DAGAR innan han avgick! Alltså är alla andra okunniga…….

Det är den här sortens dumma, meningslösa, teknikalitesdefinitionalitiska struntsaker som gör att herr Lina anser sig vara expert, medan alla andra är okunniga. Han tror att en enda betydelselös detalj gör att vi skall lyssna på honom och inte andra. Där visar han sin okunnighet i vetenskaplig metodik, och i hur man bedriver forskning.

För Vem farao bryr sig? Det är det vi andra frågar?

Vad kan det rimligtvis spela för roll att nån figur tog över en maktlös, obetydlig stol i en dag, ett tomt namn, ”tsar”, som ingen längre lyssnade till, efter föregångarens 22 års regering, och sen abdikerade? På vilket sätt påverkar det någonting?

Svar är naturligtvis ingenting. Det spelar inte någon roll alls! Dessutom är det fel i sak: Å ena sidan var Mikail bara tsar en dag, inte tre. Å andra sidan regleras tronföljden av lagen från 1797 skapad av Paul I. Sonen ärver och det kan inte ändras utan att lagen ändras (Beevor Ryssland, s 113). Lagen ändrades inte, alltså var Mikail aldrig tsar.

Inte konstigt att allt Jyri Lina säger är trams, då han har den här inställningen till fakta, bevisföring, expertis och vetenskapligt sanningssökande.


FILM

Full in the shadow of Hermes
Januseffekten
Kraftmätningen
Illusionernas labyrint

Full in the Shadow of Hermes

– film av Jyri Lina, baserad på hans viktigaste bok Under skorpionens tecken. Den är inlindad i oändlig, smeksam, lågljudande stråkar; violinmusik spelas rakt igenom hela tiden, som ett obehagligt surr i öronen i två timmar. Filmen är ett sammelsurium av fakta om historiska händelser där frimurarna alltid ligger bakom – spelar ingen roll vad som händer: Både USA och Sovjet grundades av Frimurarna för att… tja, hitta på nåt. Allt har en förklaring= frimurarna. Som Juri Lina själv säger (10:32 in):

Allting går ihop

…när den perplexe utfrågaren ”får inte ihop det riktigt” att amerikanerna tillsatt Putin, samtidigt som de, enligt Lina, är andra parten i kriget (fast låter Ukraina sköta jobbet).

Tillbaka till filmen:

Frimurarna skapade USA för att ha en bas för slaveri, den ”verkliga orsaken” till inbördeskriget var att skapa en stor slavnation. Trots detta dök anti-slaverirörelsen upp. Den blev starkare och starkare. Hur det kunde ske när det var mot frimurarnas avsikt förklarar inte Lina. Slaverimotståndaren Abraham Lincoln blev vald till president. Åter utan förklaring från Lina hur frimurarna kunde acceptera att en motståndare till deras idéer kunde nå högsta maktposition. ”då valde frimuraren general Albert Pike en annan lösning, inbördeskrig”.

Vem har någonsin hört talats om Albert Pike i studier av amerikanska inbördeskriget? Så de 40-50 000 överklass som hade total kontroll över Sydstaterna och dess fantasivinster från bomullen, officerare som såg sig förbigångna av nordstatarna, politiker som visste att de inte kunde nå toppositioner då nord var överlägsna i befolkning, betydde ingenting? Deras viljor och önskemål, alla deras argument, inlägg, framställningar, utsagor, inlagor i böcker, dagböcker, brev, tidningar, domstolar, propositioner och motioner som finns i tusentals för forskarna att söka bland, allt detta är enligt Lina värdelöst? Inte ens det faktum att mer än 800 000 vanliga, fattiga, vita sydstatare gick man ur huse för att försvara vad de ansåg vara sina rättigheter, hem och familjer spelar roll? Istället beror allt på viljan hos en enda man, Albert Pike?

För er som inte vet var Albert Pike en lokalpamp i Arkansas, en obetydlig randstat mot västern. Pike var big boss bland advokaterna i trakten, och visst var han frimurare. Att det skulle göra honom i position att diktera villkoren för de hundratals politiker och opinionsbildare som förespråkade utträde ur Unionen är rent löjlig.

Man kan undra om alla ledare och statsmän i världshistorien var frimurare, hur kommer det sig då att presidenten för USA, Abraham Lincoln, som arbetade för att bevara en stark, odelad union, inte var frimurare? Hur kunde han bli president från första början? Hur kan frimurarna som har all press i sin hand, alla maktmedel och alla institutioner, acceptera att en fiende kommer till positionen att han kan slå tillbaka mot dem? Svaret är enkelt:

Jyri Lina ställer Lincoln på hjältarnas sida för att han inser vad det skulle betyda att anklaga Abraham Lincoln! Han förstår att det skulle slå tillbaka mot honom själv. Han skulle förlora alla sina anhängare om att vågade ta en av världshistoriens största humanister och kalla honom förrädare och i frimurarnas ledband! Lina skulle förstås kunna göra det. Bevis och vittnen är ju ingenting Lina bryr sig om. Hans inställning är bara ren självbevarelsedrift.

Vi går vidare och tar ett exempel på hur Jyri Lina resonerar: Lina hävdar på fullt allvar att president Abraham Lincoln (31 min in)

vände sig till Ryssland för att få hjälp. Tsar Alexander II skickade sin flotta till Lincolns förfogande. Vilken också ingrep i kriget”.

Påstående är så vansinnigt att det knappt behöver bemötas. Jag låter en mer sakkunnig uttala sig: Richard Meakin – MA (Oxon) in History, University of Oxford (Graduated 1981). Sep 3, 2023.

Fråga: Om britterna hade den mäktigaste flottan i världen på 1800-talet, hur kommer det sig att de var rädda för den ryska flottan under det amerikanska inbördeskriget som hade skickats till de amerikanska kusterna för att avskräcka britterna från eventuell inblandning?

”Det här är en av de frågorna som folk har svårt att ta på allvar, men det är faktiskt ytterligare en av de där konstiga delarna av historien som det kan vara värt att belysa lite.

Frågeställaren talar om ankomsten, i september 1863, av en rysk skvadron på sex krigsfartyg till New York. Samtidigt anlände ytterligare sex ryska krigsfartyg till San Francisco.

New York-skvadronen, under befäl av konteramiral Lessofsky, bestod av fregaterna Alexander Nevsky, Peresvet och Osliaba, korvetterna Variag och Vitiaz och klipparen Almaz.

San Francisco-skvadronen, under befäl av konteramiral Popoff, bestod av korvetterna Rynda, Kalevala, Bogatyr och Novyk, och klipparna Abrek och Gaydamak.

Dessa skvadroner patrullerade utanför USA:s kust i sju månader och kan, eller kanske inte, ha haft någon effekt när det gäller att skydda dessa hamnar, och deras sjöfart, från sydliga räder.

Vid den tiden uttryckte tsaren, Alexander II, sitt stöd för Nord, möjligen genom medkänsla (han hade trots allt frigjort de livegna 1861) men mer troligt för att efter att ha förlorat Krimkriget (1853-1856) mot alliansen av Storbritannien, Frankrike och Osmanska riket var oroad över Rysslands relativa isolering i det internationella samfundet.

Vid den tiden stod Ryssland inför ett uppror i Polen och Litauen, januariupproret. Undertecknandet av Alvenslebenkonventionen mellan Ryssland och Preussen i februari 1863 riskerade att dra Storbritannien och Frankrike in i konflikten, men det skedde aldrig och ryssarna slog ner upproret med extrem brutalitet.

Men vid tidpunkten var den ryska avsikten troligen att de, genom att skicka delar av sin flotta till USA, inte riskerade att bli inlåsta i (flottbasen) Kronstadt om ett krig skulle bryta ut i Europa och då kunde skeppen ha gjort nytta som handelsfartyg. Detta var i högsta grad bedömningen från Frank A. Golder, den amerikanske (född i Ukraina) historikern och Rysslandsexperten.

Men föreställningen att den ryska flottan skickades till USA för att avskräcka britterna från att blanda sig i det amerikanska inbördeskriget är helt fel – även om det hade ett visst nyhetsvärde i amerikanska tidningar vid den aktuella tiden – liksom påståendet att Royal Navy på något sätt var rädd för dessa skvadroner – eller den ryska flottan som helhet.

Dessa skvadroner var sammansatta av mindre krigsfartyg och skillnaderna i både styrka och kvalitet var så stora att de aldrig skulle ha varit mer än ett mindre farthinder om britterna eller fransmännen faktiskt hade bestämt sig för att ingripa i det amerikanska inbördeskriget”

Så mycket för deras ”deltagande” i kriget. Här ser vi hur Lina resonerar: han tar ett faktum, ryska skepp i New Yorks hamn. Sätter ihop dem med inbördeskriget + tsarens påstådda avsikter + Lincolns önskan att bevara unionen. Då kommer slutsatsen att fartygen dök upp av en gemensam ansträngning och samarbete. Trots att de inte var mer än ett farthinder för engelska flottan.

Lina tar som vanligt en liten strunthändelse som inte påverkar någonting och blåser upp den till jättelika proportioner! Dessutom sätter han ihop den med andra fakta som den inte har ett dugg med att göra och medvetet aktivt undviker att ta upp andra relevanta fakta som talar emot honom. Allt visar Linas oförmåga att förstå hur man bedriver historisk forskning. Låter jag för hård? Det är ganska enkelt att bevisa. Låt oss analysera Linas påstående genom att bryta ner det:

 1. Abraham Lincoln ”vände sig till Ryssland för att få hjälp”.
  Nej. Lincoln vände sig inte till vad som uppfattades av amerikanerna som en ondskefull tyrannisk monark (oavsett om han avskaffat livegenskapen). Visst var Lincoln tacksam för invällande tyskar och irländare som blev soldater, samt stöd från Ryssland, Thailand (som skickade en stridselefant), och arbetarklassen i hela Europa. Men det betyder inte att han ”vände” sig till dem. Lincoln följde Monroe-doktrinen och ansåg inte att européer eller andra skulle lägga sig i USA:s angelägenheter.
 2. Tsar Alexander II skickade sin flotta till Lincolns förfogande.
  Nej, tsaren skickade inte ”sin flotta”. Han skickade tolv mindre skepp, som inte gjorde någon skillnad. Man kan inte ta en så liten del och säga att det rör sig om ”flotta”. Beskrivningen är ren förfalskning av fakta.
 3. Vilken också ingrep i kriget.
  Nej. Som vi såg ovan ”ingrep” inte de fåtaliga små ryska fartygen i någonting. Utom att patrullera ett par nordliga hamnar långt borta från stridszonen några månader, om det är det man menar med ”ingrep”.

Andra fakta att ta upp:

 1. Händelsen skedde september 1863.
  1. Vändpunkten i inbördeskriget till lands hade skett flera månader före i Gettysburg 1-3 juli. De fåtaliga småskeppen kunde inte påverka någonting även om de ”ingripit”, De kom försent (men de skulle inte kunnat påverka ens om de kommit tidigare).
  2. Vändpunkten till sjöss hade skett mars 1862 – ett och ett halvt år innan de ryska skeppen kom! Det var vid Hampton Roads, när järnskeppet Monitor, byggt av den svenska rasens store son John Ericsson, sopade mattan med sydstaternas träskepp och fick dem att knappt våga lämna sina hamnar under resten av kriget.
  3. Vad beträffar USA:s egen flottstyrka vet vi följande:
   ”Den amerikanska flottans tillväxt under krigstid överraskade och chockade utländska militärobservatörer. I mars 1861… 42. Den 4 juli 1861 hade antalet nästan fördubblats till 82. Till julen 1861… 264. I december 1862… 467 fartyg, i december 1863… 588, och följande år, till 671 fartyg. På bara fyra korta år hade USA:s pygméflotta blivit världens största”.
   USA hade alltså omkring 550 skepp som var i aktion! Hur skulle TOLV små ryska struntskepp kunnat göra någon skillnad?

Om Jyri Lina har så här mycket fel i tre korta meningar, hur många fel finns det då inte i en två timmar lång film? Speciellt då den nästan enbart består av liknande, korthuggna utsagor.

En till felaktighet i raden är mordet på den amerikanske presidenten John F Kennedy av Lee Harvey Oswald 1963 : Lina kallar Oswald ”den halvdålige skytten” (35) som inte skulle klarat av att träffa Kennedy. (allt ackompanjeras av nån sorts tafflig ”agentmusik” á la James Bond eller Mission Impossible, mest tänker man på ljudet från en Sega-spelmaskin från åttiotalet, vi som var med minns). Fakta är att Oswald blev en ”marksman” och riktigt god skytt under – dock inte före – sin militärutbildning. Allt detta kom fram med vittnen och bevis nästan direkt efter mordet: https://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/chapter-4.html#capability
Oswalds egen träningsbok är ett lika bra bevis: https://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/32986460417181-lee-harvey-oswalds-us-marine-corps-rifle-score-book

Herr Jyri Lina däremot har inga källor till sina lösa påståenden.

Andra utmärkande fakta om filmen är att den nämner varje detalj och varje datum vid varje händelse. Ett exempel är hur den ryske massmördaren och kommunistledaren Leo Trotskij tog sig från USA till Ryssland via båt:

Den 27:e mars 1917 steg den 37-årige Lev Trotskij tillsammans med sin familj och 275 internationella terrorister och äventyrare (ombord)… den tredje april 1917 då Christianiaford gjorde uppehåll i Halifax, Nova Scotia, arresterade den kanadensiska polisen Lev Trotskij, hans fru, två barn och ytteliggare fem ryska socialister:________

Sen räknar Lina upp de totalt outtalbara ryska namnen på de fem följeslagarna i tur och ordning. Åter tror Lina att han är vetenskapsman för att han nämner oväsentliga fakta. I en rättegång kan det vara viktigt att nämna varje datum och varje diarienummer, men inte i en två timmar lång film om historiska händelse. Lina nämner varje datum, inte de viktiga. Han kan inte förstå skillnaden mellan viktiga datum och oviktiga.

Lika lite kan Lina förstå skillnaden mellan rimliga hypoteser och totalt galna: han kritiserar bolsjevikerna för deras massmord och framkallade svältkatastrofer. Bra så. Men sedan går han vidare till att förklara att de offrade människor till Molok! Och att Lenin satt på sin balkong och ylade mot månen som en varg… Nånstans här börjar Lina gå ut i rent trams.

Januseffekten

– film av Juri Lina. Bara inledningen med smäktande, svepande musik är tre och en halv minut. Innan han ens kommer igång. Sedan kommer han igång: exakt samma sak som i alla andra Linas filmer. Gamla, svartvita bilder på kommunister (14 min in), suggestiva bildsekvenser på mörklagda, halvt dolda män i kappor och vita handskar (51 min in).

Lika suggestiv musik för att irritera sinnena (skärande violiner) när han visar bilder på gapande bolsjeviker: 1:00:14 till 1:02:34. Över två minuter av bilder bilder bilder som bara kastas i ansiktet på tittaren samtidigt som musiken dundrar på och skär i öronen på lyssnaren. Det är bara fruktansvärt dåligt! Det ger ingenting. Ingen kunskap, ingen bildning. Bara oändliga skrikiga tavlor som slår mot tittaren och får en att till slut må illa.

Ibland blir musiken bombastisk (52) som en orkester bränner på för fullt. Samtidigt som den ena efter den andra bildsekvensen åker förbi i varje upptänkligt ämne: marscher med fascister och kommunister, porträtt av skelett, Lenin, Trotskij, hängda lik, tortyr, ormar, fascisthälsningar, frimurarkläder: 51:16 till 52:29. Åter över två minuter av bara skrikande, gapande, skärande musik med en kakafoni av bilder som kastas i ansiktet på tittaren.

Det är plågsamt. Att någon kan göra något så uruselt och tro att han gör en bra sak är helt obegripligt! Billig retoriskt trams. Bara sätta ihop den ena bilden efter den andre och låta dånande musik banka på i bakgrunden. Det finns inga sammanhang, ingen rimlighet, ingen koppling mellan någonting. Och herr Lina tror att han har bevisat något? Man börjar tycka synd om honom.

Kraftmätningen 

– film av Juri Lina. ”Kraftmätningen -frimurarnas fällor” handlar om Spanska inbördeskriget. Den presenterar sig som avslöjande frimurarna, men har inga bevis alls, bara påstående. Många stycket är oändliga långa naturscener, eller marscherande män, med dramatisk klassisk musik.

Sen har Lina de vanliga retoriska knepen, talar om kommunister med dramatisk mörk musik, och bilder på råttor! Bokstavligen. Sedan händer uppräkning efter uppräkning av namn namn namn med bilder till, fakta om antal pansarvapen etc, antal antal antal….. Det tar aldrig slut.

Inga sammanhang. Inga klara definitioner, eller separation mellan olika önskningar och viljor inom republiken. Enligt Lina var ALLA på den sidan fanatiska kommunister i Stalins sold. Jag tvivlar på att anarkister, trotskister och liberaler skulle gå med på den bilden.

Andra exempel på hur tråkig och trälig Jyri Lina är visar sig när han talar om hur Stalin lade beslag på Spaniens guldreserv under det spanska inbördeskriget (1:20 in). Det var en betalning för vapen. Så långt så gott. Men Jyri Lina tar upp detalj efter detalj i sin beskrivning som inte tillför något! Som alltid kan inte Lina skilja på meningsfulla fakta och ointressanta detaljer. Ett utdrag:

510 ton, världens fjärde största, från Cartagena till Moskva den 25 oktober 1936… Guldet transporterades från Riksbankens källare i Madrid till Cartagena… Fyra sovjetiska fartyg användes: Kuban, Kim, Neva och Volgoless… 7800 lårar, den andra november 1936, till Riksbanken i Moskva… Värt 518 miljoner dollar.”  

På något sätt är det liksom självklart att det flyttades från Riksbankens källare. Var skulle det annars förvaras?  Samma gäller att det lämnades till Sovjets riksbank. Vilka andra skulle ta emot det? På vilket sätt kan det tillföra något att veta att det var 7800 lårar? Om de haft mindre lårar och de var 7900 istället, tror Jyri Lina att det spelar roll? Och varför namnge alla de fyra fartygen? Det är lika tråkigt som att läsa Tredje Moseboken i Bibeln. Själv tror Jyri Lina att han är noggrann och vetenskaplig just därför att han räknar upp alla dessa irrelevanta detaljer. Men det jag beskriver är orsaken att ingen tar Jyri Lina på allvar. Han verkar inte ha koll på någonting om filmmakeriets grunder. Speciellt inte hur man gör en dokumentärfilm.

IILLUSIONERNAS LABYRINT, Cui Bonos film-visning, 22 aug 2016

Introduktionen från Jyri Lina slår fast att frimurare är en konspiratorisk elit som bestämmer allt i samhället. I vetenskap ställer man frågan först om vad som är sant och falskt. Sedan studerar man. Sedan drar man slutsatser. Här dras slutsatsen först, innan forskning. Resten av filmen går åt till att bevisa att tesen är sann.

I filmen blandas alla möjliga scener åt alla håll. Lina är speciellt noga med att ta fram groteska figurer, som ur en Bosch tavla, och visa dem parallellt med företeelser han inte gillar. Tex Rebellrörelsen.

En självklar retorisk teknik är att blanda in fakta som stämmer, med lösa spekulationer. En rysk pedagog nämns som upphovsman till modern hjärntvätt. Spekulationerna som följer är morden på en grekisk kung, Jean Jaures och Rasputin. Det är första gången jag hört mordet på Rasputin betecknas som något dåligt. Att det var en konspiration bakom mordet är ju självklart, men att det fanns en konspiration för att ha honom kvar låter ju vansinnigt. Vad hade någon att vinna på det?

Ordet ”hjärntvätt” återkommer mängder med gånger i filmen, men det definieras aldrig eller preciseras. Trots att Robert Lifton nämns, mannen som skapade definitionen av just hjärntvätt, eller Mind Control, som man oftast säger idag. Lina slänger bara ut ordet som skällsord. Ett typiskt beteende hos konspirationsknäppgökar är att hoppa från ämne till ämne. Han talar om hjärntvätt, Lenin, Rebellrörelsen. Hela tiden med vansinniga fantasybilder på groteska monster som ackompanjerar.

Enligt filmen är Frimurarna bakom massinvandringen. Vad de tjänar på det kan han inte säga. Som jag fattat det är Frimureriet bara en herrklubb med allmän filantropi. Självklart fattas massor med beslut i departement och styrelser, inte på öppna möten. Självklart fattas beslut i golfklubbens bastu, där samhällets toppar träffas och kommer överens. Och inte bryr de sig om formella strukturer och mötesformer. Det behöver jag ingen konspirationsteori för att förklara.

Filmen går in på Andra världskriget. Enligt Lina var det ett tyskt försvarskrig. Sovjet skulle angripit när som helst. Själv tolkar jag utsagan som en balts hat mot stora grannen som förtryckt dem. Lina påstår att den tyska arméns utrustning var skräp. Och att amerikanerna betalade ryskt materiel. Om allt detta stämmer, hur kunde då tyskarna avancera till Moskvas gränser? Hur kunde de mörda 20 miljoner ryssar? Det finns inga bevis. Mitt i alltihop kommer en estnisk kampvisa med antisemitiskt innehåll.

Ett annat standard-retoriskt knep är upprepningen. Bilder av avrättningar kommer tillbaka om och om igen. Vips hoppar vi till grekiska inbördeskriget och actionmusik. Speakerrösten är förvånad över att ingen känner till det idag. Tja, vem bryr sig om inbördeskriget i Grekland för sjuttio år sedan? Tito nämns, han ville ha den grekiska konflikten och Makedonien. Stalin däremot ville ha fred som bestämdes i Jalta. Vips till Rumänien och nya groteska figurer.

Tillbaka till den ryske pedagogen Makarokenko som hjärntvättade i stor skala. Jag har gjort c-uppsats i religion om mind control och scientologerna, men har aldrig hört talats om honom.

Vidare till Kina och stora språnget, där man bla gjorde en utrotning av småfåglar (de sades äta upp säden). Vilket var ett resultat av att kommunister är korkade och inte inser orsak och verkan, inte en konspiration (det som hände var att råttor och möss förökade sig, då fåglarna var borta. Sen åt de upp säden istället). Sedan säger speakerrösten att Vietnam hjälpte Mao till makten. Som att han behövde dem till hjälp? Han var ju boss sedan trettiotalet.

Vietnamkriget nämns. Det är en torftig, tunn utan sammanhang och med noll historiekunskaper. Massor med bildsekvenser på amerikanska soldater, men ingenting om den kända bilden med flickan som brinner av napalm eller polischefen som skjuter en fånge. Selektivt urval.

Nguyên Ngoc Loan avrättar Nguyên Van Lem, 1 februari 1968 - foto: Eddie Adams
Trang Bang, Vietnam, ett kort ögonblick den 8 juni 1972. En av krigshistoriens mest symbolmättade bilder tas.

Filmen slår fast att alla som protesterar är hjärntvättade. Dvs i samma ögonblick som kritik uttalas är den felaktig. Filmen slår fast att USA bara var och ”hjälpte till” i Vietnam. De deltog inte och därför förlorade de inte.

Lina är väldigt generös med ordet ”terrorist” som också upprepas om och om igen. Bla om Che Guevara och Ho Chi Min. Hela filmen är mindre om Frimurarna och mer om kommunismens brott. Det är ett viktigt ämne, men det finns betydligt bättre filmer i ämnet.

Filmen går vidare med de svenska socialdemokraterna och ett till intet förpliktande citat av Tage Erlander. Nya sammelsurium av bilder med groteska figurer, blandat med bilder av Ho Chi Min, pistolavrättningar och koncentrationsläger. Sedan mer bilder av några som kallas ”kambodjaner”, vilka inte finns. Det heter ”khmerer”. Och inte ett ord om USA:s stöd till de Röda Khmererna. I detta läge börjar jag fundera på varför filmen inte tar upp andra problemländer, tex i Afrika. Uganda eller vad som helst.

Speakerrösten berättar vidare att ”folk” tror på lögner istället för fakta, religioner och ideologier mm. En klar elitism. Speciellt med tanke på att det inte finns några fakta i denna ”dokumentär”. Juri Lina, för att inte tala om publiken, uppfattar sig själva som självständigt tänkande, men filmen är bara tankeoreda och ounderbyggda påståenden. Lika lustigt är det hur konspirationstänkare alltid tror på ALLA konspirationer. Det räcker inte med en, det måste var 9/11, månlandning, chemtrails, vaccin, osv, osv. Även flera av dessa dyker upp i filmen. Allt utan bevis utom saker i stil med månens skuggor, stjärnor på foton eller en undersökning som visat att månstenen var jordisk (allt detta har förklarats gång på gång, utom undersökningen som jag aldrig hört talats om och som ingen i filmen berättar vem var och när den gjordes). En annan sak är att Armstrong inte ville svära på en Bibel att han varit på månen. Tror de som gjort filmen att om jag går in i ett hus, skriker ”finns det någon här som inte är idiot?”, väntar tio minuter, och sedan går ut på gatan så har jag bevisat att det inte fanns någon klok människa i huset?

Sammanfattning av filmen:

 • Förutsättningar i diskussionen – slår fast i inledningen vad som är sant.
 • Inga definitioner, inga klargöranden av begrepp som används
 • Hoppa och skutta mellan ämnen, helt utan sammanhang
 • Upprepa allt flera gånger, även bilder som dessutom är ledande och subjektiva


BREV

JURI LINA OCH JOHAN NORBERG

Den kände nyliberala skriftställaren Johan Norberg skrev 2012 en kolumn i Metro, där han kritiserade Hitler. Det föll inte Lina på läppen som skrev ett ”Öppet brev” till Norberg med följande innehåll:

”Öppet brev till Metros kolumnist Johan Norberg:
Ville Stalin ha krig eller inte?
Du betraktar Dig som idéhistoriker men Din okunnighet är oroväckande. Din kolumn ”De blodiga ideologierna” (den 21 juni 2012) vimlar av faktafel.
Har Du bekantat Dig med ryska källor? Kan Du ryska? Om inte, hur kan Du då vara idéhistoriker och objektivt skriva om kommunismen när Du inte ens kan studera originalkällorna.
Du skrev: ”Adolf Hitler stod för det mest industriella och besinningslösa folkmordet i historien.”
Har Du besökt Kiev och varit på Holodomor-museet, som visar omfattningen av de tre svältkatastrofer som framkallats av kommunisterna? Kring detta museum finns en park, där Du kan hitta stenplattor i gräset med citat av Lenin. Dessa citat omkullkastar Ditt påstående. Det var psykopaten Lenin som systematiskt och industriellt började utrota hela folkslag med hjälp av framkallat svält som vapen. Det var han som byggde koncentrationsläger och krävde att 90 procent av den ryska befolkningen skulle utrotas.
Här följer ett handskrivet hemligt dokument av Lenin, som belyser hans enorma lömskhet i organiserandet av svältkatastrofen i Ukraina åren 1921-22:
”Till Michailov
Politbyrån påpekar för Ukrainas Kommunistiska Partis centralkommitté att insamling av alla livsmedel, d v s 100 %, spelar en absolut avgörande roll för Sovjetryssland.. Man måste hitta de mest effektiva åtgärder som skall vidtas för att uppnå detta mål. Besked måste ges om alla beslut. Rapportera per telefon två gånger i månaden hur insamlingen och transporterna till Sovjetryssland pågår.
Lenin, den 9 november 1921.” Lenin, ”Полное собрание сочинений” (”Samlade verk”, Moskva 1970, band 44, s. 241).

Sedan lät Lenin sälja spannmål till utländska uppköpare. Fem miljoner människor dog under denna svältkatastrof.Du menar att Adolf Hitler kastade in världen i det blodigaste kriget någonsin och att Stalin inte ville ha krig. Vad är det för dumheter? Det visar ju bara en sak, att de svenska historikerna har halkat efter i korrigeringsarbetet efter de sovjetiska lögnerna. Du upprepade sovjetiska myter.
I östeuropeiska skol- och historieböcker står det redan att Sovjetunionen planerade anfall mot Tyskland. Till exempel i Estland: “Tyskland anföll Sovjetunionen den 22 juni 1941 för att förekomma det planerade sovjetiska anfallet mot Tyskland den 6 juli 1941.” (M. Laar, M. Tilk, E. Hergauk, ”Ajalugu V klassile” / “Historia för årskurs 5”, Tallinn 1997, s. 190).
Historikern M. Laar är identisk med Estlands f d premiärminister Mart Laar. I Sverige fortsätter man att upprepa gamla kommunistiska propagandafloskler, medan man i Östeuropa har börjat säga sanningen.
Stalin lät utarbeta den hemliga militära planen Grom (Åskknall). Den var utkastet till operation Groza (Åska), som skulle leda till en massiv offensiv först mot Rumänien, sedan mot Tyskland och hela Västeuropa, däribland Sverige. Avsikten var att erövra nya områden åt sovjetimperiet. Stalin lät utarbeta dessa planer. Dokumentet finns bevarat i den ryska generalstabens arkiv, samling 16, lista 2951, dossier 237. Ta reda på det!
Att Hitler verkligen inte kunde påbörja ett anfallskrig, utan endast ett försvarskrig visas av det faktum att han hade endast 3500 föråldrade stridsvagnar, medan Stalin hade 24 000, däribland 1861 mycket moderna av typen T 34 och KV, som inte hade något motstycke i hela världen.
När Hitler den 22 juni 1941 förekom Stalins plan, som skulle ha förverkligats söndagen den 6 juli 1941, räddade han därmed Europa undan ett kommunistiskt anfall.
Det viktigaste beviset är den rysk-tyska parlör som Stalin lät trycka till röda arméns soldater i maj 1941. I denna parlör finns en mycket graverande mening: “Var inte rädd, snart kommer Röda armén!” Det finns liknande parlörer även på andra språk.
Den ryske krigshistorikern Valerij Danilov uppgav redan för några år sedan: ”Vi hade för avsikt att anfalla. När vi anfölls, kunde vi varken gå till anfall eller försvara oss.”
Den senaste ryska dokumentärfilmen i ämnet heter ”Stalins andra krig”. Där slog olika historiker fast att Stalin ville ha krig och att han förberedde sig för ett storkrig. Hans avsikt var att ta hela Europa och förvandla det till ”det kommunistiska paradiset”. Stalin betonade: ”Att ta enbart Tyskland, skulle inte räcka till.” Det skulle ha blivit hans revansch efter sitt misslyckande i Spanien 1936-39.
Om Stalin hade anfallit Europa den 6 juli 1941, skulle även Sverige ha förvandlats till en kommuniststat. Men även i Västeuropa har man kommit sanningen på spåret. Den tyske historikern dr Joachim Hoffmann publicerade ett utdrag ur Stalins tal av den 5 maj 1941, då han vid ett möte på militärakademin i Moskva hyllade det förestående anfallet mot Tyskland (Hoffmann ”Stalins Vernichtungskrieg, 1941-1945. Planung, Ausführung und Dokumentation”, Herbig, München 2000. 6. Auflage). Denna viktiga bok finns översatt även till engelska (”Stalin’s War of Extermination”). Antagligen känner Du inte till den.
Har Du besökt NKVD-KGB-fängelset i Lviv (Ukraina)? Jag tror inte det. Du som idéhistoriker borde bekanta Dig med den kommunistiska ondska som inte kan matcha med någon annan ideologis. Du skulle ha sett kommunisternas isceller där man lät nakna ukrainska patrioter och nationalister frysa ihjäl. Besök kommunisternas citadell (slakthuset), ett koncentrationsläger mitt i stan! Skaffa Dig ukrainska filmer om NKVD:s terrorvåg i juni 1941 strax efter krigsutbrottet, då säkerhetssoldater dödade alla, däribland barn, som påträffades på gatorna i olika städer i Galizien. På en vecka blev det 21 000 offer. Staden Lviv råkade extremt illa ut. Samtliga politiska fångar dödades. Är det det som Du menar när Du skrev: ”Stalin ville matcha Hitler.” Men Hitlers soldater gjorde aldrig något liknande.
Har du besökt Slovakiens huvudstad Bratislava och dess monument för kommunismens offer? Där kan man läsa uppgifter om de miljoner som blev drabbade. Också om de kvinnor och män som dödades när de försökte rymma från det kommunistiska paradiset.
Lär Dig något och undvik att upprepa gamla (officiella) floskler, som inte har något med verklighet att göra.
Jag hoppas att Du nu förstår varför Din skrivelse var bristfällig.
– Jüri Lina, författare och filmregissör”
(se även nazisternas omdöme här)

Mina reflexioner:

Juri Lina skriver ett svarsbrev till Johan Norberg om Stalins roll i andra världskriget. Lina inleder med att anklaga Norberg för ”okunnighet”. Inte ett sätt för gentlemän att starta en diskussion. Det känns som att Lina redan sätter ribban för hur diskussionen kommer att låta – anklagelser, invektiv osv. I en korrekt diskussion borde man ha ett öppet sinne när man går in i dialog. Det verkar inte Lina ha förstått.

Det är en av de saker som gör Lina till en konspirationsteoretiker och pseudohistoriker och att han inte tas på allvar. Kanske kan min beskrivning av hans retoriska tekniker förbättra hans framställning.  

Juri Lina börjar med att anklaga Norberg för ”vimlar av faktafel”, men Lina redovisar inga sådana fel. Han bara slår fast att det är så.

Istället motanklagelse om frågor rörande Norbergs kunskaper i ryska. Det är ett faktum att man oftast kan studera fenomen bättre om man kan språket eller varit där, men det är inte alltid sant.

Norberg påstående är alltså att ”Adolf Hitler stod för det mest industriella och besinningslösa folkmordet i historien.”

JL bemötande av detta är att ställa nya frågor om var Norberg varit etc. Dvs samma sorts frågor som han redan ställt.

Lina skapar en halmgubbe:

 1. Norberg talar om det ”mesta” folkmordet. Lina berättar att Lenin var före. Något som aldrig varit aktuellt att diskutera då ingen förnekar det.
 2. Lina säger sedan att Lenin utrotade industriellt, genom framkallad svält. Men framkallad svält är inte samma sak som industriell utrotning.

Lina fortsätter sedan att publicera ett helt irrelevant brev som påvisar att Lenin är dålig.

Argument nr 2 från Jyri Lina är att Stalin ville ha krig.

Linas bevis är

1: Skol- och historieböcker från dagens Östeuropa.

2: En plan av Stalin att erövra Östeuropa.   Självklart finns massor med planer med alla tänkbara  scenarier. Det betyder inte att de skall tillämpas. Det är militärens plikt att täcka alla möjligheter.

En man på Flashback skrev: ”Om nu Sovjet förberedde ett anfall västerut sommaren 1941 borde det finnas riktiga dokument, anfallsplaner, omgrupperingar av militära förband, framflyttning av underhållsförband, spaning riktat mot tyskt territorium med mera – alltså en spegelbild av Tysklands förberedelser inför operation Barbarossa. Istället hänvisar författaren till vad som står i fd Sovjet-ockuperade länders läroböcker.”

3: Linas argument för att Hitler ”verkligen inte kunde påbörja ett anfallskrig” är statistik om vapen: Hitler ”hade endast 3500 föråldrade stridsvagnar, medan Stalin hade 24 000, däribland 1861 mycket moderna av typen T 34 och KV, som inte hade något motstycke i hela världen”

Lina verkar inte förstå att ett krig utförs med mer än tanks: infanteri, artilleri, flyg, flotta, lastbilar och bensin torde behövas. Så även organisation, planering med mera. Frågar är hur styrkeförhållanden ser ut där? Dessutom är inte Jyri Linas siffror nödvändigtvis korrekta. Vad är källan?

De siffror jag sett är:
Artilleri:
Sovjet: 59.787
Tyskland: 42.601

Flyg:
Sovjet: 11,537
Tyskland: 4.389

Pansar:
Sovjet: 15.687
Tyskland: 4.171

4: Soldatparlör med meningen vi, röda armén, är snart här

5: Nästa av Linas argument är ett citat av Danilov: Detta citat kan lätt förstås som att den sovjetiska strategin var att anfalla in på fiendens territorium. När så detta inte fungerar pga anfall från den motsatta sidan finns inga planer för försvar. Inte komplicerat.

6: Linas nästa argument: rysk dokumentärfilm där ”olika historiker” säger att Stalin ville ha krig. Exakt vilka de är sägs inte. Inte heller om de är vederhäftiga. Vilket för oss till nästa punkt.

7: Lina nästa argument: bok av Hoffman, återger Stalin-tal om anfall mot Tyskland.

Så ser vi problemen hopas: Lina hänvisar till en historiker kallad Dr Hoffman. Låt oss se vad Wikipedia säger

”Hoffmann har kritiserats av historiker för sin okritiska inställning till nazistregimen och dess krig i Sovjetunionen. De flesta kritiker koncentrerar sig på hans sista bok, Stalins Vernichtungskrieg 1941–1945 (Stalins förintelsekrig). I synnerhet kritiseras hans skepsis mot användningen av gaskammare för att avrätta koncentrationslägerfångar, liksom hans påstående att dödssiffran för sex miljoner judar var en produkt av sovjetisk propaganda. 1996 uppgav den tyska förbundsdagen att forskare enhälligt avvisade påståenden i boken inklusive Hoffmanns förebyggande krigsavhandling och hans skepsis över dödssiffran för ungefär 1 miljon judar i Auschwitz.”

Det här är alltså ”historikern” som Jyri Lina hänvisar till! En förintelseförnekare som avvisas av en helt enig forskarkår- speciellt hans påstående om att andra världskriget var ”förebyggande”. Är detta det bästa Lina kan få fram?

Sedan fortsätter Juri Lina med fler frågor om platser. Helt irrelevant. Han tar upp övergrepp kommunister begått. Inget av det har med sakfrågorna att göra – mesta industriella folkmord och ville Stalin ha krig.

Lina avslutar med en oartig kommentar om okunskap. Lina har genomgående en tyken och otrevlig ton i hela brevet, kommentarer som okunnighet, myter, lögner, floskler, bristfällig osv.


ÖVRIGT

MER OM LINA PÅ NÄTET:
Frihetsnytt
Nya Bok- och mediemässan – Juri Lina avbryter och irrelevanta fakta.
Sprickor i fasaden, intervju av Lina
Kriget i Ukraina, enligt Lina: båda sidor är under amerikanernas kontroll. Intervjuaren Tobbe Larsson får det ”inte att gå ihop” men Lina har svar på tal: ”Allt går ihop” (10:32 min in).
Dagens Sverige enligt Juri Lina, del 1 och 2.
2000-talets vetenskap, intervju om hjärntvätt i Sverige
Nya tider, intervju, Jyri Lina är Sovjetdissitenden
Frihetsnytt, intervju om Frimurarna.

https://www.flashback.org/t117704

https://www.flashback.org/t1906139


C. OLE DAMMERGÅRD

Ole Dammegård | Open Mind Conference
Ole Dammegård

Föreläsning: Politiska mord och false flag operations, 1 mars 2015. – Ole Dammegård, Tempelriddarsalen, Storgatan 17:30. Ca 90 delt, många män i 30-40 årsåldern

(mina kommentarer inom parentes)

OD öppnar med att tacka publiken för att den kommit, skojar till det. Slår fast i inledningen att det finns en konspiration, vi matas med lögner om ”so called terrorist acts”.

OD säger han hållit på med detta sedan 80-tal, tusentals timmar. Upptäckte lögner. Det kan inte vara enskilda galningar bakom. Vem tjänar på det, frågar OD? Säger att han söker svar utan hat, nonviolence, söker svar här, inte där.

OD börjar sedan föreläsningen med att slå fast att redan sedan romartid har det funnits konspirationer. Fiender skapas av makthavarna enligt mallen Problem-reaction-solution. Diktatorers metod är att skapa fara. De sk masskjutningarna i USA är skapade av makthavare för att komma åt folkets vapen. Charlie Hebdo-attentatet jämförs med ”sk masskjutningar” i USA

OD tar upp Bilderberggruppen. De presenterar lösningar på problem med tex skjutningar. Maktstrukturen emanerar från Israel. Israel vill få bort fokus på hur palestinierna behandlas, det är vad OC kallar ”temat” som förklarar. Israel vill ha någon som attackerar på utsidan för att kunna komma med en lösning.

Paris, Charlie Hebdo attentaten, är ”sk terroristakt”, de skapades för att en ”patsy” behövs (syndabock antar jag). Först fanns Östeuropa och kommunismen som ett hot, efter 1989 försökte ”de” att skylla på Aliens. Men ingen brydde sig. Så vem skyller vi på nu? ”Danskarna?” (skratt från publiken). Svaret blev: skyll på muslimerna, mörka okända länder med tungvrickande namn. Idag ger själva ordet ”muslim” dåliga associationer, försäkrar OD.

I sin framställan hoppar OD helt plötsligt till Clinton-Lewinsky affären. Genom den vändes uppmärksamheten från viktiga saker, Iran-Contras skandalen till exempel. När uppmärksamheten går tillbaka säger Clinton ”jag ljög” och ingen bryr sig.

OD tar upp Salman Rushdie affären, mannen som i boken Satansverserna skrev satir om profeten Muhammeds, ”tror det var hans mor” (min anm: fel, det var fruarna). Nu är det Jyllandsposten. Temat är attacken på yttrandefriheten. Lösningen är att judarna skall återvända till Israel
(Min anm: Så vad har någon att vinna på det? Och vad har någon att vinna på minskad yttrandefrihet. Återvända förresten, mig veterligt har de redan återvänt)

Vilks rondellhund kallas ”ful teckning”, som sedan attackerades. Efter det kom Charlie Hebdo-attentatet. Sedan sker en ny attack mot Vilks. Enligt OD är det är tydligen alltid två bröder som attackerar. De är alltid två och de är alltid bröder. Detta vet man för man hittar alltid ett ID från någon vid attentatsplatsen (skratt från publiken).

Samma gäller 9/11 tornen som pulvriserades ”metoden är än idag ett mysterium”, men passen hittades oskadda på marken
(40 000 gallons flygplansbensin som brann. Vad är mysteriet?).

Helt plötsligt hoppar OD till Palmemordet, han var med i privatspanarna, två vänner mördades när de kom för nära sanningen. Han själv flydde till New York. Berättar sedan om arbete som stand in vid filminspelningar. Det var tråkigt och lång väntan mellan tagningarna, men han lärde sig att man måste ha total kontroll över miljön.

Och så helt plötsligt tillbaka till Charlie Hebdo attentatet! På bilderna från gatan vid attentatet finns ett svart märke, enligt OD en markering för var bilen skall stå, precis som i en filmscen han lärde sig i USA. Före och efter skotten hörs barnskratt i närheten. Varför ? Hur? Det var olika bilar på bilderna. På ena är det en Citroën 2014, men man återfann en Citroën 2013 (min anm: kan ha varit två eller flera bilar)

Adrenalin finns på alla som närvarar vid skottplatser, ändå ser man figurer på film som joggar relaxat. Huvudskotten skulle gjort attentatet ”messy”. Men det syns inte på bild.
(enkelt att förklara, alla huvudskott är inte messsy).

OD säger att det var ett ”headshot. Head exploded”
(men det är ju ingen som säger, bara att det var ett huvudskott. Tarzan får dem hela tiden, skott som snuddar tinningen, det är så man fångar honom)

OD frågar: Varför ser vi bara samma bilder hela tiden från platsen? Alla har ju mobilkamera idag, varför tog inte någon fler bilder
(tror OD att man går runt med den fotografiklar hela dagen? Förresten har han fel, jag hade vid tillfället ingen mobilkamera. Dessutom ser vi ju på bilder som tagits. OD visar dem, de är ju många)

OD frågar: varför är det det är tomt runt bilarna? Var är allt folk?
(först säger OD att allt tystnar när det skjuts, alla flyr. Sedan blir han förvånad över att det är tomt runtom, och att orsaken till att det finns bilder tillgängliga är att det är en massa förbistående. Hur skall han ha det?)

OD säger: Allt blod på bilderna är alltid klarrött. I verkligheten är blod mer rosa och mörkare på väg till hjärtat
(vilken utbildning har OD i frågan? Inte bara i sjukvård, utan även i fotografering). OD ser reklamslogans i bilderna. ISIS åker alltid Toyota, och terrorister har alltid ”Go Pro” (kläder?)

Efter attentatet ökade Charlie Hebdo från 90 000 till 7 miljoner. Vid 9/11 försökte en viss Jerry Silverstein kolla aktiemarknaden vid Kennedy och Palmemorden. Erik Penser tjänade pengar. OD: ”jag tror inte att det finns någon terrorism”. Allt begås av är den inre fienden, CIA, Mossad, FBI, Säpo. De är sammanlänkade.

(paus. Öppnar igen med flört med publiken)

OD berättar att han fått mail om kommande aktioner. På dem står saker som ”Israel in Ireland” och ”Israel now. Ireland next”, och bilder på Paris, Köpenhamn, Italien. OD har fått info om en desarmerad bomb utanför Dublin. (källa?) Det pågår hela tiden övningar med scenarion som sedan blir äkta aktioner. Deltagarna är ofta omedvetna. Bla vid 9/11 gjordes flera övningar. Även Estonia övades flera gånger, kommandoorden vid de olika övningarna var lika (hopp igen mellan händelser). Vid Bostonbomberna förekom övningar vid biblioteket, exakt där de ”sk bombs” exploderade. ”Ibland har de även färgkoder”. Som vid attentatet vid Sandy hook. Vid Bostonbombningarna hade de tydligen ränder i olika färger för Team A, B mm.

OD: jag vill kunna förekomma dem, veta i förväg. När de säger, nu skall vi ha en övning för ert beskydd. Åk dit och filma! OD nämner Danmark som exempel.
(Han anser sig alltså kunna stoppa dessa proffsiga attacker, det var en hög betydelse om sig själv).

OD berättar att han ser symboler i tidningar, 666, pyramider, ögon, frimurare. ”I just want to put it out”. Bushfamiljen har hög nivå av deltagande. Vid Köpenhamn-skjutningen, där liksom alltid, förövare ”lämnar sitt ID” . Och där liksom alltid framställs judarna som offer, berättar OD, men bedyrar att han inte är antisemit. Poliser som blir skjutna vid dessa attentat skjuts alltid i ”ben och arm”, inte i torson. Om det var äkta skulle de skjutit tillbaka i dessa situationer för de har automatvapen. I Danmark-skjutningen var båda polisernas vapen defekta. Samtidigt berättar OD att förövaren sköts 38 ggr. (inkonsekvens)

OD spelar upp skottljud och undrar varför det inte finns några skrik. Skottlossningen skedde samma datum som 1896 när USA startade krig mot Spanien, det började med ett falseflag-skepp vilket sjönk som anledning för USA att starta kriget.
(Vem i herrans namn känner till det idag eller bryr sig? OD kunde lika gärna säga att det var Hamlets dödsdag)

Att polis så ofta snabbt är på plats beror på att de är med på det, inblandade (varför kan inte förklaringen vara att dansk polis är effektiva? OD logik: När polis inte dyker upp är det ett bevis på att de är inblandade. När polisen dyker upp är det ett bevis på att de är inblandade)

OD framställer scenariot att det kanske var 58-åringen som dog som var det egentliga målet, inte Lars Wilks. Polisen utredde det inte (jaha, så polisen kanske klantade till det; så enkel kan förklaringen vara) ”sk ledare för Israel” förklarar att de vill ha tillbaka judar till Israel (upprepning). OD fantiserar att en buss på en bild kan vara där för evakuering av judar, men den kan ju vara vad som helst. OD tar upp kristallnatten och att den danska synagogan låg på Kristallgatan. ”Sammanträffanden. Jag bara påpekar här”. 38 skott. Inga på väggen bakom. För lite blod (38 skott kan ju vara avlossade, inte nödvändigtvis träffade) Synagogan ligger nära järnvägsstationen där det föregick en övning en månad tidigare.

Antingen har vi en massa galna muslimer eller inre fiender
(OD har problem med proportionen. Även om man räknar med att en promillens promille av världens muslimer är terrorister, har man lätt ett antal som kan ställa till massor med problem. Jämför bolsjevikernas statskupp 1917, några tusen konspiratörer som tar över ett helt land, tack vare ett makt-vacuum)

Fienden gillar upprepningar av slagkraftiga 9/11 eller 7/7. Siffrorna är mindgames för synopser
(OD menar nog synapser)

Helt plötsligt går OD över till den inte så kända Ottawa-dödsskjutningen 2014. För övrigt finns många skjutningar, säger OD. De vill få oss att tro att världen är galen, med massa skjutningar (i jämförelse med säg 1300 talet eller 1600 talet kanske det inte är så illa. Har OD några jämförelser eller historiekunskaper om hur många som dog i skjutningar förr respektive nu?) Men världen är vacker det är bara ”eliten”, ”minoriteten” som ställer till det. De leker med din hjärna, vaccin, ebola, aids. För att få oss att vaccinera oss. Ebola färgen är grön. OD har hittat 36 foton om ebola. Alla offer har grön t-shirt. Läkare har gröna kläder och svart hud.
(hur representativt är 36 bilder? Det måste finnas hundratals eller tusentals bilder på ebolabekämpning. Dessutom är kirurger, en sorts läkare, grönklädda; jag har burit sådana kläder själv)

”Enligt agendan är jag terrorist”. Den globala eliten är bara några tusen, Giriga. OD vill ha love, peace, joy, light. ”Dangers exist, fear is only in the mind”.
(Avslutningstal med emotionell tvist)

Summering:

 • hoppa från ämne till ämne. (allmänt)
 • upprepning. Återkommer till samma sak om och om igen (allmänt)
 • engelska ord, att man slänger in engelska begrepp eller meningar (allmänt)
 • Faktaslarv, tex profetens fruar. Även Henrik Arnstad resonerar på samma sätt.
 • Självuppskattning

Metod:

 • Metod är att först slå fast fakta, sedan leta efter indicier som bekräftar tesen
  • Alla scenarion bekräftar bilden. inga misstag, missförstånd eller mänsklig faktor. Ej heller kan det bero på ett bra arbete om det fungerar.
  • Ser inte sina egna inkonsekvenser
 • Fokuser på detaljer.

Extra tillägg:

Ole Dammergård har även stadsvandringar i spåren på Palmemordet. Jag lyssnade på ett avsnitt och skrev följande brev (2019-02-15)

Bäste herr Dammergård !
I en av dina youtube-videor får du frågan om Palmemordet ”Har du kläckt den (här teorin) eller har någon annan kommit på ”(Palmevandring 4 ca 56:50-58:00 in https://www.youtube.com/watch?v=N7VEoOh5CuI )
Du svarar med att hänvisa till en bok av en författare du glömt namnet på: Mordet-en rövarhistoria 1988. ”Det var det som fick mig att tänka i de här banorna”. Fakta-fel, den kom ut 1989
Du tror författaren är Sven Wennergren. Han hette Sven Wernström.
Eftersom jag vet mer än de flesta om Sven Wernström vill jag bemöta ditt inlägg. Mina kvalifikationer är att jag gjort hemsidan www.scutum.se som helt handlar om SW
Han var en av Sveriges mest kända barnboksförfattare under 1970-talet. Mest känd för barnboksserien Trälarna.
Du kallar SW högt uppsatt socialdemokrat, vilket är helt fel. SW var knuten till kommunistsekten KPMLr, ehuru möjligen inte medlem, bara sympatisör. Och var inte högt uppsatt någonstans.
Du påstår att boken Mordet inte går att få tag på. Själv hittar jag vid en snabb googlesökning på Wernström+boktiteln på Stockholms bibliotek, Libris, Boktipset, Bokus. 172 träffar, 15 februari 2019.
Du säger vidare att Mordet är kategoriserad som barnbok.
Vad boken Mordets status beträffar innehåller den namn som Filemeno Fanta och skurkarna heter Harry Hell, Willy Webster, Fernando Frenkell, Marico Mentira. Kvinnonamn är Gloria Gladys och Luna Links. Samtliga har namn som börjar på samma bokstav
Det brukar inte vuxenböcker ha. Kan du namnge en bok som inte är barnbok som har detta inslag?
Du påstår Wernström var rädd och inte ville prata om boken. Även detta är fel eftersom Wernström tog upp boken och även Jesus Alcala och andra privatspanare som Sven Anér och Lars Krantz i senare böcker, Bästa Sverige 2010.

Om du har så fel på så enkla sak, vad har du för fel i de mer avancerande sakerna?

Sven Wernström skrev barnböcker. Han publicerade en även en vuxenbok: Operation Z och några faktaböcker.

Du talar ofta om härvor med pedofila inslag. Då är det lustigt att du hänvisar till SW som var öppen förespråkare för pedofili i sina böcker. Både från början av 70-talet och till 10-talet. Wernström var även motståndare till barnpornografilagstiftningen. Eftersom hans böcker och filmer på böckerna går in under denna lag.

Att ta en slumpvis barnbok som bevis för en ”teori” visar hur lite förståelse för vetenskaplig metodik du har. Att du hänvisar till en kommunistisk pedofilförespråkare visar också ett dåligt omdöme, då han knappast kan kallas en bra källa.

Hälsningar
NN

Svar från Ole Dammergård:

”Tack för namnkorrigering”.

OD totalt ignorerade ALLT övrigt jag skrivit; typiskt pseudovetenskapare att ignorera kritik och fokusera på en enda struntdetalj.

*

Ole Dammergård på Flashback

argument mot vänsterextremism